BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Syper-Jędrzejak Marzena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rozwój idei biznesu społecznie odpowiedzialnego w Polsce
CSR and its development in Poland
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 3 (21), s. 59-71, tab., bibliogr. poz.14
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Menedżer, Etyka przedsiębiorstwa, Dobre praktyki
Corporate Social Responsibility (CSR), Manager, Corporate ethics, Good practice
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Regulacje dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, mają charakter instrumentów, które wypełniają przestrzeń pomiędzy kodeksami prawa a tradycją i dobrymi obyczajami. W ten sposób etyka przedsiębiorstwa buduje zaufanie klientów, zainteresowanie inwestorów i dumę pracowników. Prowadzenie biznesu w globalnym świecie niesie wiele zagrożeń związanych z utratą reputacji przez firmę, narażeniem się na oskarżenie o działania nieetyczne. W tej sytuacji prowadzenie długoterminowej strategii CSR może stać się narzędziem profilaktyki i budowania przewagi konkurencyjnej. Wśród stosowanych przez przedsiębiorstwa narzędzi pomagających budować biznes społecznie odpowiedzialny do najpopularniejszych można zaliczyć: ecolabelling, marketing społeczny, programy etyczne obejmujące załogę firmy i nadzór korporacyjny. Należy pod- kreślić, iż ogromna odpowiedzialność za efektywność programów i narzędzi CSR spoczywa na menedżerach. (abstrakt oryginalny)

Regulations on corporate social responsibility, are instruments that fill the space between the codes of law and tradition, and morality. In this way the ethics of the company builds customer confidence, investor interest and pride in employees. Business activities in a global world result in many threats associated with loss of reputation of the company, exposure to the accusation of unethical actions. In this situation, conducting a long-term CSR strategy can become a tool for prevention and building competitive advantage. Among the tools used by organizations, to build socially responsible business the most popular are: eco-labelling, social marketing programs, including the ethics programs for staff and corporate governance. It should be noted that a huge responsibility for the effectiveness of programs and tools for CSR rests with the managers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson J., Social responsibility and the Corporation, "Business Horizonts" 1986, Vol. 6.
 2. Andreasen A., Marketing social change, Jossey-Bass, San Francisco 1995.
 3. Gacparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G., Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym, Wyd. IFiS PAN &WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 4. Gasiński T., Piekalski G., Zrównoważony biznes, Podręcznik dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 5. Geisler R., CRS w regionie przemysłowym Górnego Śląska?, w: CRS dla Górnego Śląska, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2006.
 6. http://www.corp-gov.gpw.pl /dobrepraktyki.pdf, z dnia 29.09.2011.
 7. http://www.epr.pl, z dnia 29.09.2011.
 8. Maison D., Maliszewski N., Cause related marketing - marketing zaangażowany społecznie, w: Propaganda dobrych serc - czyli rzecz o reklamie społecznej, red. D. Maison, P. Wasilewski, Agencja Wasilewski, Kraków 2002.
 9. Ministerstwo Gospodarki, //www.pozytek.gov.pl/Spoleczna, odpowiedzialnosc,biznesu/ z dnia 17.03.2008
 10. Nogalski B., Dadej R., Kodeks dobrych praktyk jako narzędzie budowania zaufania na rynku kapitałowym, w: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, red. S. Rudolf, Wyd. UŁ, Łódź 2006.
 11. Panek-Owsiańska M., CSR po dziesięciu latach rozwoju, w: Ranking Odpowiedzialnych Firm, Wyd. IFiS PAN & WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2011.
 12. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 13. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007.
 14. Szczęsna A., Szreder M., Postrzeganie reklamy społecznej przez młodzież, "Marketing i Rynek" 2002, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5751
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu