BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Minta Stanisław (Wroclaw University of Environmental and Life Studies), Tańska-Hus Bożena (Wroclaw University of Environmental and Life Studies), Kapała Anna (Wroclaw University of Environmental and Life Studies)
Tytuł
Consumer Awareness of Regional Products - Selected Research Results
Świadomość konsumentów na temat produktów regionalnych - wybrane wyniki badań
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 4, s. 195-200, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Produkty regionalne, Świadomość konsumenta, Rynek żywności
Regional product, Consumer awareness, Food market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było określenie stopnia świadomości konsumentów na temat produktów regionalnych oraz zbadanie statystycznej zależności między wiekiem oraz poziomem edukacji respondentów a ich deklaracjami zakupów tego typu produktów. Wykorzystano źródła pierwotne uzyskane podczas badań terenowych. Dane zebrano z terenu powiatów sudeckich, ponieważ stanowiło to część projektu badawczego dotyczącego możliwości wprowadzenia na tym terenie nowego produktu regionalnego "Wołowina Sudecka". Badania wykonano w 2012 roku z użyciem metody wywiadu bezpośredniego. Respondentami było 219 osób dobranych w sposób przypadkowy (mieszkańcy i turyści przebywający na badanym obszarze). Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że poziom świadomości dotyczącej produktów regionalnych wśród zapytanych konsumentów był niski. Analiza statystyczna potwierdziła słabą zależność pomiędzy wiekiem i poziomem wykształcenia a deklaracjami zakupów produktów regionalnych. Większe zainteresowanie zakupami tych produktów wystąpiło w grupie osób starszych niż 25 lat, oraz z wykształceniem średnim lub wyższym. Przeprowadzone badania miały wstępny charakter i ich wyniki nie są reprezentatywne dla ogólnopolskiej populacji, ale należy je traktować jako punkt wyjścia do dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

The study was based on field research. The main goal of the work was to determine the level of consumer awareness of regional products and to examine the statistical relationship between the age and education level of respondents and their declaration of purchasing this type of product. Data collection was performed in Sudeten districts, because the described study was part of a research project concerning the introduction of a new regional product "Sudeten Beef" into this area. The study was conducted in 2012 using direct interviews with 219 respondents. On the basis of the investigation it could be said that the surveyed respondents had little awareness of regional products. The statistical analysis confirmed a weak correlation between age and level of education and declarations of purchasing regional products. This study is of a preliminary character and the results are not representative of the whole Polish population, but they should be regarded as a good starting point for further in-depth research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilska B. 2008: Konkurencyjność produktów regionalnych i tradycyjnych, Rocz. Nauk. SERiA, vol., X, no. 4, 20.
 2. European Commission. 2014: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html, on-line 11.04.2014.
 3. Gąsiorowski M. 2006: Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych, Agro-Smak, nr 2, 4.
 4. Gąsiorowski M. 2007: Produkty lokalne, tradycyjne, regionalne, Biuletyn FAOW, nr 3, 5.
 5. Grębowiec M. 2010: Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10, z. 2, 22-31.
 6. Jekanowski M.D., Williams II D.R., Schiek W.A. 2000: Consumers' Willingness to Purchase Locally Produced Agricultural Products: An Analysis of an Indiana Survey, Agric. Res. Econ. Rev. 29/8, April, 43-53.
 7. Lipiec-Zajchowska M. (red.) 2003: Wspomaganie procesów decyzyjnych. Tom I. Statystyka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 70-76.
 8. Minta S. 2013: Bariery rozwoju rynku produktów regionalnych i tradycyjnych na przykładzie Dolnego Śląska, Rocz. Nauk. SERiA, vol. XV, no. 4, 280-284.
 9. Rak L. 2008: Produkty tradycyjne i regionalne- przegląd aktów prawnych regulujących ochronę i produkcję cz. II , Ekonatura, nr 3/2008, 20.
 10. Rekowski M. 2005: Mikroekonomia, Akademia, Poznań, 43-46.
 11. Stachak S. 1997: Wprowadzenie do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa, 157-158.
 12. Tańska-Hus B., Minta S. 2012: Miejsce produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku region, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 709, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 23, 215-230.
 13. Vanittersum K., Candel M., Torelli F. 2000: The market for PDO /PGI protected regional products: consumers' attitudes and behaviour', Actes et communications - Institut national de la recherche agronomique. Economie et Sociologie Rurales, p. 2, 209-221.
 14. Zdon-Korzeniowska M. 2009: Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu