BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Problem geograficznego zakresu rynków/sektorów w dobie globalizacji i regionalizacji
The Problem of the Geographical Scope of the Markets/Sectors in the Era of Globalisation and Regionalisation
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 1, s. 3-21, bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe
Regionalizacja, Globalizacja rynków, Gospodarka żywnościowa, Przegląd literatury, Sektor rolno-spożywczy
Regionalization, Globalization of markets, Food economy, Literature review, Agri-food sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celami niniejszego artykułu są: 1) przedyskutowanie problemu granic geograficznych rynków/sektorów w warunkach globalizacji i regionalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki rolno-żywnościowej oraz 2) zaproponowanie koncepcji określania tych granic. Opracowanie ma charakter przeglądowy - bazuje na krytycznej analizie źródeł z zakresu ekonomii i geografii ekonomicznej, zarządzania strategicznego, marketingu oraz logistyki.(fragment tekstu)

The article has two goals. The first one was to discuss the problem of the boundaries of geographical sectors/ markets in the conditions of globalisation and regionalisation, with particular emphasis on agri-food economy. The discussion was based on a review of a variety of sources - the analysis covered the literature in the field of economics and economic geography, strategic management, marketing and logistics. The article addressed the issues of market and sector concepts and the importance of their geographic dimension. In this context, the role of distance and area for farming was presented. The processes of globalisation and the development of regional integration groupings were discussed, indicating their importance for the agri-food sector. The second objective was to present the concept of determining the geographical boundaries of sectors/markets. The existing methods of assessing the globalisation potential of the sector were discussed. Afterwards, while compiling the elements of these approaches and extending the range of included degrees of possible spatial ranges, an own approach was put forward. There is a need to further research this area, in particular to attempt to determine the geographical range of sectors, including agri-food products. The concept proposed in the article can be used in this regard. To that end, it would be desirable to further operationalise it and test it in practical terms in the evaluation of the geographical ranges of markets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M.: Wsparcie rozwoju regionalnego w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G. t. 98, z. 1, 2011.
 2. Allaire Y., Firsirotu M. E.: Myślenie strategiczne. PWN, Warszawa 2000.
 3. Arregle J.R., Miller T.L., Hitt M.A., Beamish P.W.: Do regions matter? An integrating institutional and semiglobalization perspective on the internationalization of MNEs. Strategic Management Journal, Vol. 34, No 8,2013.
 4. Bain J.S.: Relation of profit rate to industry concentration: American manufacturing, 1936-1940. The Quarterly Journal of Economics, Vol. LXV, No. 3, 1951.
 5. Bain J.S.: Barriers to new competition. Harvard University Press, Cambridge 1967.
 6. Beier F.J., Rutkowski K.: Logistyka. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000.
 7. Blaug M.:Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. PWN, Warszawa 2000.
 8. Carlton D.W., Perloff J.M.: Modern industrial organization. Pearson Addison Wesley, Boston 2005.
 9. Chechelski P.: Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji polskiego przemysłu spożywczego. Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 3, 2013.
 10. Chechelski P: Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy. Studia i Monografie, nr 145. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 11. Chechelski P: Zasięg procesów globalizacji w polskim przemyśle spożywczym. Komunikaty Raporty Ekspertyzy, nr 506. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005.
 12. Ciesielski M.: Transport w logistyce [w:] Kompendium wiedzy o logistyce (red. E. Go-łembska). PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 13. Czarny E.: Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 14. Czyżewski A.: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego [w:] Uni-wersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej (red. A. Czyżewski). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 15. Czyżewski A., Poczta-Wajda A.: Polityka rolna w warunkach globalizacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 16. Domański R.: Geografia ekonomiczna - ujęcie dynamiczne. PWN, Warszawa 2004.
 17. Forgacs C, Pietrzak M., Bevan K.: International agribusiness. International Program in MB A Agribusiness Management 2007, http://agrimba.sggw.waw.pl/mod/resource/view. php?id=155&subdir=/ENGLISH, data odczytu: 02.11.2013.
 18. Fuchs N., Mahlich S.O.: Studie zur organismischen Ókonomik der Landwirtschaft Anhand agrargeschichtlich herausragender Theorien zur landwirtschaftlichen Betriebs-lehre, http://www.sektion-landwirtschaft.org/fileadmin/_migrated/content_uploads/Vor-studie_zu_einer_organismischen_Oekonomik_der_Landwirtschaft.pdf, data odczytu: 28.12.2013.
 19. Ghemawat P.: Strategy and the business landscape: text and cases. Reading, MA, Addison-Wesley, 1999.
 20. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 21. Globalization and International Trade; http://www.worldbank.org/depweb/beyond/bey-ondco/beg_ 12.pdf, data odczytu: 20.10.2013.
 22. Globalization and Trade; http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr08--2b_e.pdf, data odczytu: 19.10.2013.
 23. Godlewska-Majkowska H.: Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej. Wydawnictwo, Difin, Warszawa 2013.
 24. Gorynia M., Jankowska B., Owczarzak R.: Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa. Ekonomista, nr 5, 2005.
 25. Imbs B.: Rynek mleka w warunkach gospodarki rynkowej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1-2,1990.
 26. International Trade Statistics 2013; http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2013_e/ its2013_e .pdf, data odczytu: 29.12.2013.
 27. Jasiński L.J.: Nobel z ekonomii. Poglądy laureatów w zarysie. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2008.
 28. Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
 29. Klecha-Tylec K.: Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej. PWN, Warszawa 2013.
 30. Kołodko G.W.: Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2007.
 31. Kotler Ph.: Marketing. Analizowanie, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wydawnictwo Gebethner&Ska, Warszawa 1994.
 32. Kulawik J.: Globalizacja a kryzysy. Implikacje dla finansów polskiego rolnictwa [w:] Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych (red. A. Kowalski, M. Wigier). Raport Programu Wieloletniego 2005-2009 "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej", nr 101. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 33. Lassere Ph.: Global strategie management. Palgrave Macmillan. Houndmills, Basingstoke, NY 2003.
 34. Lubbe A.: Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej [w:] Rozwój w dobie globalizacji (red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 35. Manteuffel R.: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1984.
 36. Marshall A.: Principles of economics. ThaiSunset Publications, Lexington, KY 2011 (pierwsze wydanie 1890. reprint wydania ósmego z 1920).
 37. Micał M.: Proces globalizacji we współczesnym świecie. Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nr 3,2008.
 38. Niedziółka M.: Wpływ globalizacji na rozwój regionalny i lokalny [w:] Globalizacja (red. K. Kuciński). Wydawnictwo Diffin. Warszawa 2011.
 39. Oziewicz E.: Globalizacja gospodarki światowej [w:] Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej (red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 40. Pawlak K., Poczta W.: Międzynarodowy handel rolny. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 41. Pertraktacje w sprawie światowego handlu nabrały tempa; 20.12.2013, https://www. obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/pertraktacje-w-sprawie-swiatowego-handlu-nabraly-tempa/, data odczytu 07.01.2014.
 42. Png I., Lehman D.: Ekonomia menedżerska. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
 43. Porter M.E.:The competitive advantage of nations. The Macmillan Press Ltd, London and Basingstoke 1992.
 44. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 45. Porter M.E.: Porter o konkurencji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 46. Reich S.: What is globalization? Four Possible Answers, Working Paper 261 - December, The Helen Kellogg Institute for International Studies, 1998; http://kellogg.nd.edu/publi-cations/workingpapers/WPS/261 .pdf, data odczytu: 21.10.2013.
 47. Sapa A.: Rolnictwo w procesie globalnego rozwoju [w:] Rozwój w dobie globalizacji (red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 48. Scherer F.M.: Industrial market structure and economic performance. Rand McNally College Publishing Company, Chicago 1970.
 49. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Wydawnictwo Felberg SJA. Warszawa 2001.
 50. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa, 1997.
 51. Szajner P: Perspektywy eksportu polskich produktów mleczarskich w zmieniających się uwarunkowaniach. Studia i Monografie, nr 146. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 52. Szymański W.: Globalizacja a rolnictwo [w:] Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych (red. A. Kowalski. M. Wigier). Raport Programu Wieloletniego 2005-2009 "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej", nr 101. IERiGŻ--PIB, Warszawa 2008.
 53. Tirole J.: The theory of industrial organization. The MIT Press, Cambridge. MA 1988.
 54. Watts K., Selman P.: Forcing the pace of biodiversity action: a force-field analysis of conservation effort at the 'landscape scale'. Local Environment, Vol. 9, No. 1,2004.
 55. Wierzejski T.,Gornowicz M.: Zróżnicowanie branżowe internacjonalizacji sektora rolno--spożywczego w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 3, 2009.
 56. Yip G.S.: Strategia globalna. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 57. Żorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. PWN, Warszawa 2000.
 58. Zołądkiewicz K.: Regionalizacja i regionalizm w gospodarce światowej [w:] Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej (red. R. Orłowska, K. Zołądkiewicz). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 59. Zołądkiewicz K.: Regionalizm a multilateralizm [w:] Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej (red. R. Orłowska, K. Zołądkiewicz). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu