BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulborska-Łukaszewicz Joanna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Skutki wejścia w życie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla organizacji pozarządowych w Krakowie w obszarze współpracy organizacji pozarządowych z samorządem gminnym
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2008, t. 9, s. 17-30
Culture Management
Słowa kluczowe
Współpraca międzysektorowa, Organizacje pożytku publicznego, Organizacje non-profit, Samorząd terytorialny, Wolontariat
Cross-sector cooperation, Public benefit organisation, Non-profit organisations, Local government, Volunteering
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to pierwszy polski dokument, określający formy współpracy samorządu z organizacji pozarządowymi. W artykule omówiono problemy związane z wejściem tej ustawy w życie, związane z wytycznymi przygotowanymi przez np. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiono przykłady form współpracy realizowane w gminie Kraków.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 29 maja 2003 r., Nr 96, poz. 873.
 2. P. Frączak, M. Rogaczewska, K. Wygnański, Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Warszawa, luty 2005, materiał powielony (cyt. za: Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2007-2013, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005, s. 27).
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, IV 1997 r., broszura wydana w Drukarni Wydawniczej im. W.L. Anczyca S.A. - Kraków, s. 3.
 4. R.D. Putnam, cyt. za: Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2007-2013.
 5. J. Szacki, Wstęp. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego [w:] Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego, Kraków 1997;
 6. M. Magoska, Obywatel w procesie zmian, Kraków 2001.
 7. H. Izdebski, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz (Warszawa 2003), s. 6.
 8. Preambuła Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, Dz.U. z dnia 25 listopada 1994 roku, Nr 124, poz. 607.
 9. Problemom pomocniczości swoją książkę poświęciła Chantal Millon-Delsol, Zasada pomocniczości, Kraków 1995.
 10. Z. Gilowska, Jak dokończyć reformę samorządową?, Raport CASE, Gdańsk-Lublin 1996.
 11. M. Bankowicz, Polityka regionalna Wspólnoty Europejskiej, (w:) A. Mania, B. Płonka (red.), Polska w Europie regionów, Kraków 2000, s. 1021.
 12. Pius XI, Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego i o udoskonaleniu go według normy prawa Ewangelii w 40 rocznicę Encykliki Rerum Novarum. Quadragesimo Anno, ust. 79 i 80, 15 maja 1931 r. (w:) M. Radwan (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1, Rzym-Lublin 1996, s. 105-146
 13. J.T. Hrynkiewicz, Administracja samorządowa - misje, własność i kontekst organizacyjny "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 10(166), s. 32.
 14. J.A. Rybczyńska, Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym w III RP - próba oceny [w:] S. Michałowski (red.), Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, Lublin 2002, s. 113-120.
 15. Zasady tworzenia programu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Metodologia i zalecenia, Ministerstwo Gospodarki, pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, luty 2004.
 16. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej: www.frdl. org.pl/login/biblioteka.htm
 17. M. Guć, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik dla samorządów, Warszawa 2004.
 18. R. Skiba, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik dla organizacji pozarządowych, Warszawa 2004.
 19. Szczęśliwi z listy, "Gazeta Wyborcza" z 30 I 2002.
 20. Joanna Szulborska-Łukaszewicz, Polityka kulturalna w Krakowie na tle zmian zachodzących w ostatniej dekadzie XX wieku, Kraków 2007.
 21. J. Widacki, Podważanie państwa prawa, "Kraków" 2006, nr 2, s. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu