BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Monika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wybrane aspekty funkcjonowania funduszy inwestycyjnych jako części segmentu niebankowych instytucji finansowych
Investment Funds as Part of the Segment of Non-Banking Financial Institutions. Selected Aspects
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 102, s. 103-118, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Instytucje finansowe, Rynki finansowe, Instrumenty finansowe
Investment funds, Financial institutions, Financial markets, Financial instruments
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie roli i wpływu funduszy inwestycyjnych, zwłaszcza zamkniętych (FIZ), na sektor instytucji finansowych oraz na rynkowy system finansowy. Do jego osiągnięcia niezbędne jest zaprezentowanie budowy RSF, dokonanie prezentacji podmiotów należących do segmentu NIF, a także zaproponowanie klasyfikacji funduszy inwestycyjnych, wynikającej z obowiązujących je regulacji prawnych. Artykuł poświęcony jest także opisaniu struktury rynkowego systemu finansowego oraz określeniu jego elementów: otoczenia regulacyjnego, instrumentów, rynków i instytucji finansowych. Zostały zaprezentowane w nim aspekty prawne funkcjonowania oraz analiza porównawcza cech poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych oraz przedstawiona funkcja, jaką FIZ pełnią w segmencie nie bankowych instytucji finansowych oraz rynkowym systemie finansowym Polski. (fragment tekstu)

The sector of financial institutions is an element of the Polish market financial system. There are two segments within the sector: banking and non- banking financial institutions, The latter includes entities subordinated to supervision of Banking Supervision Commission, in particular the closed investment funds. The article aims at presenting the role of closed investment funds in the financial sector and the market financial system. In this connection it describes the structure and elements of the market financial system and presents some legal aspects and comparative analysis of features of investment fund groups. Closed investment funds within the Polish reality occupy a niche created by well developed legal regulations (including open investment funds, specialist open investment funds, insurance capital funds and especially open investment funds on the one hand and on the other by their lack (securitisation process of hedge funds), thanks to which they have a positive impact on the development of the Polish market financial system. Furthermore, due to imperfect tax regulations, closed investment funds are an attractive form of postponing income tax dues from legal persons, and in more developed strategies also from physical persons, which translates into the state budget revenues.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziawgo D., Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku papierów wartościowych, Wyd. UMK, Toruń 2004.
  2. Krupa D., Zamknięte Fundusze Inwestycyjne, CeDeWu.PL, Warszawa 2008.
  3. Meluch B., Nietrzepka E., Orlik T., Fundusze Powiernicze - zbiorowy inwestor na rynku kapitałowym, Warszawa 1993.
  4. System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  5. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546.
  6. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. z 2008 r. Nr 231, poz. 1546.
  7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151; z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539; z 2006 r. Nr 157, poz. 1119; z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 91, Nr 112, poz. 769.
  8. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, Dz.U. z 2009 r. Nr 17, poz. 87.
  9. www.knf.gov.pl z 24 czerwca 2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu