BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobocińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Postrzeganie marketingu i zakres jego stosowania w instytucjach kultury w świetle wyników badania ilościowego
The Perception of Marketing and its Scope in Cultural Institutions in the Light of Quantitative Research Results
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 688-695, rys., tab.
Słowa kluczowe
Marketing, Instytucje kultury, Kultura, Zarządzanie instytucjami usługowymi
Marketing, Cultural institutions, Culture, Management of service institutions
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie sposobu postrzegania marketingu oraz wybranych kierunków jego rozwoju w instytucjach kultury. W artykule zostały zaprezentowane wybrane wyniki badania zrealizowanego w 2012 roku na ogólnopolskiej próbie instytucji kultury w Polsce. W badaniu wzięło udział 451 decydentów na różnych szczeblach zarządzania instytucjami kultury. Biorąc pod uwagę zakres badania ilościowego oraz typ respondentów i charakter ich pracy wybrano technikę wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI). Dążąc do poznania sposobu rozumienia przez decydentów w instytucjach kultury kategorii marketingu odwołano się do zaproponowanych przez G.J. Hooleya, J.E. Lyncha oraz J. Shepherd zmiennych wyjaśniających rolę marketingu w podmiotach rynku.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the perception of marketing and selected directions of its development in cultural institutions. The article presents selected results of a survey conducted in 2012 on a nationwide sample of cultural institutions in Poland. The study involved 451 decision-makers at various levels of management of cultural institutions. Given the scope of the quantitative survey and the type of respondents and nature of their work, computer-assisted telephone interview (CATI) technique was chosen. In order to know the way of understanding marketing categories by decision-makers in cultural institutions, the author makes reference to the proposed by G.J. Hooley, J.E. Lynch and J. Shepherd variables explaining the role of marketing in the market entities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Mazurek-Łopacińska, Rynek i marketing w kształtowaniu form teatru w Polsce, część 2, "Handel Wewnętrzny‖ 2011, wrzesień- -październik, t. 2, s. 334-342.
  2. F. Colbert, Marketing Culture and the Arts, HEC, Montreal 2007, s. 4;
  3. M.P. Mokwa, W.M. Dawson, E.A. Prieve (red.), Marketing the Arts, Praeger Publishers, New York 1980;
  4. T. Smoleń, Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum, "Handel Wewnętrzny‖ 2013, nr 3, t. 1, s. 265;
  5. L. Varbanova, Strategic Management in the Arts, Routledge, New York 2013, s. 156-157.
  6. G.J. Holley, J.E. Lynch, J. Shepherd, The Marketing Concept - Putting the Theory into Practice, "European Journal of Marketing‖ 1990, Vol. 24, No. 9, s. 7-23
  7. R. Kłeczek, Orientacja rynkowa w przedsiębiorstwie - podejścia metodologiczne i kierunki rozwoju badań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 46.
  8. L. Żabiński (red.), Modele strategii marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000, s. 22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu