BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żakowska-Biemans Sylwia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów
Traditional Food from the Consumers' Vantage Point
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 5-18, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Produkty regionalne, Konsument, Decyzje konsumenckie, Badanie preferencji konsumenckich
Food, Regional product, Consumer, Consumer decision, Consumer preferences research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zainteresowanie żywnością tradycyjną jest przejawem nowych trendów w zachowaniach konsumentów na rynku żywności implikowanym dążeniem do zachowania i eksponowania wartości wynikających z dziedzictwa kulturowego. Wobec rosnącego popytu na żywność tradycyjną w Europie ważne wydaje się rozpoznanie sposobu postrzegania żywności tradycyjnej przez polskich konsumentów i określenie atrybutów przypisywanych tej kategorii żywności. Z literatury przedmiotu i analizy danych własnych wynika, że zdecydowana większość polskich konsumentów deklaruje nabywanie żywności tradycyjnej, a najważniejszym motywem zakupu tej żywności jest przekonanie o jej wyjątkowych walorach sensorycznych. Konsumenci sytuują tradycyjną żywność zarówno wśród produktów znanych i powszechnie spożywanych, ale jednocześnie dostrzegają w konsumpcji żywności tradycyjnej możliwość zaspokojenia hedonistycznych dążeń związanych z poszukiwaniem nowych doznań smakowych. Wśród konsumentów żywności tradycyjnej dominują osoby starsze, które troszczą się o zdrowie, bardziej angażują się w planowanie i przygotowywanie posiłków. Gotowanie postrzegają jako przejaw troski o bliskich i cenią umiejętności kulinarne. Dalszy rozwój rynku żywności tradycyjnej wymaga kreowania produktów tradycyjnych wpisujących się w coraz bardzie złożone oczekiwania konsumentów w stosunku do żywności, poprawy dostępności żywności tradycyjnej oraz doskonalenia oferty produktowej.(abstrakt oryginalny)

The interest in traditional foods is a sign of new trends in consumer behaviour in the food market implied by a desire to preserve and expose values resulting from cultural heritage. In the light of the growing demand for traditional foods in Europe, it seems important to identify the way the Polish consumers perceive traditional foods and to determine the attributes associated with this food category. The analysis of the reference literature and of the author's own data shows that the vast majority of Polish consumers state that they purchase traditional food; their most important motivation for purchasing traditional food is belief about its exceptional sensory qualities. The consumers locate traditional foods amid the known and commonly consumed products, but, simultaneously, they perceive the consumption of traditional foods as a possibility to fulfil hedonistic desires related with the search for new taste experiences. In the group of consumers of traditional foods, older people prevail, i.e. the people who are concerned about their health and who are more engaged in planning and preparing their meals. They perceive the cooking as a manifestation of their concern for the beloved and they appreciate culinary skills. In order to further develop the traditional food market, it is necessary to create traditional products that are in line with more and more complex consumer expectations towards food products, to improve the availability of traditional foods, and to master the offer of such products.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowska A.: Charakterystyka konsumentów produktów tradycyjnych/regionalnych w Polsce. Raport z badań grant Fundacji "Fundusz Współpracy", Warszawa 2007.
 2. Cayot N.: Sensory quality of traditional foods. Food Chem., 2007, 101 (1), 154-162.
 3. EuroFIR Consortium (F00D-CT-2005-513944; 6PR UE), [on-line] www.eurofir.net//public.asp?id=4292&cachefixer, 2008.
 4. Gawęcki J., Swulińska-Katulska A:. Żywność tradycyjna na tle kulturowych uwarunkowań żywienia. Mat. Międzyn. Konf. Nauk. "Tradycyjne i regionalne technologie w żywieniu człowieka". Oddz. Lubelski PTTŻ, Lublin 2008.
 5. Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Sajdakowska M.: Preferencje konsumentów w zakresie możliwych do zastosowania innowacji w produktach tradycyjnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 3 (64), 115-125.
 6. Guerrero L., Claret A., Verbeke W., Enderli G., Zakowska-Biemans S., Vanhonacker F., Issanchou S., Sajdakowska M., Signe Granli B., Scalvedi L., Contel M., Hersleth M.: Perception of traditional food products in six European countries using free word association. Food Quality and Preference, 2010, 21(2), 225-233.
 7. Guerrero L., Guardia M. D., Xicola J., Verbeke W., Vanhonacker F., Zakowska-Biemans S., Sajdakowska M., Sulmont-Rosse C., Issanchou S., Contel M., Scalvedi L., Signe Granli B., Hersleth M.: Consumer-driven definition of traditional food products and innovation in traditional foods. A qualitative cross-cultural study. Appetite, 2009, 52 (2), 345-354.
 8. Guerrero L., Claret A., Verbeke W., Vanhonacker F., Enderli G., Sulmont-Rosse C., Hersleth M., Guardia M.D.: Cross-cultural conceptualization of the words Traditional and Innovation in a food context by means of sorting task and hedonic evaluation. Food Quality and Preference, 2012, 25 (1), 69-78.
 9. Jeżewska-Zychowicz M.: Wybrane zachowania młodych konsumentów na rynku żywności tradycyjnej i ich uwarunkowania. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 3 (64), 126-136.
 10. Jordana J.: Traditional foods: Challenges facing the European food industry. Food Res. Int., 2000, 33 (3-4), 147-152.
 11. Kuznesof S., Tregear A., Moxey A.: Regional foods: A consumer perspective. Br. Food J., 1997, 99 (6), 199-206.
 12. Lengard Almli V., Verbeke W., Vanhonacker F., Nœs T., Hersleth M. General image and attribute perception of traditional food. Food Quality and Preference, 2011, 22 (1), 129-138.
 13. Pieniak Z., Verbeke W., Vanhonacker F., Guerrero L., Hersleth M.:Association between traditional food consumption and motives for food choice in six European countries. Appetite, 2009, 53 (1), 101-108.
 14. Rybowska A., Chełstowska K.: Postawy konsumentów w stosunku do żywności regionalnej. Rocz. Nauk. Stowarzyszenia Ekonomistów, 2007, t. VIII (4),166-168.
 15. Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S. Postrzeganie żywności tradycyjnej przez polskich konsumentów na podstawie badań jakościowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 3 (64), 95-104.
 16. Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych 31.3.2006.
 17. Trichopoulou A., Soukara S., Vasilopoulou E.:Traditional foods: A science and society perspective. Trends in Food Science & Technology, 2007, 18 (8), 420-427.
 18. Vanhonacker F., Lengard V., Hersleth M., Verbeke W.: Profiling European traditional food consumers. Br. Food J., 2010, 112 (8), 871-886.
 19. Vanhonacker F., Verbeke W., Guerrero L., Claret A., Sulmont-Rossé C., Raude J., Signe Granli B., Hersleth M.: How European consumers define the concept of traditional food: Evidence from a survey in six countries. Agribusiness, 2010, 26 (4), 453-476.
 20. Żakowska-Biemans S., Kuc K.: Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 3 (64), 105-114.
 21. Żakowska-Biemans S.: Raport z badania postaw i zachowań konsumentów w stosunku do żywności. Dane niepublikowane, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu