BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gutkowska Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kowalczuk Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sajdakowska Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Żakowska-Biemans Sylwia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego (na podstawie badań jakościowych)
Consumers Innovativeness to Food Products of Animal Origin (Based on Qualitative Research)
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 1075-1081, tab.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Konsument, Rynek żywności, Przetwory mięsne, Rynek mięsny, Badania konsumenckie
Innovative character, Consumer, Food market, Meat products, Meat market, Consumer research
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki trzech badań jakościowych na temat innowacyjności konsumentów wobec produktów pochodzenia zwierzęcego z ealizowanych w latach 2010-2013. Pierwsze dwa badania zrealizowano metodą fokus group interview, trzecie metodą indywidualnego wywiadu pogłębionego. Przeprowadzone badania pozwoliły na rozpoznanie poziomu innowacyjności konsumentów wobec produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz wskazały na atrybuty produktów innowacyjnych, które budzą pozytywne reakcje. Wiedza ta powinna być wykorzystana przy projektowaniu nowych produktów i ich strategii marketingowych, zwłaszcza w zakresie komunikowania marketingowego.(abstrakt oryginalny)(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of three qualitative researches about consumers' innovativeness to products of animal origin from carried during the in the years 2010-2013. The first two studies were done using a method of focus group interview, the third by in depth interview. The study allowed the identification of the level of consumers' innovativeness towards food products of animal origin and indicated the attributes of innovative products that resonate positive reaction. This knowledge should be used during designing new products and their marketing strategies, especially in the field of marketing communication(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Roehrich, Consumer innovativeness: concepts and measurements, "Journal of Business Research‖ 2004, Vol. 57, No, 6, s. 671-677. 3 D.F. Midgley, G.R. Dowling, Innovativeness: the concept and its measurement, "Journal of Consumer Research‖ 1978, Vol. 4, No. 4, s. 229-242.
 2. E.M. Rogers, Diffusion of Innovations, The Free Press, New York 1983, s. 173
 3. G.R. Foxall, R.E.GOLDSHMITH, Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, PWN, Warszawa 1998, s. 54.
 4. H. T. Hurt, K. Joseph, C. D. Cook, Scales for the measurement of innovativeness, "Human Communication Research‖ 1977, No. 4, s. 58-65
 5. J.E.M Steenkamp, F.T. Hofstede, M. Wedel, A cross-national investigation into the individual and national cultural antecedents of consumer innovativeness, "Journal of Marketing‖1999, Vol. 63, No. 2, s. 55-69
 6. M. Venkatraman, L. Price, Differentiating between cognitive and sensory innovativeness: concepts, measurements and implications, "Journal of Business Research‖ 1990, Vol. 20, No. 4, s. 293-315
 7. T.S. Robertson, J.N. Kennedy, Prediction of consumer innovators: application of multiple discriminates analysis, "Journal of Marketing Research‖ 1968, No. 5, s. 64-69.
 8. M. McCarthy, C. O'Sullivan, S. O'Reilly, Pre-identification of first buyers of a new food product, "British Food Journal‖ 1999, Vol. 101, No. 11, s. 842-856.
 9. A. V. Citrin, D. E. Sprott, S.N. Silverman, D. E. Stem, Adoption of Internet shopping: the role of consumer innovativeness, "Journal of Industrial Management & Data Systems‖ 2000, Vol. 100, No. 7, s. 294-300
 10. R. E. Goldsmith, L. R. Flynn, Identifying innovators in consumer product markets, "European Journal of Marketing‖ 1992, Vol. 26, No. 12, s. 42.
 11. S.S. Ling, D. T. Pysarchik,, H. J. Choo, Adopters of new food products in India, "Marketing Intelligence & Planning‖ 2004, Vol. 22, No. 4, s. 371-391.
 12. H. Choo, J.E. Chung, D.T. Pysarchik, Antecedents to new food product purchasing behavior among innovator groups in India, "European Journal of Marketing‖ 2004, Vol. 38, No. 5,6, s. 608-625.
 13. R M. Lassar, C. Manolis, S. Lassar, The relationship between consumer innovativeness, personal characteristics and online banking adoption, "International Journal of Bank Marketing‖ 2005, Vol. 23, No. 2, s. 176-199.
 14. D. G. Labay, T. C. Kinnear, Exploring the Consumer Decision Process in the Adoption of Solar Energy Systems, "Journal of Consumer Research‖ 1981,Vol. 8, No. 12, s. 271-278. 1983
 15. E. D. Midgley, G. R. Dowling, A longitudinal study of product form innovation: the interaction between predispositions and social messages, "Journal of Consumer Research 1993, Vol. 19, No. 3, s. 611-625
 16. M. D. Dickerson, J. W. Gentry, Characteristics of adopters and non-adopters of home computers, "Journal of Consumer Research 1983, Vol. 10, No. 9, s. 225-235
 17. E. Martinez, Y. Polo, C. Favian, The acceptance and diffusion of new consumer durables: difference between first and last adopter, "Journal of Consumer Marketing‖ 1998, Vol. 15, No. 4, s. 323-342
 18. J. Frewer, S. Miles, R. Marsh, The media and genetically modified foods: Evidence in support of social amplification of risk, "Risk Analysis‖2002, No. 22, s. 701-711
 19. A. V. Cardello, Consumer concerns and expectations about novel food processing technologies: Effects on product liking., "Appetite‖ 2003, No. 40, s. 217-233.
 20. K. Karcz, Proces dyfuzji innowacji: Podejście marketingowe., Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1997, s. 73
 21. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 82. K. Gutkowska, I. Ozimek, Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania, Wyd. SGGW, Warszawa 2005, s. 180
 22. M Jeżewska-Zychowicz., Ocena innowacyjności konsumentów na rynku żywności z uwzględnieniem opakowań produktów żywnościowych, [w:] M. Adamowicz (red.), Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu, Tom 1, Wyd. SGGW, Warszawa 2008, s. 273-280
 23. I. Kowalczuk, Postawy polskich konsumentów wobec nowych produktów żywnościowych, [w:] M. Adamowicz (red.), Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu, Tom 1, Wyd. SGGW, Warszawa 2008, s. 249-260
 24. I. Kowalczuk, Innowacyjna żywność w opinii konsumentów i producentów, Wyd. SGGW, Warszawa 2011, S. 90.
 25. B. Shaw, The role of the interaction between the user and the manufacturer in medical equipment innovation., "R&D Management‖ 1985, Vol. 15, No, 4, s. 283-292
 26. E. Von Hippel, Lead users: A source of novel product concepts, "Management Science 1986, No. 32, s. 791-805
 27. P. Vanderwerf, Product tying and innovation in U.S. Wire preparation equipment, " Research Policy‖, 1990, No. 19, s. 83-96
 28. K. Holt, The role of the user in product innovation, "Technovation‖ 1988, No. 8, s. 249-258
 29. E. Von Hippel, The sources of innovation, Oxford University Press, New York 1988, s. 143.
 30. K. Gutkowska, Ozimek I, Badania marketingowe na rynku żywności, Wyd. SGGW, Warszawa 2002, s. 149.
 31. M. Sajdakowska, K. Gutkowska, S. Żakowska-Biemans, I. Kowalczuk, A. Kozłowska, A. Olewnik-Mikołajewska, Postrzeganie jakości produktów pochodzenia zwierzęcego na podstawie badań jakościowych, "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych‖2011, nr 569, s. 209-218.
 32. K. Gutkowska, M. Sajdakowska, S. Żakowska-Biemans, I. Kowalczuk, A. Kozłowska, A. Olewnik-Mikołajewska, Poziom akceptacji zmian na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego w opinii konsumentów, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość‖ 2012, nr 5, s. 187-202
 33. I. Kowalczuk, K. Gutkowska, M. Sajdakowska, S. Żakowska-Biemans, A. Kozłowska, A. Olewnik-Mikołajewska, Innowacyjny konsument żywności pochodzenia zwierzęcego, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość‖ 2013, nr 5, s. 177-194.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu