BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrzaszcz Wioletta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Zegar Józef Stanisław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Gospodarstwa ekologiczne w latach 2005-2010
The Organic Farms in the Years 2005-2010
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 2, s. 39-58, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Produkcja proekologiczna, Struktura produkcji, Produkcja zwierzęca, Produkcja roślinna
Individual arable farms, Pro-ecological production, Production structure, Animal production, Crop production
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych cech gospodarstw ekologicznych i ich struktur produkcyjno-ekonomicznych na tle ogółu gospodarstw indywidualnych oraz zmian, jakie zaszły w tym zakresie w latach 2005-2010. Trzeba mieć na uwadze, iż zmiany w strukturach gospodarstw ekologicznych w okresie objętym analizą były przede wszystkim skutkiem powiększania zbiorowości gospodarstw ekologicznych przez gospodarstwa rolne przestawiające się na tory ekologiczne.(fragment tekstu)

Constitutive feature of organic fanning is to carry out sustainable agricultural activity in accordance with the requirements of the soil, plants and animals. The systematic increase in the potential of the organic farms in Poland should be considered as positive and desired direction of agriculture development, due to the numerous environmental, economic and social benefits, as well as compliance with the future model of agriculture, based on renewable resources and environmental-friendly and social development of rural areas. The purpose of this article is to provide the basic characteristics of organic farms and their production and economic structures against the background of individual agricultural holdings in 2005-2010.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agra Europe, nr 2592, 2013 [www.agra-net.com].
 2. Babicz-Ziełińska E.: Postawy konsumentów wobec nowej żywności. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 65, 2010.
 3. Dimitri C, Oberholtzer L.: Market-led versus government-facilitated growth. Development of the U.S. and EU organic agricultural sectors. USDA, 2005 [www.ers.usda.gov].
 4. Gemzik-Salwach A.: Istota i metody analizy finansowej. Rzeszów 2007 [Portal.wsiz. rzeszow.pl/plik.aspx?id=7732].
 5. GUS: Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010, Warszawa 2012.
 6. Janowska-Biernat J.: Ekonomiczne aspekty stosowania środków ochrony roślin i biopreparatów w wybranych ekologicznych gospodarstwach rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 3(13), 2009.
 7. Komorowska D.: Rolnictwo ekologiczne w strategii poprawy konkurencyjności regionu. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 2,2008.
 8. Koreleska E.: Sprzedaż bezpośrednia produktów ekologicznych. Roczniki Naukowe SERiA,t.X,z.4, 2008.
 9. Łuczka-Bakuła W.: Rynek żywności ekologicznej. PWE, Warszawa 2007.
 10. Łuczka-Bakuła W.: Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce po przystąpieniu do UE w aspekcie wsparcia PROW 2004-2006. Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. l ,2013.
 11. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Warszawa 2013 [http://www.minrol .gov.pl/polAV sparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020].
 12. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Załącznik L do Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006: Zestawienie pakietów działań Programu Rolnośrodowiskowego. Warszawa 2012 [http://www.minrol .gov.pl/polAVsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Plan -Rozwoju-Obszarow-Wiejskich/ Dokumenty-PRO W].
 13. Nachtman G.: Efektywność ekonomiczna gospodarstw ekologicznych na tle konwencjonalnych w 2010 roku. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2(68), 2012.
 14. Nachtman G.: Dochodowość gospodarstw ekologicznych a wielkość użytków rolnych. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 1, 2013a.
 15. Nachtman G.: Sytuacja gospodarstw zajmujących się produkcją ekologiczną owoców w latach 2010-2011. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2(72), 2013b.
 16. Offermann F., Nieberg H., Zander K.: Dependency of organic farms on direct payments in selected EU memeber states: today and tomorrow. Food Policy, vol. 34, 2009.
 17. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka - elementy teorii i zadania. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 18. Runowski H.: Rolnictwo ekologiczne w Polsce [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [15] (red. J.St. Zegar). Raport Programu Wieloletniego 2011-2014, nr 50. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 19. Stolze M., Lampkin N.: Policy for organic farming: rationale and concepts. Food Policy, nr34,2009.
 20. Szczuka M., Tabor S.: Zróżnicowanie działalności dodatkowej w wybranych gospodarstwach ekologicznych. Inżynieria Rolnicza, z. 2(143), t.l, 2013.
 21. Toczyński T., Wrzaszcz W., Zegar J.St.: Zrównoważanie polskiego rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010 (red. J.St. Zegar). GUS, Warszawa 2013.
 22. Tyburski J.,Żakowska-J3iemans S.: Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
 23. Wrzaszcz W., Zegar J.St.: Struktura społeczno-ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w latach 2005,2007,2010. Maszynopis złożony do Wiadomości Statystycznych, 2014.
 24. Zegar J.St.: Gospodarstwa ekologiczne w rolnictwie indywidualnym. Wiadomości Statystyczne, nr 10,2006a.
 25. Zegar J.St.: Charakterystyka gospodarstw ekologicznych w Polsce [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [2] (red. J.St. Zegar). Raport Programu Wieloletniego 2005-2009, nr 30. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006b.
 26. Zegar J.St.: Gospodarstwa ekologiczne w rolnictwie indywidualnym. Wiadomości Statystyczne, nr 8, 2008.
 27. Zegar J.St.: Współczesne wyzwania rolnictwa. PWN, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu