BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaszkiewicz Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wolontariat konsumencki w dobie mediów społecznościowych
Consumer Volunteering in Social Media Environment
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 1123-1128
Słowa kluczowe
Tworzenie wartości, Media społecznościowe, Współpraca, Wolontariat, Wartość marki, Konsument
Value creation, Social media, Cooperation, Volunteering, Brand value, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja i omówienie coraz powszechniej występujących we współczesnej gospodarce zjawisk, takich jak, wolontariat konsumencki, wspólne tworzenie wartości przez organizację i konsumentów, których istnienie zostało umożliwione poprzez adaptację nowych technologii, w tym w szczególności Internetu i mediów społecznościowych. Wywierają one znaczący wpływ na współczesne oblicze zarówno gospodarcze jak i społeczne, prowadząc do przemian umożliwiających funkcjonowanie biznesu w wymiarze dotychczas nie praktykowanym, otwierając tym samym drogę do nowych form generowania wartości i konstruowania modeli biznesowych i zarządczych. Media społecznościowe we wszystkich niemal wymiarach doprowadziły nie tylko do znaczącej transparentności rynku a co za tym idzie umocnienia pozycji konsumentów, ale również umożliwiły klientom funkcjonowanie w roli partnera i twórcy wartości dla szeregu przedsięwzięć biznesowych. Obecnie klienci są nie tylko konsumentami i odbiorcami finalnych produktów czy usług ale stają się ich aktywnymi twórcami, wspólnie z organizacją kreującymi wartość dla siebie, organizacji jak i otoczenia. W artykule autorka omawia zagadnienia współtworzenia i współpracy z wykorzystaniem mediów społecznościowych, obecne formy tej współpracy oraz korzyści i ograniczenia płynące z adaptacji tego rodzaju rozwiązań.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present and discuss the more commonly occurring phenomena in the modern economy, the existence of which has been made possible through the adoption of new technologies, including in particular the Internet and social media. Significant influence of new technologies on economic and social areas, leads to changes in business rules in the dimension, that has not yet been practiced, thus opening the way to new forms of value creation and construction of business and management models. Social media in almost all dimensions have led not only to significant market transparency and thus strengthen the position of consumers, but also enabled customers to function as a partner and creator of values for a number of business ventures. Currently, customers are not only consumers and recipients of the final products or services but become their active creators, together with the organization, making value for themselves, the organization and the environment. In this article the author discusses issues such as co-creation and co-operation using social media, the current form of this co-operation and the benefits and limitations arising from the adaptation of such solutions(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. McQuivey, Digital Disruption: Unleashing the Next Wave of Innovation, Forrester Research, Amazon Publishing, 2012.
 2. J. Goldman, Going social. Excite Customers, Generate Buzz and Energize Your Brand with the Power of Social Media, AMACOM, 2013, s. 7.
 3. A. Ries, l. Ries, The 22 Immutable Laws of Branding: How to build a Product or Serviceinto a World-Class Brand, Harper Business, New York 1998.
 4. N. Ind, C. Fuller, Ch. Trevail, Brand Together. How co-creation generates innovation and re-energizes brands, Kogan Page Ltd, 2012, s. 22
 5. Ch. Fuchs, E. Prandelli, M. Schreier, D.W. Dahl,All That Is Users Might Not Be Gold: How Labeling Products as User Designed Backfires in the Context of Luxury Fashion Brands,"Journal of Marketing‖ 2013, Vol. 77, 75-91.
 6. P. J. Girard, C. Gordon, J.L. Girard,Business Goes Virtual, Realizing the Value ofCollaboration, Socialand Virtual Strategies,Business Expert Press, LLC, 2011.
 7. N. Ind, C. Fuller, Ch. Trevail, Brand Together. How co-creation generates innovation and re-energizes brands, Kogan Page Ltd, 2012
 8. Ch. Fuchs, E. Prandelli, M. Schreier, D.W. Dahl, All That Is Users Might Not Be Gold: How Labeling Products as User Designed Backfires in the Context of Luxury Fashion Brands,"Journal of Marketing‖ 2013,Vol. 77, 75-91.
 9. E. Vernette, L. Hamdi-Kidar,Co-creation with consumers: who has the competence and wants to cooperate?,"International Journal of Market Research‖ 2013, Vol. 55, No. 4, s. 2.
 10. P. Eiglier, E. Langeard, C.H. Lovelock, J.E.G. Bateson, R.F. Young,Marketing Consumer Services: New Insights. Cambridge, Marketing Science Institute, 1977
 11. E. Vernette, L. Hamdi-Kidar, Co-creation with consumers: who has the competence and wants to cooperate? "International Journal of Market Research‖ 2013,Vol. 55, No. 4.
 12. E. Vernette, L. Hamdi-Kidar, Co-creation with consumers: who has the competence and wants to cooperate?, "International Journal of Market Research‖ 2013,Vol. 55, No. 4, s. 13.
 13. Ch. Fuchs, E. Prandelli, M. Schreier, D.W. Dahl, All That Is Users Might Not Be Gold: How Labeling Products as User Designed Backfires in the Context of Luxury Fashion Brands, "Journal of Marketing‖ 2013, Vol. 77, 75-91.
 14. P.J. Girard, C. Gordon, J.L. Girard, Business Goes Virtual, Realizing the Value ofCollaboration, Socialand Virtual Strategies, Business Expert Press, LLC, 2011, s. 69.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu