BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kononiuk Anna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Foresight jako nurt badawczy w naukach o zarządzaniu - stan badań w Polsce i przykłady zastosowań
Foresight as Research Mainstream in Management Science - State of the Art Foresight Projects in Poland and Examples of their Application
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 4, s. 93-102, rys., bibliogr. 27 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Nauka, Zarządzanie, Prognozowanie
Science, Management, Forecasting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest podjęcie próby ulokowania badań foresightowych w dyscyplinie naukowej. W publikacji przedstawiono zakres pojęciowy foresightu oraz argumenty na rzecz traktowania badań foresightowych jako specjalności nauk o zarządzaniu. Zaprezentowano w ogólnym zarysie stan badań foresightowych w Polsce oraz przedstawiono przykład ich zastosowania w projekcie "NT FOR Podlaskie 2020". Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii. W artykule zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, metodę badania dokumentów, metodę analizy i konstrukcji logicznej. (abstrakt oryginalny)

Popularity of foresight studies both in Poland and worldwide makes foresight a meaningful tool of future anticipation especially in the light of evidence-based policy. Although foresight may be perceived as a pragmatic activity, it has developed its own terminology and research methods. The aim of the article is to present rationales for foresight research location in management science. The article comprises four parts. The first one is devoted to the discussion of the essence of foresight definitions. The second part focuses on presenting the interrelation between foresight research and management science such as: a common research object, often the same research methods, the concentration of the common activity such as future anticipation, the existence of publications and PhD theses linking foresight and management science. The third part depicts state of the art foresight studies in Poland distinguishing national, regional, sectorial and thematic foresight projects. The final part of the article serves as an illustrative example of foresight research, in which the major assumptions and results of the foresight project entitled NT FOR Podlaskie. Regional strategy of nanotechnology developments conducted in Podlaskie voivodship have been described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodako K., (2009), Foresight w zarządzaniu strategicznym, C.H. BECK, Warszawa.
 2. Brown N., Rappert B., Webster A., (2010), Foresight jako narządzie zarządzania wiedzą i innowacją, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 3. Brzeziński M., (2008), Podstawy logistyki jako dyscypliny naukowej, "Logistyka" nr 5.
 4. Hideg E., (2007), Theory and Practice in the Field of Foresight, "Foresigh" vol. 9, no. 6.
 5. Jabłecka J., (2008), Foresight - czy tylko korzyści, czy także ograniczenia?, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" nr 2 (32).
 6. Keenan M., Miles I., (2001), A Practical Guide to Regional Foressight, Institute for Prospective Technological Studies, FOREN Network, Seville.
 7. Klincewicz K., (2011), Planowanie jako podejmowanie decyzji, [w:] J. Bogdanienko (red.), Organizacja i zarządzanie w zarysie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 8. Kononiuk A., (2010), Metoda scenariuszowa w antycypowaniu przyszłości (na przykładzie Narodowego Programu Foresight "Polska 2020"), niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski.
 9. Koźmiński D., Jemielniak A., (2008), Zarządzanie od podstaw: podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 10. Krzyżanowski L., (1994), Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, wyd. II poprawione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Loveridge D., (2009), Foresight. The Art and Science of Anticipating the Future, Routledge, New York-London.
 12. Loveridge D., Saritas O., (2009), Reducing the Democratic Deficit in Institutional Foresight Programmes: A Case for Critical Systems Thinking in Nanotechnology, "Technological Forecasting and Social Change" no. 76.
 13. Magruk A., (2009), Hybrydowa metodyka badawcza foresightu technologicznego, niepublikowany konspekt rozprawy doktorskiej, Politechnika Białostocka, Białystok.
 14. Martin B.R., (1995), Foresight in Science and Technology, "Technology Analysis and Strategic Management" vol. 7, no. 2.
 15. Miles I., Harper J., Georghiou L., Keenan M., Popper R., (2008), The Many Faces of Foresight, [w:] L. Georghiou, J. Cassingea Harper, M. Keenan, I. Miles, R. Popper, The Handbook of Technology Foresight. Concepts and Practice, Prime Series on Research and Innovation Policy, Edward Elgar Publishing, Inc. Northampton.
 16. Nazarko J., Ejdys J. (red.), (2011a), Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny NT for Podlaskie 2020: Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 17. Nazarko J., Kędzior Z. (red.), (2010), Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 18. Nazarko J., Wnorowski H., Kononiuk A. (red.), (2011b), Wyniki analizy strukturalnej czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 19. Nazarko J., Kononiuk A., Magruk A., (2011c), Metodyka budowy scenariuszy na potrzeby raportu nt. "Opracowanie scenariuszy rozwoju nanotechnologii", dokumentacja realizacji projektu Foresight Technologiczny NT for Podlaskie 2020: Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, Politechnika Białostocka, Białystok.
 20. Studium wykonalności projektu Foresight technologiczny "NT FOR Podlaskie 2020". Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, 2008, Białystok 2008.
 21. Wiench P., (2008), Foresight w kontekście kultury technicznej, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" nr 2 (32).
 22. Jasiński L.J., Treść i przykłady badań typu foresight, [online], http://www.foresight.polska2020.pl/mis/pl/publications/artykuly, [13.03.2011].
 23. Miles I., Keenan M., Kaivo-Oja J., Handbook of Knowledge Society Foresight, Prepared by PREST and FFRC for the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, October 2003, [online], http://www.foretech.online.bg/docs/EFL_Handbook_October.pdf, [1.06.2011].
 24. Nazarko J. (red.), (2001), Badanie ewaluacyjne realizowanych w Polsce projektów foresight, ekspertyza wykonana na podstawie umowy nr 118/DS/2010 z dnia 30.07.2010 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Politechniką Białostocką, Białystok, [online], www.mnisw.gov.pl, [1.02.2012].
 25. Program Operacyjny Nauka, Nowoczesne Technologie i Społeczeństwo Informacyjne, 2007-2013, (2005), Warszawa, [online], http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/13/09/13099.pdf, [22.07.2011].
 26. Safin K., Ignacy, J., Foresight strategiczny jako narzędzie kształtowania przyszłości, publikacja UE we Wrocławiu, [online], www.qol.ue.wroc.pl/p/_/.../foresight_jako..._krzysztof_safin_m.pdf, [3.02.2012].
 27. Ośrodek Przetwarzania Informacji: http://www.opi.org.pl, [30.01.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu