BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Proczek Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Europejski Fundusz Rozwoju jako instytucjonalna forma pomocy rozwojowej Unii Europejskiej
European Development Fund as Institutional Form of EU Development Aid
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 102, s. 19-41, tab., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Budżet UE, Fundusze unijne, Fundusze pomocowe, Pomoc rozwojowa
EU budget, EU funds, Subsidiary funds, Development aid
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie Europejskiego Funduszu Rozwoju jako instytucjonalnej formy pomocy rozwojowej UE, ze szczególnym uwzględnieniem jego genezy i ewolucji, priorytetów, zasobów finansowych, a także dyskusji na temat włączenia go do budżetu ogólnego WE, co według instytucji UE powinno wpłynąć na zwiększenie efektywności pomocy rozwojowej Unii Europejskiej, ale jednocześnie niesie niekorzystne konsekwencje dla niektórych państw członkowskich, jak np. Polski. (fragment tekstu)

At present the EU actively participates in undertakings aimed at fighting the global development gap in the world. The development aid is presently rendered by the EU from the general budget of the European Development Fund (EDF) as well as individual support programmes of the member states. The EU aims at not only increasing the volume of development aid but also its effectiveness. That is why for more coherent activity based on the Koton Agreement, a lot of mechanisms of financial development aid have been reduced and restructured and improved. However, EDF has remained the major mechanism of this aid. The study presents EDF as institutional form of EU aid for ACP countries and OCT as well as the discussion on including it in the general EU budget, which according to the EU institutions should cause the effectiveness of EU development aid but at the same time brings unfavourable consequences for some member states like Poland. The problem is likely to be solved soon within the reform of general budget and setting the new EU financial perspective for the period of 2014-2020. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 10th European Development Fund. Funding Programmes, GHA, http://www. ghassociatesuk.com/funding-edf10.html
 2. Administrator E., European Development Fund (EDF), The Africa Carribean Pacyfic Local Government Platform, 1 lutego 2006 r., http://www.acplgp.net/ cotonou_tools/european_development_fund_edf
 3. Ambroziak A. A., Porozumienie z Cotonou - Aspekty handlowo-finansowe, w: T. Kołodziej (red.), Pomoc UE dla krajów AKP. Szansa dla polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa 2004.
 4. Bulletin der Europäischen Gemeinschaften, Kommission der EG-en, Brüssel 1985.
 5. Burawski D., Polityka handlowa Wspólnoty Europejskiej wobec krajów AKP, http://www.prawo.uni.wroc.pl/~burawski/index_pliki/Stosunki%20handlowe%2 0UE%20z%20panstwami%20trzecimi%20(2).doc
 6. Business opportunities in EC assistance to ACP private sector, European Commission - DG Development, http://www.bfai.de/nsc_true/DE/Content/__ SharedDocs/Anlagen/PDF/EU-Veranstaltungen/eu-seminar-privatsektor-praese ntation5,property=publicationFile.pdf
 7. Communication from The Commission to The Council and The European Parlament. Towards the full integration of co-operation with ACP countries in the EU budget, 8 października 2003 r., http://europa.eu.int/eur-lex/en/ com/ cnc/2003/com2003_0590en01.pdf
 8. Criekinge T. Van, Aid Allocations to the ACP under the European Development Fund: Rhetoric versus Practise, BISA Annual Conference, University of Cambridge, 17-19 grudnia 2007 r., www.bisa.ac.uk/2007/pps/vancriekinge.pdf
 9. Decision of the Representatives of the Governments of the Member States Meeting within the Council of 30 May 2005 setting the deadline for the commitment of the funds of the 9th European Development Fund, http://europa.eu.int/ eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_156/l_15620050618en00190020.pdf
 10. Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską (2007/249/WE), Dz.U. WE, L 26 kwietnia 2007 r., http://www.prawomocny.pl/ dokument-1130.html
 11. Die öffentlichen Finanzen der Gemeinschaft. Der Gemeinschaftshaushalt nach der Reform von 1988, Europäische Kommission, Luxemburg 1989
 12. European Development Fund. Europe Glossary, http://europa.eu/scadplus/ glossary/eu_development_fund_en.htm
 13. Europejski Fundusz Rozwoju, Glosariusz Europy i Unii Europejskiej, http://www. psz.pl/component/option,com_glossary/func,view/Itemid,99999999/catid,171/ter m,Europejski+Fundusz+Rozwoju/
 14. Gonzales A., Page S., Tekere M., Helping the ACP Integrate in the World Economy - An Agenda for Research and Support, ECDPM-ICTSD Discussion Paper, ECDPM, Maastricht 2000, http://www.oneworld.net/ecdpm/en/ events/20009/index.htm
 15. Granice Europy i jej rola w świecie. Cykl debat publicznych pt. "Europa to my?" w ramach konkursu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej dla Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej pt.: EUROPA BLIŻEJ NAS. Projekt realizowany we współpracy z VIA - Katolickim Radiem Rzeszów, http://www.rcie. rzeszow.pl/pobierz.asp?plik=518.doc
 16. Grant C., EDF and EPAs: A Beginner's Guide, C-Ongoing Trade Negotiations - EPA, 24 lipca 2006 r., http://www.tralac.org/scripts/content.php?id=5103
 17. Kozyra M., Europa w świecie. Przyszłość polityki rozwojowej w stosunkach zewnętrznych UE http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/41760.html
 18. Kurek I., Europejski Fundusz Rozwoju, http://www.wrotamalopolski.pl/root_UE/ Unijne+ABC/Glosariusz/europejski%20fundusz%20rozwoju.htm
 19. Morrissey D., Strengthening the ACP Group's identity, the Courier ACP-EU n° 201, http://europa.eu.int/comm/development/body/publications/courier/ courier201/pdf/en_002_ni.pdf
 20. Opinia Komisji Handlu Międzynarodowego dla Komisji Tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej UE w latach 2007-2013 w sprawie wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013, 4 lutego 2005 r., http://www2.europarl.eu.int/ registre/commissions/ inta/avis/2005/350218/INTA_AD(2005)350218_PL.pdf
 21. Ownership and Partnership: What Role for Civil Society in Poverty Reduction Strategies?, http://www.oecd.org/document/39/0,3343,fr_2649_33731_25100647_ 1_1_1_1,00.html
 22. Projekt - Ustawa o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r., http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/projekty/41_p.htm#_ftnref1
 23. Ramowy plan działań pomocowych MSZ na 2005 r., http://www.msz.gov.pl/ Ramowy,plan,dzialan,pompcowych,MSZ,na,rok,2005,1771.html
 24. Rezolucja PE zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia Komisji absolutorium z wykonania szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego EFR za rok budżetowy 2003, pkt. 25, http://www.europarl.europa. eu/omk/sipade3?L=PL&PUBREF=&OBJID=95267&NAV=S&MODE=XML& LSTDOC=N&LEVEL=0&SAME_LEVEL=1
 25. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 309/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie finansowe z dnia 27 marca 2003 r. mające zastosowanie do 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju, Dz.U. WE, 23 marca 2003 r., http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:082:0001:0003:PL:PDF
 26. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 617/2007 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie realizacji 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju na mocy umowy o partnerstwie AKP-WE, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0617: PL:NOT
 27. Rozporządzenie Rady ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju, KOM(2006) 650, wersja ostateczna, 27 października 2006 r., http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX:52006PC0650:PL:NOT
 28. Spending aid efficiently, http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage. asp?id=1248&lang=EN
 29. Stanowisko rządu RP w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej KOM(2004) 629, http://www.senat.gov.pl/k5/kom/ksu/2004/041116a.htm
 30. Strasser D., Die Finanzen Europas, Kommission der EG-en, 7. Auflage, Luxemburg 1991.
 31. The 10th European Development Fund - Development funding for EPAs, European Centre for Development Policy Management, http://www.dgroups. org/groups/CoOL/docs/EDF-10th-EPAs-ECDPM-Final_220206.pdf
 32. The 10th European Development Fund. Negotiations, next steps and key issues, http://www.dgroups.org/groups/CoOL/docs/EDF-10th-ECDPM_to_EPFinal_ 240106.pdf
 33. The Community budget. The facts in figures, European Commission, Luxembourg 2000
 34. The Cotonou Agreement, a User's Guide for Non-State Actors, http://www. acpsec.org/en/nsa/nsa_users_guide_en_rev1.pdf
 35. The European Development Fund (EDF), http://www.ec.europa.eu/development/ how/source-funding/edf_en.cfm
 36. The European Development Fund in a few words, http://ec.europa.eu/development/ body/publications/docs/fed_en.pdf
 37. Truszczyński J., Projekt Stanowiska Rządu przygotowany w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 52, poz. 515), http://www.debata.ukie.gov.pl/test/dp.nsf/ 88218963f4af85d6c1256ebe004a3026/985bb65a35f8cb8fc125706700345497/ $FILE/Projekt%20stanowiska_838-2_ostateczny.doc
 38. Truszczyński J., Projekt stanowiska Rządu przygotowany w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 52, poz. 515 oraz z 2005 r., nr 11, poz. 89), http://www.debata.ukie.gov.pl/test/dp.nsf/88218963f4af85d6c1256ebe004a3026/ 179d17c34213bb96c12570670033c889/$FILE/Projekt%20stanowiska_185_ostateczny. doc
 39. Tuge-Erecińska B., Projekt stanowiska Rządu przygotowany w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 52, poz. 515 z późn. zm.), 11 kwietnia 2006 r., http://parl.sejm.gov.pl/SUE5.nsf/Pliki-zal/Projekt%20stanowiska_132_ ostateczny.doc-OM(2006)%20132/$file/ Projekt%20stanowiska_132_ostateczny. doc
 40. Umowa wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, Dz.U. WE, L 06.247.32, http://prawo.lex.pl/akty/ue/L/06.247.32.html
 41. Unia Europejska na arenie światowej. Europa w 12 lekcjach, http://europa. eu/abc/12lessons/lesson_11/index_pl.htm
 42. Wniosek dotyczący decyzji Rady na temat stanowiska, jakie Wspólnota ma przyjąć w ramach Rady Ministrów AKP-WE, dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 oraz zmian, które należy wprowadzić w umowie zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. i zmienionej w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r., 17 marca 2006 r., KOM(2006) 132 wersja ostateczna, http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0132:PL:NOT
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu