BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Stefania (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Majewski Edward (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wąs Adam (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
"Nowe zazielenienie" WPR i jego wpływ na wyniki ekonomiczne polskich gospodarstw rolnych
Impacts of CAP "New Greening" on Economic Results of Polish Farms
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 1, s. 39-56, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Gospodarstwa rolne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Ochrona terenów zielonych, Wyniki gospodarcze
Common Agricultural Policy (CAP), Arable farm, Farm Accountancy Data Network (FADN), Protection of green areas, Economic performance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest określenie wpływu ostatecznie przyjętych reform WPR na wyniki ekonomiczne polskich gospodarstw rolniczych, przy uwzględnieniu ich zróżnicowania pod względem kierunku produkcji, przynależności do regionu FADN oraz stopnia dostosowania do wymagań "zazielenienia".(fragment tekstu)

After a long debate between political bodies of the EU, the final decision about the shape of the CAP in the next programming period has been made. The initial proposal of the European Commission was very ambitious yet, after the announcement of its final version, there is a common belief that green requirements have been watered down. This paper presents the results of impact analysis based on the most recent proposition of CAP reform with a special focus on "greening" of direct payments. It evaluates changes in economic results of Polish farms in the perspective of the year 2019. For the analyses, the authors proposed an original farm typology using data taken from 10890 farms from FADN sample in 2011. Farm optimization model with PMP technique was used to estimate potential effects of the reform for 218 types of Polish farms. Farm model results have been up-scaled to the country level. Results show that majority of Polish farms are already complying with the new requirements. Adjustment of remaining farms to the new requirements leads to negligible impact on income generated by Polish farm sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen B., Buckwell A., Baldock D., Menadue, H.: Maximising environmental benefit through ecological focus areas. Institute for European Environmental Policy, London 2012.
 2. Arfini F.: The effect of CAP reform: a positive mathematical programming application. Paper presented at an International Conference on "What Future for the CAP". Padova 1996.
 3. Arfini F., Paris Q.: A positive mathematical programming model for regional analysis of agricultural policies [w:] The regional dimension in agricultural economics and policies (red. E. Sotte). EAAE, Proceedings of the 40th Seminar, 26-28 Juni 1995, Ancona.
 4. Barkaoui A., Butault J.P.: Positive mathematical programming and cereals and oilseeds supply within EU under Agenda 2000. Paper presented at the 9th European Congress of Agricultural Economists. Warsaw, August 1999.
 5. Britz W., Witzke P.: CAPRI model documentation; http://www.capri-model.org/docs/ capri_documentation.pdf, 2012.
 6. Cantore N.: The potential impact of a greener CAP on developing countries. Overseas Deveopment Institute, London 2013.
 7. Cypris Ch.: Abbildung des regionalen Angebotsverhaltens bei der Prognose [w:] Endbe-richt zum Kooperationsbericht Entwicklung des gesamtdeutschen Agrarsektormodells. RAUMIS96. Bonn und Braunschweig Volkenrode, Dezember 1996.
 8. Czekaj S., Majewski E., Wąs A.: Oszacowanie skutków "zazielenienia" Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce w perspektywie 2014 roku na przykładzie zbiorowości gospodarstw FADN [w:] Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (red. nauk. J. Kulawik). Raport Programu Wieloletniego 2011 -2014, nr 46. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 9. Czekaj S., Majewski E., Wąs A.. Wpływ zazielenienia Wspólnej Polityki Rolnej na wyniki ekonomiczne gospodarstw roślinnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2. 2012. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 10. Gohin A., Chantreuil F.: La programmation mathematique positive dans les modeles d'exploitation agricole. Principes et importance du calibrage. Cahiers d'Economie et de Sociologie Rurales, 52, 1999.
 11. Graindorge C, Henryde Frahan B., Howitt R.E.: Analysing the effects of Agenda 2000 using a CES calibrated model of Belgian agriculture [w:] Agricultural sector modelling and policy information systems (red. T. Heckelei, H.P. Witzke, W. Henrichsmeyer). Proceedings of the 65th EAAE Seminar, March 29-31, 2000 at Bonn University, Vauk Verlag, Kiel 2001.
 12. Hazell P.B., Norton R.D.: Mathematical programming for economic analysis in agriculture. MacMillan, New York 1986.
 13. Helming J.F.M., Peeters L., Veendendaal P.J.J.: Assessing the consequences of environmental policy scenarios in Flemish agriculture [w:] Agricultural sector modelling and policy information systems (red. T. Heckelei, H.P. Witzke, W. Henrichsmeyer). Proceedings of the 65th EAAE Seminar, March 29-31, 2000 at Bonn University, Vauk Verlag, Kiel 2001.
 14. Howitt R.E.: Positive mathematical programming. American Journal of Agricultural Economics, 77(2), 1995.
 15. Howitt R.E.: Acalibration method for agricultural economic production models. Journal of Agricultural Economics. 46. 1995.
 16. Howitt R.E., Gardner B.D.: Cropping production and resource interrelationships among California crops in response to the 1985 Food Security Act [w:] Impacts of farm policy and technical change on US and Californian agriculture. Davis, 1986.
 17. Kasnakoglu H., Bauer S.: Concept and application of an agricultural sector model for policy analysis in Turkey [w:] Agricultural sector modelling (red. S. Bauer, W. Henrichsmeyer). Vauk Verlag, Kiel 1988.
 18. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2010) 672, Bruksela, 18.11.2010.
 19. Matthews A.: Environmental public goods in the new CAP: impact of greening proposals and possible alternatives. European Parliament, Brussels 2012.
 20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej. KOM(2011) 625 wersja ostateczna, Bruksela, 12.10.2011.
 21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347, Luksemburg, 20.12.2013.
 22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98. (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347, Luksemburg, 20.12.2013
 23. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347, Luksemburg, 20.12.2013.
 24. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347, Luksemburg, 20.12.2013.
 25. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347, Luksemburg, 20.12.2013.
 26. Schmitz H.J.: Entwicklungsperspektiven der Landwirtschaft in den neuen Bundes-landern - Regionaldifferenzierte Simulationsanalysen Alternativer Agrarpolitischer Scenarien. Studien zur Wirtschafts- und Agrarpolitik. M. Wehle, Witterschlick/Bonn 1994.
 27. Shannon C .E.: A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal. No. 27,1948.
 28. Wąs A: Model optymalizacyjny rolnictwa (na przykładzie gminy Kobylnica). Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
 29. Westhoek H., Van Zeijts H., Witmer M., van den Berg M., Overmars K., van der Esch S. van der Bilt W.: Greening the CAP - an analysis of the effects of the European Commission's proposals for the Common Agricultural Policy 2014-2020. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Haga 2012.
 30. Ziętara W.: Plan roczny i koncepcja systemu kontroli jego realizacji w państwowym przedsiębiorstwie rolniczym. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu