BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dryl Wioleta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zaufanie konsumenta do marki produktu na rynku konsumpcyjnym
Trust in the Brand of Product on the Consumer Market
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 1044-1051, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Marka, Zaufanie, Zarządzanie produktem
Brand, Trust, Product management
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Zaufanie do marki stanowi temat wielu publikacji teoretycznych i licznych badań empirycznych. Jest to obszar zainteresowania teoretyków zarządzania i marketingu przedsiębiorstwa, lecz także praktyków zarządzających markami i organizacjami. Literatura marketingowa wskazuje na istotę zjawiska zaufania do marki szczególnie w kontekście budowania relacji z konsumentami oraz innymi uczestnikami rynku. Istnieje konieczność weryfikacji licznych teorii w praktyce gospodarczej. Artykuł prezentuje przegląd wybranych teorii i publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu zaufania do marki oraz przedstawia, wyniki badań empirycznych prowadzonych przez autora. Materiał stanowi wprowadzenie do zaplanowanych szerszych i bardziej obszernych badań nad niezwykle interesującym zjawiskiem zaufania do marki produktu(abstrakt oryginalny)

Trust in the brand is about many theoretical publications and numerous empirical studies. This is a topic of interest of theorists in the field of management and marketing, but also practitioners of managing brands and organizations. Marketing literature points to the essence of the phenomenon of trust in the brand especially in the context of building relationships with consumers and other market participants. There is a need to verify the numerous theories in economic practice. This article presents an overview of selected theories and publication of national and international authors in the field of trust in the brand and presents the results of empirical research conducted by the author. The material provides an introduction to the planned broader and more extensive studies of the very interesting phenomenon of trust in the brand of product(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Free Press, NY, 1995.
 2. . P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 3. A. Sankowska, Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa 2011, s. 34.
 4. A. K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 5. W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowania, Kraków, Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 19.
 6. Delgado-Bellester, Munuera-Aleman, Yague-Guillen, Brand Trust in The Context of Consumer Loyalty, European Journal of Marketing, No. 35(11-2) [za:] W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowania, Kraków, Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007, s. 34.
 7. B. Dobiegała-Korona, Zaufanie jako przesłanka współtworzenia wartości, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie z zachowania nabywców, red. nauk. L. Garbarski, J. Tkaczyk, WAiP, Warszawa 2009, s. 388.
 8. I. Rudawska, Kultura organizacji oparta na zaufaniu w relacji pacjent-usługodawca, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie z zachowania nabywców, red. nauk. L. Garbarski, J. Tkaczyk, WAiP, Warszawa 2009 s. 403-404.
 9. R. Mayer, J. Davis, F. Schoorman, An integrative model of organizational trust, "Academy of Management Review‖, Vol. 20, No.3, 1995, s. 709-734.
 10. F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, WN PWN Warszawa 1997, s. 38.
 11. K. Keller, Strategiczne zarzadzanie marką, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 43.
 12. J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 11. 17 Tamże, s. 15.
 13. J. E Haefner, Z. Deli-Gray, A. Rosenbloom, The Importance of Brand Liking and Brand Trust in Consumer Decision Making: Insights from Bulgarian and Hungarian Consumers During the Global Economic Crisis, "Managing Global Transitions‖, Vol. 9, No. 3, Fall 2011, s. 249-273.
 14. C. Simoes, S. Dibb, Rethinking the Brand Concept: New Brand Orientation. "Corporate Communications‖, No. 6 (4), 2011, s. 217-224.
 15. H. Edwards, D. Day, Kreowanie marek z pasją, OE Kraków 2006, s. 50.
 16. G.T. Lau, S.H. Lee, Consumers' Trust in a Brand and the Link to Brand Loyalty, Journal of Market Focused Management, No. 4 (1999), s. 344.
 17. P.S. Ring, A.H. Van de Ven, Developmental processes of cooperative interorganizational relationship, Academy of Management Review, nr 19(1), 1994r., s. 90-118.
 18. R.P. Bagozzi, Is all social exchange marketing? A reply, "Journal of the Academy of Marketing Science‖, Vol. 5 (4) 1997, s. 315-325.
 19. J. de Houwer, Conditioning as a Source of Liking: There Is Nothing Simple About. [w:] Social Psychology of Consumer Behavior, M. Wanke (red.), Psychological Press Taylor&Francis Group, New York 2010, s. 151.
 20. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem..., jw., s. 62. 26 Zob. A. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 21. J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 25.
 22. J.N. Kapferer, The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking, Kogan Page, London, 2008, s. 9.
 23. B. Dobiegała-Korona, Zaufanie jako przesłanka..., jw., s. 388.
 24. O.E. Williamson, Calculativeness, Trust and Economic Organization, "Journal of Law & Economics‖, Vol. XXXVI, No. 1, April 1993, s. 453 i nast.
 25. J. Power, S. Whelan, G. Davies, The attractiveness and connectedness of ruthless brands: the role of trust, "European Journal of Marketing‖, Vol. 42 (5/6), 2008 s. 58.
 26. W. Dryl, T. Dryl, Podejście sensoryczne jako narzędzie wspierające proces kształtowania zaufania konsumenta do marki, [w:] Uwarunkowania sukcesu organizacji, H. Czubasiewicz, Z. Mokwa, P. Walentynowicz (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 353.
 27. G. T. Lau, S. Han Lee, Consumers' trust in a brand and the link to brand loyalty, "Journal of Market-Focused Management‖, No. 4, 1999, s. 345.
 28. R. Batra, A. Ahuvia, R. P. Bagozzi, Brand Love, "Journal of Marketing‖, March 2012 Vol.76, s. 1-16
 29. S.K. Roy; A. Eshghi, A. Sarkar, Antecedents and conseques brand love, "Journal of Brand Management‖ Vol. 20, Issue 4, 2013, s. 325-332
 30. R.C. Mayer, J.H. Davis, F.D. Schoorman, An integrative model of organizational trust, "Academy of Management Journal‖, No. 20 (3), 1995, s. 709 - 734.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu