BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarska Agnieszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Dylematy etyczne w komunikacji marketingowej banków
Ethical issues in marketing communications of banks
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 4 (CD), s. 341-347, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Komunikowanie marketingowe, Marketing, Etyka, Reklama, Promocja
Banks, Marketing communication, Marketing, Ethics, Advertising, Promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nieetyczna reklama wywiera niekorzystny wpływ i szkodzi nie tylko konsumentom, ale także samym bankom. Dlatego istotne jest podejmowanie kompleksowych działań zmierzających do eliminowania z rynku nieuczciwych praktyk reklamowych, jako niezwykle szkodliwych dla konsumentów, zapewniając tym samym zaufanie klientów do rynku usług finansowych. Celem niniejszej pracy jest zidentyfikowanie zachowań nieetycznych w komunikacji marketingowej banków, mogących tworzyć dysonans w wizerunku instytucji zaufania publicznego. Ponadto udowodnione zostanie, że nieetyczna reklama wywiera niekorzystny wpływ i szkodzi nie tylko konsumentom, ale także samym bankom. Omówione zostaną problemy, dotyczące reklamy produktów i usług bankowych, pojęcia związane z etyką reklamy bankowej oraz społeczno-etyczne aspekty reklamy bankowej. W końcowej części pracy zostaną przedstawione przykłady zachowań nieetycznych wybranych banków. (abstrakt oryginalny)

An unethical commercial affects and harms not only consumers, but also banks themselves. Therefore, it is important to take a comprehensive action to eliminate unfair advertising practices from the market, as they are extremely harmful to consumers. Such an action would ensure customer confidence in the financial services market. The aim of this study is to identify unethical behavior in the marketing communications of banks, as it may be a source of dissonance in the image of the institution of public trust. Furthermore, it will be proven that unethical advertising affects and harms not only consumers, but also banks. The article also presents problems related to advertising banking products and services, the concept of ethics of advertising in banking as well as and the socio-ethical aspects of advertising in banking. The final part of the paper discusses some examples of unethical behavior of selected banks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burtenshaw, K., Mahon, N., Barfoot, C. (2008). Kreatywna reklama. Warszawa: PWN.
 2. Cheverton, P. (2006). Kluczowe umiejętności marketingowe, Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 3. Czechowska, I.D. (2008). Bezpieczeństwo klienta w procesach integracji sektora bankowego Stabilność sektorem ubezpieczeń. Warszawa: Difin.
 4. Flejterski, S. (2008). Zaufanie do instytucji bankowo-finansowych jako fundament stabilnego systemu finansowego. Warszawa: Difin.
 5. Golka, M. (1994). Świat reklamy. Puszczykowo: Agencja Badawczo-Promocyjna Artia.
 6. Grzywacz, J. (2006). Marketing w działalności banku. Warszawa: PWE.
 7. Konstytucja RP, dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, art. 54.
 8. Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2012). Marketing. Warszawa: PWN.
 9. Krzyścin, M. (2013). Reklama produktów i usług bankowych - jej perswazyjność i konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Cedewu.
 10. Kwiatkowska, M. Obraz świata w reklamie społecznej. II Międzynarodowy Festiwal Fotografii, Łódź, 22-25 maja 2003 r., s. 4. http://www.few.pl/festiwal.doc (23.07.2013).
 11. Rutkowska-Tokarzewska, E. Nadzór nad rynkiem finansowym a nieuczciwe praktyki rynkowe banków wobec konsumentów - zakres, potrzeba i możliwości podejmowanych działań. http://www.bibliotekacyfrowa.pl (10.08.2013).
 12. Nowakowski, J., Famulska, T. (red.) (2008). Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego -uwarunkowania wewnętrzne. Warszawa: Difin.
 13. Uchwała KNF z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego odnośnie [do] form przekazu reklamowego dotyczącego funduszy inwestycyjnych. www.knf.gov.pl (10.08.2013).
 14. Uchwała KNF z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie skierowania do Komisji Nadzoru Bankowego stanowiska odnośnie [do] przekazów reklamowych dotyczących produktów bankowych. www.knf.gov.pl (10.08.2013).
 15. Uchwała KNF z dnia 2 października 2008 w sprawie zasad reklamowania usług bankowych i usług ubezpieczeniowych. www.knf.gov.pl (10.08.2013).
 16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. nr 153, poz. 1, 503.
 17. Wiktor, J.W., Oczkowska, R., Żbikowska, A. (2008). Marketing międzynarodowy. Warszawa: PWE.
 18. www.knf.gov.pl (23.07.2013).
 19. www.marketing.news.pl (12.08.2013).
 20. www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php (09.08.2013).
 21. ZPB (2010). Zasady dobrej praktyki bankowej. Warszawa: ZBP, 3. http://www.zbp.pl (10.08.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu