BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślukowski Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Podatki i system podatkowy w ekonomii zrównoważonego rozwoju
Taxes and Tax Systems in Sustainable Development Economics
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2014, vol. 2, nr 6, s. 193-207, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Kryteria oceny, Podatki
Sustainable development, Evaluation criteria, Taxes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ekonomia tradycyjna poddawana jest krytyce, gdyż nie potrafi przekonująco wyjaśnić złożonych procesów zachodzących we współczesnej gospodarce oraz nie jest w stanie wskazać rozwiązań globalnych problemów. Ekonomia zrównoważonego rozwoju proponuje alternatywne zorganizowanie światowej gospodarki w XXI wieku według nowego paradygmatu zrównoważonego i zintegrowanego ładu ekonomicznego, społeczno-kulturowego i środowiskowego. Ważnym elementem tego ładu jest odpowiedni system podatkowy. Przyjmując tezę, że zrównoważony rozwój, oprócz wielu innych pozapodatkowych czynników, wymaga również zastosowania zrównoważonych podatków, w artykule podjęto próbę zdefiniowania zrównoważonego podatku i zrównoważonego systemu podatkowego oraz określono kryteria ich oceny.(abstrakt oryginalny)

Traditional economics is being criticized because it is not able to explain the complex phenomena occurring in modern economies or propose effective solutions to global problems. Sustainable Development Economics proposes an alternative order for the global economy in the 21st century according to a new paradigm of sustainable and integrated economic, socio-cultural and ecological development. An important part of the new order is an effective tax system. Assuming a thesis that sustainable development, apart from other factors, needs sustainable taxes, this paper defines a sustainable tax and a sustainable tax system, as well as indicating the criteria for their assessment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barde, J.P., 1999, Environmental Taxes. Recent Developments in China and OECD Countries, OECD.
 2. Bartniczak, B., Ptak, M., 2011, Opłaty i podatki ekologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Bocian, A.F., 2011, Globalizacja a zrównoważony rozwój, w: Poskrobko, B. (red.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 4. Borys, T., 2011, Interdyscyplinarność ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Poskrobko, B. (red.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 5. Burchard-Dziubińska, M., 2007, Koszty transakcyjne wdrażania zrównoważonego rozwoju, w: Poskrobko, B., Dobrzański, G. (red.), Problemy interpretacji i realizacji zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 6. Cieślukowski, M., 2011, Opodatkowanie emerytur w Unii Europejskiej, w: Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, Polityka Społeczna, Numer specjalny, cz. I.
 7. Cieślukowski, M., 2013, Wielokryterialna ocena systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Czaja, S., 2011, Nowe kategorie ekonomiczne w teorii zrównoważonego i trwałego rozwoju, w: Poskrobko, B. (red.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 9. Dobrzański, G., 2007, Wstęp, w: Poskrobko, B., Dobrzański, G. (red.), Problemy interpretacji i realizacji zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 10. Dolata, S., 2013, Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Lex & Wolters Kluwer Business, Warszawa, 3 wyd.
 11. Gasiński, T., Piskalski, G., 2014, Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, http://www.mg.gov.pl/files/upload/7904/podrecznik.pdf [dostęp: 17.05.2014].
 12. Grądalski, F., 2004, Wstęp do teorii opodatkowania, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 13. Komisja, 2013, Proposal for a Council Directive implementing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax, Brussels, 14.2.2013, COM(2013) 71 final.
 14. Komisja, 2013a, Taxation Trends in European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Eurostat Statistical Books, European Commission, Luxembourg.
 15. Komisja, 2014, "Taxes in Europe" database, http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm [dostęp: 9.05.2014].
 16. McCulloch, N., Pacillo, G., 2011, The Tobin Tax: a Review of the Evidence, Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton, Research Report 68.
 17. OECD, 2001, Environmentally Related Taxes in OECD Countries. Issues and Strategies, OECD.
 18. ONZ 1992, Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992, vol. 1, Resolutions adopted by the conference, Anex II, Agenda 21, New York, pkt 1.1.
 19. Owsiak, S., 2013, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Pigou, A., 2009, Economics of Welfare, Transaction Publishers, New Jersey.
 21. Rogall, H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Zysk i S-ka, Poznań.
 22. Słodowa-Hełpa, M., 2013, Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 23. Young, H.P., 2003, Sprawiedliwy podział, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 24. Wallart, N., 1999, The Political Economy of Environmental Taxes, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu