BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dulian Agnieszka (BA-Creditanstalt-Leasing Poland S.A.)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju rynku krótkoterminowych papierów dłużnych
Conditions for Development of Short Term Debt Securities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 189-199, rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Źródła finansowania, Krótkoterminowe papiery dłużne
Foreign capital in enterprises, Source of financing, Short-term debt securities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jedną z form pozyskiwania przez niefinansowe podmioty gospodarcze krótkoterminowego kapitału obcego jest emisja krótkoterminowych papierów dłużnych (w skrócie KPD). Celem ich emisji jest przede wszystkim bezpośrednie pozyskiwanie kapitału z otwartego rynku przez przedsiębiorstwa po cenie niższej niż koszt kredytu bankowego, a także dawanie inwestorom okazji do płynnego i opłacalnego zagospodarowania nadwyżek finansowych. Rynek KPD jest największym segmentem polskiego rynku pozaskarbowych papierów dłużnych. Emitenci preferują emisję i odnawianie papierów krótkoterminowych z uwagi na brak stabilizacji stóp procentowych, widoczny szczególnie w średnim i długim terminie, a inwestorzy zgłaszają największy popyt na papiery komercyjne (ang. commercial papers - w skrócie CP) o krótkiej zapadalności ze względu na brak płynnego rynku wtórnego. (fragment tekstu)

One of the ways used by non-financial business entities to raise the short-term foreign capital is to issue the short-term debt securities onto the market. It offers considerable benefits to issuers and investors; the company may raise funds at lower costs than taking a bank loan and the investors achieve higher profit on their investments in comparison to investing excess money in T-bonds or on bank deposits. .io The short-term debt securities market is the biggest segment of the non-treasury securities market. Issuers prefer the issue and renewal of short-term securities due to unstable interest rates, particularly noticeable in case of medium- and long-term instruments, whereas investors are most interested in commercial paper with short maturity, due to the lack of a flexible secondary market. The article presents the short-term debt securities market in Poland 1992 -2003 against a background of economic conditions by means of statistical data obtained from the rating agency Fitch Polska S.A and other sources. What is more, expectations concerning its development as far as in 2010 revealed in the Agenda Warsaw City 2010 project regarding Polish capital market development by Ministry of Finance in January 2004 were discussed. Next, the structure of the commercial paper market was analysed in respect of the legal acts on which issuances are based. Also, the most important advantages and disadvantages of each of the acts were discussed. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień W. (2001). Rynek papierów wartościowych, Difin. Warszawa.
 2. CeTO - Rynek Pozagiełdowy. Biuletyn Informacyjny Centralnej Tabeli Ofert CeTO S.A. (2001-2003).
 3. Dziawgo D. (1998). Bony komercyjne na polskim rynku finansowym - wybrane aspekty w działalności bankowej. Bank i Kredyt 1998 nr 4. Narodowy Bank Polski.
 4. Grzywacz J. (2003). Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin. Warszawa.
 5. Kaliński J. (2004). Gospodarka polska na przełomie wieków od A do Z. Bank i Kredyt 2004 nr 1. Narodowy Bank Polski.
 6. Mojak J. (2004). Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, LexisNexis. Warszawa.
 7. Nowak M. (1998). Rynek papierów komercyjnych w Polsce. Bank i Kredyt 1998 nr 3. Narodowy Bank Polski.
 8. Nowak M. (1999) Emisja papierów komercyjnych w Polsce, TWIGGER S.A. Warszawa.
 9. Nowakowski J. Niedziółka P. Mieloszyk J. (2002). Portfel inwestycyjny banku -konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych, Difin. Warszawa.
 10. Onoszko J. (2003) Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych w Polsce. Bank i Kredyt 2003 nr 4. Narodowy Bank Polski.
 11. Rynek finansowy w Polsce 1998 - 2001, Narodowy Bank Polski.
 12. Rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie roku. (1999 - 2003), Centrum Ratingu i Analiz CERA S.A (od 2001 r. Agencji Fitch Polska S.A.).
 13. Raport Roczny 2002. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd S.A.
 14. Rating & Rynek (1997-2003). Dwutygodnik Środkowoeuropejskiego Centrum Ratingu i Analiz CERA S.A (od 2001 r. Agencji Fitch Polska S.A.).
 15. Strategia rozwoju rynku kapitałowego - "Agenda Warsaw City 2010" - projekt skierowany do konsultacji, (styczeń 2004). Ministerstwo Finansów.
 16. Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe - metody ilościowe. Tom 1, Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa.
 17. Ustawa o obligacjach z 29.06.1995 (Dz. U. 1995 nr 83 poz. 420 z późn. zm.).
 18. Ustawa prawo bankowe z 29.08.1997 (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn. zm.).
 19. Wieczorek D. (4/1998). Commercial papers - skrypty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Bankowe ABC Nr 41. Bank i Kredyt 1998 nr 4. Narodowy Bank Polski.
 20. www.sekurytyzacja.pi - serwis internetowy poświęcony sekurytyzacji aktywów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu