BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myśliwiec Grzegorz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zawody czy kompetencje : dylemat konstrukcji Sektorowych Ram Kwalifikacyjnych na przykładzie sektora opieki zdrowotnej : (raport z badań)
Professions or Competences : Dilemma of Sectoral Qualifications Framework Based on Healthcare Sector Case : (Research Report)
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2014, nr 2 (32), s. 91-107, bibliogr. poz. 14, tab.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kompetencje pracownicze, Kompetencje społeczne, Kwalifikacje zawodowe, Opieka zdrowotna, Sektorowe Ramy Kwalifikacji
Employees competencies, Social competences, Professional skills, Health care, Sectoral Qualifications Frameworks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł relacjonuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu systemowego "Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK)". Celem badania było określenie specyficznych kwalifikacji i kompe- tencji wymaganych dla kluczowych zawodów i stanowisk w sektorze opieki zdrowotnej, określenie źródeł informacji i procedur przydatnych dla konstruowania ram kwalifika- cyjnych i ich aktualizacji. W artykule zaprezentowano przykładowe zadania i wymagane kompetencje dla lekarza pediatry i pielęgniarki - specjalistki pielęgniarstwa chirurgicz- nego. Opisano też modele szkocki i czeski, które pokazują sposób odchodzenia od zawo- dów i przechodzenia do szczegółowych kompetencji w opisie wymagań i w kształceniu zawodowym. (abstrakt oryginalny)

The article reports the results of research conducted within the project entitled 'Developing assumptions substantive and institutional implementation of the National Qualifications Framework (NQF)'. The aim of the study was to determine the specific skills and competences required for key jobs and positions in the healthcare sector to identify the sources of information and procedures useful for constructing the qualification framework and update them. The article presents an example of the tasks and skills required for a pediatrician and a nurse - specialist in surgical nursing. It also describes the Scottish and Czech model, which shows how to move away from the competition in favour of specific competences in the description of the requirements and vocational training. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. GUS (2013), Narodowy Rachunek Zdrowia za rok 2011.
 2. Korporowicz V. (red.) (2004), Zdrowie i jego ochrona. Między teorią i praktyką, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. Kowalewski G. (2010), Za mało rezydentur, za mało lekarzy, "Świat Lekarza", nr 8.
 4. KPRM (2011), Strategia rozwoju kapitału ludzkiego, Warszawa, 15 listopada.
 5. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (2012), Barometr zawodów, WUP, Kraków.
 6. MŠMT (2011), National Referencing Report of the Czech Republic, June.
 7. National Register of Qualifications (2013), Working Paper, Prague, January.
 8. SCQF Partnership (2013), Scotland's Framework for Lifelong Learning. A Guide for Learners, Providers and Employers, Glasgow.
 9. Sienkiewicz Ł. (red.) (2007), Standardy kwalifikacji zawodowych wobec wymagań rynku pracy, IPISS, Warszawa.
 10. Sławiński S. (red.) (2011), Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, wrzesień 2011.
 11. Turek D., Wojtczuk-Turek A. (2010), Kompetencje transferowalne. Przegląd definicji, modeli i stanowisk teoretycznych, w: Kompetencje transferowalne. Diagnoza. Kształtowanie. Zarządzanie, S. Konarski, D. Turek (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 12. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU 2006, nr 191, poz. 1410).
 13. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (DzU 2011, nr 277, poz. 1634).
 14. Włodarczyk C. (1998), Reforma opieki zdrowotnej w Polsce, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4666
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu