BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nosecka Bożena (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Konkurencyjność zewnętrzna świeżych owoców i warzyw z Polski
External Competitiveness of Fresh Fruits and Vegetables from Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 4, s. 213-218, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Warzywa, Konkurencyjność, Konkurencyjność rolnictwa, Konkurencyjność międzynarodowa
Fruit, Vegetables, Competitiveness, Agricultural competitiveness, International competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie konkurencyjności polskich owoców i warzyw na światowym rynku. Pozycja konkurencyjna sektorów gospodarki i poszczególnych produktów na rynku światowym określana jest wieloma miernikami ilościowymi i kosztowo-cenowymi. Przedstawiono kształtowanie się wybranych ilościowych wskaźników oceny konkurencyjności eksportowanych z Polski owoców i warzyw świeżych przed i po akcesji Polski do UE. Wyjaśniono także podstawowe uwarunkowania zmian pozycji konkurencyjnej tych produktów na rynku światowym. Były to głównie uwarunkowania wewnętrzne sprowadzające się do poziomu koncentracji podaży eksportowej, szeroko rozumianej jakości i organizacji handlu zagranicznego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to analyze changes in the external competitiveness of Polish fruit and vegetables. There are a number of quantitative as well as cost-price indexes used in assessing competitive position of particular products on the world market. The paper is focused on changes in selected qualitative indexes of competitive of fresh fruits and vegetables exported from Poland before and after the EU accession. A background for the changes was also elaborated. The changes result mainly from internal factors particularly the level of export supply concentration as well as widely considered quality and organization of foreign trade. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dane Centrum Analitycznego Administracji Celnej i Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego, niepublikowane dane z lat 2001-2012, Warszawa.
  2. Jagiełło M. 2003: Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, Studia i Materiały, nr 80, IKCHZ, Warszawa.
  3. Nosecka B., Pawlak K., Poczta W. 2011: Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa, Program Wieloletni 2011-2014, Raport nr 7, IERIGŻ-PIB, Warszawa.
  4. Olczyk M. 2008: Konkurencyjność w teorii i praktyce, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
  5. World Integrated Trade Solution (WIST) - Comtrade, HS Harmonized System - dane za lata 2001-2012.
  6. Woś A. 2001: Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa.
  7. Zawiślińska I. 2003: Gospodarka Kanady przełomu wieków. Międzynarodowa pozycja konkurencyjna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu