BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gadomska-Lila Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Metodologia badań kultury organizacyjnej
Methodology of research into organisational culture
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 3 (21), s. 11-25, rys., tab., bibliogr. poz. 30
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Metodologia badań
Organisational culture, Research methodology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nieustające zainteresowanie problematyką badania kultury organizacyjnej, przy jednocześnie licznych trudnościach natury poznawczej i praktycznej w tym procesie, skłaniają do głębszej refleksji na temat przyjętej metodologii badań. Przedmiotem artykułu jest analiza procedury badania kultury organiza- cyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem metod badań (w podziale na ilościowe i jakościowe) oraz technik zbierania danych. Prezentacja ich słabych i mocnych stron oraz kierunków zastosowania ma się przyczynić do poprawy racjonalno- ści podejmowanych wyborów, a także zapewnić rzetelność i trafność prowadzo- nych badań. (abstrakt oryginalny)

The constant interest in exploring organisational culture accompanied by cognitive and practical difficulties related to this process encourage deeper reflection on the research methodology. The paper aims to analyse the pro- cedure of research into organisational culture, focusing in particular on the research methods (both quantitative and qualitative) and techniques of data collection. The presentation of their weaknesses and strengths as well as on the discussion of possible areas of application should contribute to more rational choices, and improve the reliability and accuracy of research studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniok H. i Zespół, Metody sprawnego zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 2. Burrell G., Morgan G., Sociological paradigms and organizational analysis, Heinemann, London 1979.
 3. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana; model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 4. Czakon W., Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 9.
 5. Denzin N.K., The research act: A theoretical introduction to sociological methods, McGraw-Hill, New York 1978.
 6. Gadomska-Lila K., Zmiany w systemie wartości polskich przedsiębiorstw, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2010, nr 3-4.
 7. Gadomska-Lila K., Changes in organisational culture in Polish enterprises, "International Journal of Management Cases" 2009, vol. 11.
 8. Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2007.
 9. Harrison R., Diagnosing organization ideology, In: The 1975 Annual Handbook for Group Facilitators, Eds. J.E. Jones, J.W. Pfeiffer, CA: University Associates, La Jolla 1975.
 10. Kędzior Z. i Karcz K., Badania Marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 1996.
 11. Kluckhohn F.R., Strodtbeck F.L., Variations in value orientations, Evanston, III: Row, Peterson 1961.
 12. Kołodziej-Durnaś A., Terenowe badania kultury organizacji - studia wybranych firm i instytucji, ECONOMICUS, Szczecin 2005.
 13. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 14. Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm, red. M. Kostera, GWP, Interdyscyplinarna Seria Akademicka, Gdańsk 2007.
 15. Mackenzie Davey K., Symon G., Recent approaches to the Qualitative Analysis of Organizational Culture, In: International Handbook of Organizational Culture and Climate, Eds. C.L. Cooper, S. Cartwright, P.Ch. Earley, John Wiley&Sons, Ltd, Chichester 2001.
 16. Mróz J., Kultura organizacyjna małych i średnich przedsiębiorstw, Rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 17. Myers M., Qualitative Research in Business&Management, Sage, London 2009.
 18. Nikodemska-Wołowik A.M., Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999.
 19. Oppenheim A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 20. O'Reilly C., Chatman J., Caldwell D.F., People and organizational culture: a profile comparison approach to assessing person-organization fit, "Academy of Management Journal" 1991, No 34.
 21. Pierzchawka S., Wpływ kierownika na kształtowanie kultury organizacyjnej, Rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 22. Polanyi M., P ersonnel k nowledge: T owards a post-critical p hilosophy, Chicago, University of Chicago Press 1958/1974.
 23. Rowley J., Using Case Study in Research, "Management Research News" 2002, Vol. 25, No 1.
 24. Siemiński M., Kulturowe uwarunkowania zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2007, nr 11.
 25. Silverman D., Doing qualitative research, Sage, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC 2010.
 26. Sitko-Lutek A., Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 27. Smircich L., Concepts of culture and organizational analysis, "Administrative Science Quarterly" 1983, No 3.
 28. Sułkowski Ł., Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną? "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2008, nr 6.
 29. Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 30. Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, red. K.T. Konecki, P. Chomczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5746
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu