BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Agnieszka
Tytuł
Zróżnicowanie poziomu i struktury konsumpcji polskich gospodarstw domowych w latach 2010-2011
A Diversity in the Level and Structure of Consumption in Polish Households in the Years 2000-2011
Źródło
Polityka Społeczna, 2014, nr 2, s. 1-7, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Wydatki gospodarstw domowych, Konsumpcja gospodarstw domowych, Dochody gospodarstw domowych
Households, Household expenditures, Consumption in household, Household income
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena kształtowania się poziomu i struktury konsumpcji oraz jej społecznego zróżnicowania w latach 2000-2011 w świetle dochodów i wydatków gospodarstw domowych. Na przestrzeni ostatnich dwunastu lat zaobserwowano wyraźne zróżnicowanie w poziomie dochodów i wydatków gospodarstw domowych. Najwyższym poziomem dochodów i wydatków charakteryzowały się gospodarstwa pracujących na własny rachunek, a najniższym gospodarstwa rolnicze. W strukturze konsumpcji polskiego społeczeństwa odnotowano malejący udział wydatków na żywność, odzież i obuwie oraz edukację, a rosnący udział wydatków na mieszkanie, transport i łączność oraz ochronę zdrowia. Malejący udział wydatków żywnościowych i zmniejszająca się skłonność do konsumpcji świadczą o wzroście poziomu zamożności polskich gospodarstw domowych. Jednakże zwiększający się dystans między dochodami najbogatszych i najuboższych wyraźnie utrwala zróżnicowanie poziomu i struktury konsumpcji polskich gospodarstw domowych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to evaluate the level and structure of consumption and its social diversity in the years 2000-2011 in the light of the income and expenditure of households. During the last twelve years, a clear diversity in the level of income and expenditure of households was observed. The highest level of income and expenditure was characteristic for self-employed households, while the lowest - for farms. In the consumption structure of the Polish society, there was a declining share of expenditure on food, clothing and footwear as well as on education, while a share of expenditure on housing, transport and communication as well as on health care was increasing. A declining propensity to consume and a decreasing share of food expenditures in the overall expenditure show an increase in the level of wealthof Polish households. However, a growing gap between the income of the richest and poorest plainly preserves diversity in the level and structure of Polish households' consumption.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2009), Konsument w dobie kryzysu. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, (94).
 3. Dziubińska-Michalewicz M. (2012), Wybrane wskaźniki poziomu życia ludności w Polsce na tle innych krajów UE, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych [online], http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_05/i-1137.pdf [dostęp 10.12.2011].
 4. GUS (2011), Budżety gospodarstw domowych w 2010 roku, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
 5. GUS (2012), Budżety gospodarstw domowych w 2011 roku, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
 6. GUS (z lat 2001-2012), Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 7. Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W. (2001), Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 8. Janoś-Kresło M., Mróz B. (2006), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa.
 9. Kasprzyk В., Leszczyńska M. (2010), Dochody i wydatki jako kategorie dobrobytu ekonomicznego-ujęcie regionalne. http://www.stat.gov.pl/cps.rde/xbcr/gus.PUB_lchouse-hold_bydget_surveys_in2010.pdf [dostęp 10.02.2013].
 10. Piekut M. (2011), Konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych na tle krajów europejskich, "Problemy Zarządzania" vol. 11, nr 1(40).
 11. Polska w Unii Europejskiej, GUS, http://www.stat.pl [dostęp 7.09. 2011].
 12. Sobczyk G. (2013), Zachowania konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego (na przykładzie województwa lubelskiego), Zeszyty Naukowe WSEiZ, seria Ekonomia, 6 (1/2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu