BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Waldemar (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Uwarunkowania i procedury obsadzania stanowisk w administracji rządowej i samorządowej : analiza porównawcza i ocena
Recruitment conditions and procedures in state and local administration : comparative analysis and evaluation
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 3 (21), s. 27-46, tab., biblior. poz. 20
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Administracja publiczna, Administracja samorządowa
Development potential, Human Resources Management (HRM), Public administration, Self-government administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie, omówienie i ocena najważniejszych uwarunkowań formalno-prawnych dotyczących procedur obsadzania stanowisk, jakie obowiązują w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Przeprowadzone analizy nie ograniczają się wyłącznie do teoretycznych rozważań, bowiem skoncentrowano się na ukazaniu następstw i konsekwencji obowiązujących regulacji prawnych, zwracając szczególną uwagę na realne procesy, które mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ważnym argumentem uzasadniającym słuszność i znaczenie podjętej problematyki badawczej jest rządowy dokument "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe", w którym uznaje się, że kapitał intelektualny należy traktować jako najgłębszy i najistotniejszy potencjał rozwojowy naszego kraju. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is presenting legal basis and conditions concerning chosen human capital management processes which are applied at the government administration and self-government units. Conducted analyses were not limited exclusively to theoretical deliberations, because the author also concentrated on portraying results and the consequence of these regulations, paying special attention to real processes which have reflected the human capital management paradigms occurring in civil service. Important argument which intensifies the rank and the rightness of research undertaken is the fact that in official government document 'Poland 2030. Development challenges', it has been acknowledged that intellectual capital should be treated as the deep- est and most significant development potential of our country. In the final part of the article conclusions and recommendations for the management practice were formulated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berło D., Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji, w: Nauka administracji, red. B. Kurdycka, P. Guy, P.J. Suwaj, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 2. Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym, red. M. Szałaj, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 3. Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 4. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2010.
 5. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, kontrowersje, aplikacje, PWE, Warszawa 2010.
 6. Kieżun W., Państwo sprawne i życzliwe, w: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, red. J. Janowska, tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 7. Kleiber M., Mądra Polska. Dekalog dla społeczeństwa wiedzy, umiejętności i przedsiębiorczości, PAN, Warszawa 2011.
 8. Orłowski W., Ewaluacja - instrument efektywnego zarządzania państwem, w: Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym, red. A. Haber, M. Szałaj, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 9. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 10. Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, red. S. Borkowska, CH Beck, Warszawa 2010.
 11. Sławecki B., Zatrudnianie po znajomości. Kapitał społeczny na rynku pracy, CH Beck, Warszawa 2010.
 12. Walczak W., Etyka zarządzania w urzędach administracji samorządowej, "Współczesne Zarządzanie" 2010, Nr 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 13. Walczak W., Metody rekrutacji i doboru menedżerów w jednostkach samorządu terytorialnego, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2010, nr 3-4, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2010.
 14. Walczak W., Zarządzanie zmianami w administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Łodzi, w: Partnerstwo publiczno-prywatne - warunki i wybrane obszary jego zastosowania, red. J. Rutkowski, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 243, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 15. Walczak W., Formy i przejawy dyskryminacji pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego, w: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska, tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 16. Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, CH Beck, Warszawa 2009.
 17. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.).
 18. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. 2008 r. Nr 227 poz. 1505, ze zm.)
 19. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 r. Nr 223 poz. 1458, ze zm.).
 20. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz. U. 2009 r. Nr 31 poz. 206, ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5748
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu