BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sulewski Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jałosiński Krzysztof (Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.)
Tytuł
Określanie zakresu geograficznego rynku na przykładzie sektora kompleksowych nawozów wieloskładnikowych
Determining the Geographical Coverage of a Market on the Example of the Sector of Complex Multiple-Component Fertilizers
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 2, s. 59-78, rys., tab., bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Nawozy sztuczne, Ceny towarów, Lokalizacja produkcji przemysłowej
Agrobusiness, Artificial fertilizer, Commodity price, Industrial production location
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest: 1) praktyczne przetestowanie metody określenia zakresu geograficznego sektora/rynku w ocenie zakresów geograficznych sektorów na przykładzie wybranej branży agrobiznesu; 2) weryfikacja adekwatności krajowego szczebla analizy sektora kompleksowych nawozów wieloskładnikowych do rzeczywistych uwarunkowań ekonomiczno-przestrzennych tego rynku. Dobór sektora do badań był celowy (uzasadnienie doboru i sposobu wyodrębnienia sektora przedstawiono w kolejnym rozdziale). Materiały, na podstawie których opracowano artykuł, mają charakter danych wtórnych i pochodzą z wielu ogólnodostępnych źródeł, takich jak: baza danych International Fertilizers Association (IFA), baza danych FAOSTAT, opracowania i biuletyny informacyjne firm doradczych, raporty IERiGŻ-PIB, publikacje Fertilizer Europe. Wykorzystano również wyniki badań innych autorów publikowane w literaturze przedmiotu. Materiały te posłużyły do analizy sił rozszerzających oraz czynników ograniczających zakres geograficzny sektora w przekroju czynników popytowych, podażowych oraz polityczno-prawnych. W syntezie wyników posłużono się średnią ważoną ocen poszczególnych sił. Ważenie sił poprzedzono ich rangowaniem w oparciu o zastosowanie metody porównań parami.(fragment tekstu)

The paper has two goals. The first one is to test the method proposed by Pietrzak in respect of the practical assessment of the geographical coverage of the agri-business sector, on the example of complex multiple-component fertilizers. The other goal was to verify the adequacy of the national level of analysis in that sector against the actual economic and spatial circumstances. The comprehensive analysis, which included the assessment of demand, supply and political as well as legal factors, carried out with the use of paired comparisons, weighting and point evaluation of individual factors, has shown that the relevant reference level in the analysis of complex multi-component fertilizers and decisions based on those analyses is the semi-global level, i.e. the supra-national regional level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argus Fertilizer Freight [2012]: Weekly Freight Report, Issue 12-25; www.argusmedia. com (data odczytu 20.02.2014).
 2. Baza danych Integrated Database (IDB) Notifications; http://tariffdata.wto.org/Reporters AndProducts.aspx (data odczytu 20.02.2014).
 3. Baza danych International Fertilizer Industry Association za rok 2010 i 2011, http://www.fertilizer.org/ifa/ifadata/results (data odczytu 20.02.2014).
 4. Carlton D.W., Perloff J.M.: Modern industrial organization. Pearson Addison Wesley, Boston 2005.
 5. Cioch G., Kłosowska D.: Rynek nawozowy - dystrybucja rządzi, wnp.pl - portal gospodarczy, 2009; http://www.wnp.pl/wiadomosci/rynek-nawozowy-dystrybucja-rzadzi, -5727_l_0_0_0_2.html (data odczytu 20.02.2014).
 6. Czapiewski K.Ł., Floriańczyk Z., Jane K.: Agricultural knowledge and rural economy -analysis on micro and macro scales; http://ageconsearch.umn.edU/bitstream/138994/2/ Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze., 2006 (data odczytu 20.02.2014).
 7. European Fertilizer Manufactures Association: Production of NPK Fertilizers by the Nitrophosphate Route. Best Available Techniques for Pollution Prevention and Control in the European Fertilizer Industry. Booklet No. 7. Brussels 2000.
 8. European Fertilizer Manufactures Association: Production of NPK Fertilizers by the Mixed Acid Route. Best Available Techniques for Pollution Prevention and Control in the European Fertilizer Industry. Booklet No. 8. Brussels 2000.
 9. FAO: Dimension of Reed - An atlas of food and agriculture. Rome 1995.
 10. FAO: Fertilizer Strategies. FAO-IFA, Rome 1999.
 11. FAO: Food Security and Agricultural Mitigation in Developing Countreis. Options for Capturing Synergies. Rome 2009.
 12. Fertiberia:Annual Report Fertiberia, S.A., 2009.
 13. Ghemawat P.: Strategy and the business landscape: text and cases. Addison-Wesley, Reading, MA 1999.
 14. Gołębiewska B., Klepacki B.: Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 7 (42), 2001.
 15. Górecki H.: Trudno przecenić rolę chemii i nauk chemicznych w rozwoju zrównoważonego rolnictwa. Chemik. Nauka - Technika -Rynek, nr 3,2012.
 16. Hazell R, Wood S.: Drivers of change in global agriculture. Philosophical Transactions B. Biological Sciences, vol. 363, no 1491,2008.
 17. http://chemia.wnp.pl/rosja-skarzy-w-wto-cla-na-nawozy-grozi-nam-zalew^l5268_l_0_0. html (data odczytu 20.02.2014).
 18. http://www.chemiaibiznes.com.pl/: Fosfory Grupa Puławy muszą sobie poradzić ze składowiskiem fosfogipsu (data odczytu z 20.02.2014).
 19. IFA-UNEP: Mineral Fertilizer Distribution and the Environment by K.F. Isherwood. International Fertilizer Industry Association - United Nations Environment Programme, Paris 2000.
 20. International Comparisons of Hourly Compensation Costs in Manufacturing, 2011 (2012), Bureau of Labor Statistics U.S. Department of Labor; http://www.bls.gov/news.release/ pdf/ichcc.pdf (data odczytu: 06.07.2013).
 21. Janusz P.: Aktualna sytuacja na rynku gazu ziemnego - perspektywy rozwoju. Polityka Energetyczna, t. 16. z. 2,2013.
 22. KBR: Ammonia Capacity. Increasing Options. J.Gosnell, S. Knez. IFA Meeting 16-18 October 2002, Quebec City, Canada 2002.
 23. Keat P. G., Young Ph.K.: Managerial economics: economic tools for today's decision makers. Prentice Hall, New Jersey 2003.
 24. Kołoszko-Chomentowska Z.: Wykształcenie ludności rolniczej jako determinanta rozwoju rolnictwa. Ekonomika i Organizacja Gospodarski Żywnościowej, nr 67,2008.
 25. Kopiński J.: Porównanie grup gospodarstw rolnych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXVII, nr 540, 2006.
 26. Kowalska E., Wielgosz Z., Żubrowska M., Pasynkiewicz S., Chroś M.: Zastosowanie odpadowego fosfogipsu w kompozytach termoplastycznych i chemoutwardzalnych. Polimery 49, nr 11-12, 2004.
 27. Krasowicz S., Kopiński J.: Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce [w:] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Raporty IUNG-PIB, z. 3, Puławy 2006.
 28. Kwa A.: Agriculture in developing countries: which way forward? Trade-Related Agenda, Development and Equity (T.R.A.D.E.) Occasional Papers, 4,2001.
 29. Makadok R., Barney J.B.: Strategic factor market intelligence: an application of information economics to strategy formulation and competitor intelligence. Management Science (47:12), 2001.
 30. Margarian A.: The relation between agricultural and non-agricultural economic development: technical report on an empirical analysis of European regions. Institute of Rural Studies, Braunschweig 2012.
 31. Mastalerz P.: Technologie i surowce w produkcji nawozów mineralnych [w:] Nawożenie mineralne roślin uprawnych (red. R. Czuba). Wydawnictwo Zakłady Chemiczne "Police S.A.", 1996.
 32. Olson K., Boehlje M.: Theme overview: fundamental forces affectiong agribusiness industries. Choices, 24(4), 2010.
 33. PhosAgro: Roadshow Presentation, February 2013.
 34. Pierwszy Portal Rolny 2009: Jak kupić nawozy bezpośrednio od producenta; http://www. ppr.pl/artykul-jak-kupic-nawozy-bezposrednio-u-producenta-152879-dzial-2 .php (data odczytu 20.02.2014).
 35. Pietrzak M.: Konkurencyjność Europy w produkcji wyrobów chemicznych w warunkach globalizacji. Studia Ekonomiczne i Regionalne, t. VI, nr 3, 2013.
 36. Pietrzak M.: Problem geograficznego zakresu rynków/sektorów w dobie globalizacji i regionalizacji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 2014.
 37. Piwowar A.: Konkurencja cenowa i pozacenowa na rynku nawozów mineralnych w Polsce. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 93, 2011.
 38. Png I., Lehman D.: Ekonomia menedżerska. Oficyna a Wolters Kluwer business. Warszawa 2013.
 39. Podedworna H.: Polscy farmerzy i ich świat społeczny. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
 40. Podedworna H.: Tożsamość "farmerów" (nowoczesnych producentów żywności) jako przykład nowej tożsamości rolników. Wieś i Rolnictwo, Suplement do nr 3(128), 2005.
 41. Police - Raport roczny 2012; http://zchpolice.grupaazoty.com/lista/1363852973raport_ roczny_2012_jednostkowy_www.pdf (data odczytu 16.02.2014).
 42. Process Classification Framework, Version 6.0.0 APQC, 2012; http://www.apqc.org/ knowledge-base/documents/apqc-process-classification-framework-pcf-cross-industry--pdf-version-600 (data odczytu 04.07.2013).
 43. Roberts D., Majewski E., Sulewski P.: Farm household interactions with local economies: a comparison of two EU case study areas. Land Use Policy, 31, 2013.
 44. Scherer F.M.: Industrial market structure and economic performance. Rand McNally College Publishing Company, Chicago 1970.
 45. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Ciech, 2007.
 46. Sulewski P.: Strategie realizowane przez rolników w rodzinnych gospodarstwach towarowych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
 47. STRATEGOR, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 48. Tomczak F.: Gospodarka rodzinna w rolnictwie. IRWIR PAN, Warszawa 2005.
 49. Tirole J.: The theory of industrial organization. The MIT Press, Cambridge, MA 1988.
 50. Ustawa z dnia 26 lipca 2000 o nawozach i nawożeniu. Dz.U. z 2000 r. nr 89, poz. 991.
 51. Watts K., Selman P.: Forcing the pace of biodiversity action: a force-field analysis of conservation effort at the "landscape scale". Local Environment, Vol. 9, No. 1,2004.
 52. Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego; http://www.stat.gov.pl/gus/11734_PLK_HTML. htm (data odczytu 20.02.2014).
 53. Yip G.S.: Strategia globalna. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 54. Zalewski A., Igras J.: Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców. Seria Raporty Programu Wieloletniego 2011-2014, nr 37. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 55. Ziętara W.: Stan i kierunki zmian w produkcji mleka w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 93, z 1,2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu