BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łysik Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Wpływ gospodarki informacyjnej na pracę i pracowników współczesnych organizacji
Impact of information economy on work and employees of contemporary organisation
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 3 (21), s. 153-164, bibliogr. poz. 21
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Praca, Edukacja, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Pracownicy wiedzy
Labour, Education, Knowledge-based economy, Knowledge workers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany, które zachodzą w otoczeniu organizacji mają charakter rewolucyjny i niespotykany nigdy wcześniej. Zmienia się praca ludzka, jak i sami pracownicy, co w konsekwencji oznacza, że przed edukacją pojawiają się nowe wyzwania. Przyczyn zmian należy upatrywać przede wszystkim w zjawisku postępującej globalizacji, informatyzacji stanowisk pracy oraz rosnącym znaczeniu wiedzy. Za cel artykułu uznano przedstawienie i analizę zmian zachodzących obecnie w pracy zawodowej, profilu kompetencyjnego współczesnego pracownika oraz potrzebę dostosowania systemu edukacji, która wynika z oczekiwań pracodawców wobec absolwentów. W pierwszej części opracowania wskazano w jaki sposób ewoluowało podejście do pracy na przestrzeni czasu. Wskazano również na znaczenie pracy zawodowej dla człowieka w przeszłości i obecnie. W drugiej części zaproponowano pięć głównych cech charakterystycznych dzisiejszego pracownika. Ostatnia część podejmuje problem niedostosowania wykształcenia absolwentów do wymagań współczesnej pracy. Podsumowanie zawiera wnioski autora. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issue of human work in changing organizations. Recent turbulences in the global economy are revolutionary and never observed before. There is no doubt that phenomenon such as globalization, information technology at work and rising importance of knowledge have significantly influenced changes in professional work and higher expectation for employees. The aim of the article is to indicate basic characteristics of the evolution of human work, changes in the competency profile of a contemporary worker, and challenges for education. In the first part, the author focuses on the importance of work for human being, its evolution across the time, and its main characteristics. In the second part there were proposed five main characteristics of today new workers. In the last part, the author points to the need to make changes in educational system, as it is currently not able to meet job market requirements. Ending of the article has been devoted to the author's conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., Wprowadzenie, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2006.
 2. Davenport T., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 3. Foster J., Motywacja w miejscu pracy, w: Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 4. Jeruszka U., Kwalifikacje zawodowe. Poglądy teoretyczne a rzeczywistość, IPiSS, Warszawa 2006.
 5. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa 2010.
 6. Konarski S., Kluczowe znaczenie kompetencji społeczno-psychologicznych we współczesnych koncepcjach i praktyce systemów edukacji ekonomistów i menedżerów, w: Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów, red. S. Konarski, SGH, Warszawa 2008.
 7. Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004.
 8. Koźmiński A., Koniec świata menedżerów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 9. Listwan T., Kierunki zmian funkcji personalnej w przedsiębiorstwach, w: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2009.
 10. Low J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 11. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
 12. Orczyk J., Zmiany na rynku pracy a stosunki pracy i polityka społeczna, w: Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. R.C. Horodeński, C.S. Sadowska-Snarska, IPiSS, WSE w Białymstoku, Białystok-Warszawa 2009.
 13. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo, Wrocław 1996.
 14. Sienkiewicz Ł., Transferable competencies in recruitment expectations of employers. Range, significance and directions of transferability, in: Transferable competencies. Diagnosis. Formation. Management, Eds. S. Konarski, D. Turek, SGH, Warszawa 2011.
 15. Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 16. Wojtczuk-Turek A., Rozwijanie kompetencji twórczych, wyd. 2, SGH, Warszawa 2010.
 17. GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2007 r., Warszawa 2008.
 18. GUS, Mały rocznik statystyczny Polski, Warszawa 2009.
 19. GUS, Nauka i technika w 2006 r., Warszawa 2007.
 20. Komisja Europejska. Komunikat: Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy. Przewidywanie wymogów rynku pracy i potrzeb w zakresie umiejętności oraz ich wzajemne dopasowywanie, Bruksela 2008 (http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=4664 10.08.2011).
 21. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Założenia projektowanych zmian. Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Informator, Warszawa 2010 (http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/ksztalcenie-zawodowe 10.08.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5759
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu