BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurski Krzysztof R. (Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu)
Tytuł
Nadużycie komunikacji marketingowej: celowe czy nieuświadomione?
The Misuse of Marketing Communication: Intentional or Unconscious?
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2014, vol. 15, nr 1, s. 35-39, przypisy
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Marketing turystyczny, Agroturystyka, Turystyka, Komunikowanie
Marketing communication, Tourism marketing, Agrotourism, Tourism, Communication
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Komunikacja - zwłaszcza werbalna, odgrywa bardzo ważną rolę w marketingu, także turystycznym. Jest ona bowiem istotnym narzędziem porozumiewania się między organizatorem ruchu turystycznego a potencjalnym klientem/turystą. Z tego powodu zawartość pojęciowa poszczególnych terminów, używanych przez obie strony, musi być taka sama dla uniknięcia nieporozumień i sytuacji konfliktowych. Obserwacje tego narzędzia marketingowego prowadzą jednak do wniosku, że w rzeczywistości dochodzi do niewłaściwego - nieświadomego lub celowego - używania specjalistycznych określeń. Zjawisko to przedstawiono na przykładzie trzech terminów: agroturystyka, trekking i wellness. Można przypuszczać, że komunikacja marketingowa została zastosowana dla łatwiejszego pozyskania klienta, ale przy wprowadzeniu go w błąd. Narusza to zasady fair business i w szczególności fair tourism, a w przypadku agroturystyki jest to sprzeczne z prawem ogólnym - przynajmniej w Polsce. Wydaje się konieczne rozwinięcie badań w tym aspekcie, specjalnie w świetle negatywnego wykorzystania komunikacji marketingowej. (abstrakt oryginalny)

The communication - especially verbal, plays a very important role in the marketing, also tourist one. It is an essential tool of communication between an organizer of tourism and a potential customer/tourist. Therefore, a conceptual content of single terms used by both sides must be identical in order to avoid misunderstandings and conflict situations. The observations of this marketing tool lead, however, to the conclusion that in reality it leads to wrong - unconscious or intentional, usage of specialist definitions. This phenomenon was presented on the example of three terms: agritourism, trekking and wellness. It can be assumed that the marketing communication was applied to gain customers in an easier way, but misguiding them. This violates the rule of fair business and particularly of fair tourism. In case of agrotourism this is contrary to general law - at least in Poland. It is necessary to carry out research in this aspect, especially in the light of a negative use of the marketing communication. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Beaver, A dictionary of travel and tourism terminology, CABC Publishing 2002.
  2. B. Chwaściński, Z dziejów taternictwa, Warszawa 1980, s. 36
  3. D. Dudek, Pojęcie turystyki w polskiej tradycji terminologicznej,"Folia Turistica" 2008, nr 19, s. 27-74.
  4. H.K. Dunn, High-Level Wellness, Thorefare, NJ: Charles, B. Slack 1961, s. 4.
  5. K.R. Mazurski, Geneza i przemiany turystyki, wyd. 2,Wrocław 2008, s. 29.
  6. K.R. Mazurski, Origins and evolution of tourism, Wrocław 2007, s. 64-68.
  7. K.R. Mazurski, Rewitalizacja uzdrowiskowa w ofercie wellnessowej Ziemi Kłodzkiej, "Gospodarka Rynek Edukacja" 2007, nr 13, s. 73.
  8. J.L. Sokół, Zwierzęta w gospodarstwach agroturystycznych i ich otoczeniu, Białystok 2010.
  9. M. Staffa, Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, "Na Szlaku" 1994, R. 8, nr 5, s. 6-8.
  10. http://pl.wikipedia.org/wiki/Trekking z 7.03.2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu