BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strojny Jacek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Demograficzne i ekonomiczne konsekwencje drenażu kapitału ludzkiego na przykładzie Podkarpacia
The Demografic and Economic Consequences of Human Capital Drain Exemplified by the Podkarpackie Voivodeship
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (3), s. 193-208, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Rozwój społeczno-gospodarczy, Migracja ludności, Migracja, Ekonomiczne aspekty migracji, Kulturowe uwarunkowania
Human capital, Social economic development, Population migration, Migration, Economic aspects of migration, Cultural determinants
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Podkarpacie, Polska Wschodnia
Subcarpathian Region, Eastern Poland
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie drenażu kapitału ludzkiego oraz skutków ekonomicznych i demograficznych tego zjawiska. Przepływ ludzi oraz kapitału inwestycyjnego pomiędzy systemami gospodarczymi należy do bardzo istotnych czynników determinujących rozwój współczesnych krajów i regionów. Malejące bariery zmiany lokalizacji oraz zmieniające się uwarunkowania kulturowe powodują coraz większą elastyczność społeczeństw w doborze optymalnego miejsca zamieszkania. Również przedsiębiorstwa, zwłaszcza duże, mogą korzystać z nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych czy metod zarządzania, które pozwalają na inwestowanie w niemal dowolnym miejscu na świecie. Przepływy kapitału mobilnego można analizować w różnym kontekście - krajowym, regionalnym, a nawet lokalnym. W niniejszym artykule przedstawiono sytuację województwa podkarpackiego, skupiając się na procesach odnoszących się do kapitału ludzkiego. Zmiany obserwowane w tym wymiarze są w dużej mierze konsekwencją mechanizmów koncentracji kapitału inwestycyjnego w centrach rozwoju, a więc większych aglomeracjach, których oddziaływanie często wykracza poza jeden region, a niekiedy ma nawet wymiar krajowy (np. Warszawa) czy międzynarodowy (np. Londyn). Tego typu systemy gospodarcze drenują kapitał ludzki innych, słabiej rozwiniętych systemów gospodarczych, powodując stopniowe pogarszanie się ich konkurencyjności. Ze względu na konsekwencje ilościowe w artykule skupiono się na procesie migracji międzywojewódzkiej, która aktualnie stanowi najbardziej istotny mechanizm drenażu. Zjawisko to poddano analizie z perspektywy strategicznej, traktując jako jedną z istotnych determinant rozwoju Podkarpacia w długim okresie. Zidentyfikowano także główne konkurencyjne systemy gospodarcze, oceniając siłę ich oddziaływania na sytuację w omawianym regionie. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issue of human capital drain and the economic and demographic consequences of this phenomenon. Movement of people and investment capital between the economic systems is one of the very important factors determining the development of today's countries and regions. Decreasing barriers to changing the location and changing cultural considerations are causing more and more flexibility in choosing the optimal place to live. Businesses, especially large can benefit from modern communication tools and management methods, that will allow them to invest in almost anywhere in the world. Movements of capital can be analyzed in different context - national, regional, and even local. In this article shows the situation of the Podkarpackie Voivodeship, focusing on the processes relating to human capital. Changes observed in this dimension are largely a consequence of the concentration of investment capital in development centres, and larger metropolitan areas, which impact often goes beyond one region, and sometimes even has a national dimension (e.g. Warsaw) or international (e.g. London). This type of economic systems cause the human capital drain, the less developed economies, causing progressive deterioration of the competitive position. Due to the quantitative implications of the article focuses on the intervoivodeship migration process, which currently represents the most significant drain mechanism. This phenomenon was analysed from a strategic perspective, as one of the major development determinants of Podkarpackie Voivodeship development in long term. Also identified the main competitive economic systems in assessing the strength of their impact on the situation in the region. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Diagnoza społeczna 2011, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
  2. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011.
  3. Keeley B., Human capital. How what you know shapes your life, OECD 2007.
  4. Makulec A., Konsekwencje migracji wysokowykwalifikowanego kapitału ludzkiego dla krajów wysyłających imigrantów na przykładzie personelu medycznego, "CMR Working Papers" 61/119 (2013).
  5. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2003 nr 203, poz. 196.
  6. Dane GUS, www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu