BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętara Wojciech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Adamski Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Skala produkcji, efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka
The Scale of Production, Efficiency and Competitiveness of Polish Farms Specialising in Milk Production
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 1, s. 97-115, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produkcja mleka, Konkurencyjność, Efektywność produkcji, Analiza porównawcza
Arable farm, Milk production, Competitiveness, Production effectiveness, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena dotychczasowej efektywności i konkurencyjności polskich gospodarstw z chowem bydła na tle analogicznych gospodarstw z wybranych krajów Unii Europejskiej o zbliżonych warunkach produkcji. Przedmiotem badań były gospodarstwa mleczne z Polski, Węgier, Niemiec, Danii i Holandii. Badaniem objęto gospodarstwa znajdujące się w systemie FADN, pogrupowane wg wielkości produkcji wyrażonej w SO2. Wśród gospodarstw z chowem bydła wyodrębniono gospodarstwa specjalizujące się w chowie bydła mlecznego (typ 45), a zebrane dane objęły lata 2008-2010. (fragment tekstu)

The article assesses the competitiveness of the Polish dairy farms compared to similar farms in Hungary, Germany, Denmark and the Netherlands. It was found that the Polish dairy farms with an economic size ranging from EUR 50,000 to EUR 100,000 of Standard Production (SO) and higher are capable of further development and have the competitive ability compared to similar farms from the surveyed countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski M., Dzun R: Gospodarstwa specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami objętościowymi [w:] Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010. GUS, Warszawa 2013.
 2. Analizy Rynkowe. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy, nr 35. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 3. Analizy Rynkowe. Rynek mleka. Stan i perspektywy, nr 44. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 4. Analizy Rynkowe. Popyt na żywność. Stan i perspektywy, nr 14. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 5. Józwiak W.: Zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w zestawieniu z gospodarstwami niemieckimi i węgierskimi [w:] Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw osób fizycznych (red. W. Józwiak). Raport Programu Wieloletniego 2005-2009, nr 132. IERiGŻ-PIB. Warszawa 2009.
 6. Kołoszycz E.: Dochodowość typowych gospodarstw mlecznych w świecie w latach 2006-2011. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 1. Warszawa 2013.
 7. Kulawik J.: Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 8. Manteuffel R.: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa 1984.
 9. Parzonko A.: Regionalne zróżnicowanie produkcji mleka w Polsce - uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne. Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 2, Warszawa-Poznań--Rzeszów 2013.
 10. Powszechny Spis Rolny 2010. Użytkowanie gruntów. GUS, Warszawa 2011.
 11. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. GUS, Warszawa 2012.
 12. Statistisches Jahrbuch iiber Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten 2012.
 13. Woś A.: Elastyczność popytu na żywność [w:] Encyklopedia agrobiznesu (red. A. Woś). Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
 14. Woś A.: Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa [w:] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2003.
 15. Ziętara W., Adamski M., Grodzki H.: Polskie gospodarstwa z chowem bydła na tle wybranych krajów. Raport Programu Wieloletniego 2011-2014, nr 86. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 16. Ziętara W.: Koszty i dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach w latach 2006-2010 [w:] Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego (red. M. Świtłyk, W. Ziętara). Raport 2012. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.
 17. Ziętara W.: Opłacalność produkcji mleka w zależności od wybranych czynników [w:] Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zespół Wydawnictw i Poligrafii IŻ-PIB Kraków-Balice, 2013.
 18. Ziętara W.: Tendencje zmian w kosztach czynników produkcji a kierunki rozwoju gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 2, Warszawa-Poznań-Rzeszów 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu