BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gurba Adam (Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu)
Tytuł
Istota i znaczenie rozmowy oceniającej w procesie oceniania pracowników
The Essence and the Meaning of the Evaluation Interview in the Process of Employee Evaluation
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2014, vol. 15, nr 1, s. 41-46, przypisy
Słowa kluczowe
Ocena pracowników, Zarządzanie, Kadra kierownicza
Employee appraisal, Management, Managerial staff
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule wskazano na istotę i znaczenie rozmowy oceniającej, w całokształcie procesu oceniania pracowników, której głównym celem jest dostarczenie zatrudnionemu na określonym stanowisku informacji o jego osiągnięciach w zakresie realizowanych przedsięwzięć wynikających z obowiązujących go zadań. Autor zwraca szczególną uwagę na procedury przygotowania rozmowy oceniającej, etapy i sposób jej prowadzenia oraz korzyści wynikające z prawidłowo przeprowadzonej rozmowy oceniającej w aspekcie sprawowania funkcji oceniania okresowego - zarządzania we współczesnej organizacji (przedsiębiorstwie). Podkreśla również, że kompetencje interpersonalne kadry kierowniczej są zasadniczym czynnikiem do pożądanych zachowań w trakcie procesu oceniania, w tym prowadzenia rozmowy oceniającej z podwładnymi. Taki stan rzeczy powoduje również, że proces oceniania okresowego pracowników istotnie wpływa na wytyczanie kierunków odnośnie podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego pracowników - określenie kolejnych etapów ścieżki kariery zawodowej. (abstrakt oryginalny)

The article presents the nature and importance of the evaluation interview in the whole process of assessing employees, whose main purpose is to provide an employee at a specified position with information about his achievements in realized projects resulting from his/her duties. The author pays particular attention to the procedures of the preparation of the evaluation interview, the stages and the manner of its conduct and the benefits from properly conducted evaluation interview in terms of exercising the function of the interim assessment - management in contemporary organizations (companies). It is also also stressed that interpersonal competences of the executives are a key factor to achieve desired behavior during the assessment process, including conducting the evaluation interview with the subordinates. Such state of affairs results also in the fact that periodic staff evaluation process significantly affects the determination of directions regarding skills and professional development of employees - setting the next steps on the career paths. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Bobryk, Jak tworzyć rozmawiając. Skuteczność rozmowy, Warszawa 1995.
  2. T. Gillen, Ocena pracownika, Warszawa 2009, s. 42-49.
  3. A. Gurba, Psychologiczne i organizacyjne determinanty procesu zarządzania w środowisku pracy, Wrocław 2012, s. 150-157.
  4. R. Korach, Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika, Gliwice 2009.
  5. J. Szczupaczyński, Rozmowa oceniająca - cele, formuły i kryteria, "Personel" 1996, nr 12, s. 19.
  6. Z. Tyszka, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańsk 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu