BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarowiecki Jerzy (Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu)
Tytuł
Miejsce czasopism dla dzieci i młodzieży w systemie prasy katolickiej w okresie transformacji ustrojowej po 1989 roku w Polsce
Place of Magazines for Children and the Youth in the Catholic Press in the Period of Political Transition after 1989 in Poland
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2014, vol. 15, nr 3, s. 5-20, przypisy
Słowa kluczowe
Rynek prasy, Prasa, Religia, Młodzież, Dzieci
Press market, Press, Religion, Youth, Children
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono miejsce czasopism dla dzieci i młodzieży w systemie prasy katolickiej w Polsce po 1989 r. Zmiany polityczne i ustrojowe, demokratyzacja państwa sprawiły zmianę stosunków pomiędzy władzą państwową a episkopatem. Kościół rzymskokatolicki uzyskał pełną swobodę w działalności religijnej, wydawniczej i wykorzystywaniu mediów w procesie ewangelizacji społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży przy pomocy prasy dla niej przeznaczonej. Autor skoncentrował uwagę na zaleceniach II Soboru watykańskiego i jego dekretach dotyczących mediów religijnych, odnosząc je do badanego obszaru prasy dla dzieci i młodzieży. Ukazał dynamiczny rozwój tej prasy, porównując z latami 1918-1939 i 1945-1989, podając liczne dane statystyczne. Przeprowadził typologię czasopism, opisał wydawców, przywołał przykłady wybranych tytułów prasowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the place of magazines for children and the youth in the system of the Catholic press in Poland after 1989. Political and constitutional changes, democratization of the country have caused the relations between the state authorities and the episcopate to change. The Roman Catholic Church has obtained full freedom of religious activity, publishing and the use of the media in the process of evangelization of the society, including children and young people by means of press aimed at them. The author focuses his attention on the recommendations of the Second Vatican Council and its decrees concerning religious media, referring said recommendations to the researched field of press for children and the youth. He shows dynamic development of the press, comparing its progress after 1989 with the years 1918-1939 and 1945-1989, providing a number of statistical data. He carries out a typology of magazines, describes publishers, cites examples of selected titles. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Adamski, Model i etyczne aspekty przekazu treści religijnych w mass mediach, [w:] Religie i mass media, Częstochowa 1995, s. 36-62.
 2. Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce: 1945-1989, oprac. D. Wielgat, Lublin 1996.
 3. E. Bobrowska, Nowe pisma młodzieżowe, [w:]Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, pod red. F. Adamskiego, Kraków 1999.
 4. J.J. Bojarski, A. Gzella, Katalog prasy i wydawnictw katolickich, Lublin 1994.
 5. I. Borkowski, Autokreacja prasy katolickiej w Polsce, [w:] W lustrze wizerunek mediów własny, red. I. Borkowski, Wrocław 2002, s. 117-118.
 6. C. Brzoza Polityczna prasa krakowska 1918-1939, Kraków 1990, s. 36.
 7. M.J. Burgos, Rodzina wobec przemian, "Społeczeństwo: studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła" 1961, nr 1, s. 36.
 8. M. Bzibziak, Mały katalog czasopism dla dzieci, "Guliwer" 1997, nr 1, s. 25-36.
 9. Czasopisma dla młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1989-2009, [w:] Stare i nowe czasopisma dla dzieci i młodzieży, red. B. Olszewska i E. Łucka-Zając, Opole 2013, s. 27-67.
 10. [J. Chrapek],Media potrzebują duszpasterstwa, rozmowa z bp. J. Chrapkiem, "Wiadomości KAI" 1999, z 9 IX, s. 8.
 11. J. Chrapek, Najważniejsze zadania duszpasterskie Kościoła katolickiego w Polsce wobec środków społecznego przekazu, [w:]Dylematy transformacji prasy polskiej (1989-1993), Warszawa 1995, s. 19-23.
 12. J. Chrapek, Pięciolecie transformacji radia katolickiego w Polsce (1989-1994), [w:] Pięciolecie transformacji mediów (1989-1994), pod red. A. Słomkowskiej przy współpracy E. Ciborskiej, Warszawa 1995, s. 60-70 ["Materiały Pomocnicze do Najnowszej Historii Dziennikarstwa", t. 25].
 13. J. Chrapek, Świadectwo o formacji kapłańskiej w dziedzinie mass mediów, "Przegląd Powszechny" 1999, nr 2, s. 189-196.
 14. J. Chrapek, Wobec nowej mentalności, "Mass Media" 1991, nr 1, s. 5.
 15. J. Chrapek, Zadania Kościoła w Polsce wobec transformacji mediów, [w:]Transformacja mediów..., s. 74-78.
 16. "Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli", [w:] Sobór watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, wyd. 3, Poznań 1967, s. 83.
 17. L. Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1995, s. 227.
 18. A.F. Dziuba, Kościół katolicki w Polsce. Informator, Warszawa 1993.
 19. A. Faber-Chojnacka, Czasopisma krakowskie dla dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 1975, s. 32-33.
 20. B. Fischer, Prawo kościołów i związków wyznaniowych do prezentowania swoich przekonań w środkach masowego przekazu. Wolność myśli, sumienia i wyznania a wolność słowa, [w:]Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004,Warszawa 2004, s. 17-24.
 21. M. Glogier, Katolicka prasa krakowskiej młodzieży, "Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny Wojewódzkiej Biblioteki, Kraków 1995, nr 2, s. 53-58.
 22. M. Glogier, Katolickie media w Polsce po 1989, "Zeszyty Prasoznawcze" 1994, nr 3/4, s. 68-83.
 23. M. Glogier, Katolickie media w Polsce po roku 1989. Agencja informacyjna, radiofonia, telewizja, "Zeszyty Prasoznawcze" 1994, nr 3/4, s. 68-83.
 24. M. Glogier, Katolickie stowarzyszenia dziennikarskie i szkolenia dziennikarzy katolickich (1989-1994), [w:] Pięciolecie transformacji mediów, Warszawa 1995.
 25. J. Góral, Wydawnictwa i prasa katolicka. Kościół katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik Statystyczny, pod red. L. Adamczuka i W. Zdaniewicza, Warszawa 1991, s. 288-303.
 26. A. Gutowska, Co czytają nasze dzieci, "List do Pani" 1995, nr 11/12, s. 12-13.
 27. A. Gutowska, Demoralizacja, "Gazeta Wyborcza" 1995, nr 139, s. 23.
 28. Instrukcja duszpasterska "Aetatis novae", "Chrześcijanin w świecie" 1992, nr 1, s. 185-205.
 29. Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Lublin 1998, s. 255.
 30. Jan Paweł II, Z pomocą Ducha Świętego głosimy nadzieję, "Internetowe Strony Katolickie".
 31. J. Jarowiecki, Czasopisma katolickie dla dzieci, "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne", t. 12, s. 186-196.
 32. J. Jarowiecki, Czasopisma katolickie dla dzieci i młodzieży i ich wydawcy, [w:] Sezamie otwórz się. Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą, Kraków 2001, s. 309-319.
 33. J. Jarowiecki, Czasopisma katolickie dla dzieci i młodzieży w okresie transformacji ustrojowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne", t. 12, s. 158-171.
 34. J. Jarowiecki, Prasa dla dzieci i młodzieży w latach 1989-1995 (nurty, tendencje, zmiany), "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 1995, nr 4, s. 5-21.
 35. J. Jarowiecki, Czasopisma katolickie dla dzieci, "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne", t. 12, s. 186-196.
 36. J. Jarowiecki, Przekształcenia prasy polskiej w latach 1989-1993, [w:] idem, Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, Kraków 1997, s. 203-221.
 37. J. Jarowiecki, Przekształcenia prasy polskiej w latach 1989-1995, [w:] Studia bibliologiczne, t. 9, Prace ofiarowane Adamowi W. Jaroszowi, red. B. Zyska, I. Socha, Katowice 1995, s. 180-195.
 38. J. Jarowiecki, Przekształcenia prasy polskiej w latach 1989-1995, [w:] Transformacja mediów 1989-1995, pod red. A. Słomkowskiej, Warszawa 1996, s. 43-58 ["Materiały Pomocnicze do Najnowszej Historii Dziennikarstwa", t. 26].
 39. J. Jarowiecki, Przekształcenia prasy polskiej w latach 1989-1995 i proces jej demokratyzacji, [w:] Biblioteka i informacja w demokratycznym systemie edukacji dorosłych, pod red. H. Hovenberga i M. Walczaka, Linköping [Szwecja], Jarocin 1996, Centre for Adiut Educators Linköping University, s. 103-132.
 40. J. Jarowiecki, Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, Kraków 1997, s. 203-246.
 41. J. Jarowiecki, Studia nas prasą polską XIX-XX wieku, t. 2, Kraków 2006, s. 199-200.
 42. J. Jarowiecki, Szanse i zagrożenia prasy dla dzieci i młodzieży w okresie transformacji w latach 1989-1995, [w:] Młody czytelnik w świecie książki, bibliotek i informacji, red. K. Heska-Kwaśniewież i I. Socha, Katowice 1996, s. 180-195.
 43. J. Jarowiecki, Szanse i zagrożenia w okresie transformacji prasy polskiej po roku 1989, "Edukacja Humanistyczna. Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej" 2000, nr 1, s. 17-45.
 44. W. Kajtoch, Odlotowe bez dwóch zdań, "Zeszyty Prasoznawcze" 1999, nr 3/4, s. 70-102.
 45. K. Klauza, Duszpasterskie implikacje "Aetatis novae", [w:] Prasa katolicka między duszpasterstwem, Częstochowa 1997.
 46. W.M. Kolasa, Prasa w Krakowie w dekadzie przemian 1989-1998: rynek, polityka, kultura, Kraków 2004, s. 251-278.
 47. J. Kołodziej, Dobro, zło i inne wartości w czasopismach młodzieżowych, "Zeszyty Prasoznawcze" 2000, nr 1/2.
 48. Kościół o środkach komunikowania: myśli, oprac. J. Góral, K. Klauza, Częstochowa 1997, s. 292-365 (Biblioteka "Niedzieli", 54).
 49. W. Kot, Teledysk pod lakierem, "Wprost" 1993, nr 12, s. 76-77.
 50. K. Kowalewska, M. Polewska, Prasa ducha, "Press" 1999, s. 53-54.
 51. K. Kowalewska, M. Polewska, Prasa dziecka, "Press" 1999, nr 9, s. 53-54.
 52. J. Kowol, Kościół katolicki i media katolickie, [w:] Media i dziennikarstwo w Polsce 1999, red. G.G. Kopper, J. Rutkiewicz, K. Schliep, Kraków 1996.
 53. J. Kozieł-Chołdzyńska, Studenckie czasopisma religijne, Encyklopedia Katolicka, t. 18, s. 1078.
 54. J. Kozieł-Chołdzyńska, Szkolne czasopisma religijne, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, s. 81.
 55. P. Królikowski, Młodzieżowe czasopisma religijne, Encyklopedia Katolicka, t. 12, s. 1440-1443.
 56. K. Krzystoszek, Erotyzm bez duszy, "Przegląd Tygodniowy" 1993, nr 20, s. 1.
 57. J. Kumiega, Czasopisma dla dzieci i młodzieży w latach 1990-1996, "Historia i Czytelnik" 1996, nr 2.
 58. J. Kumiega, Czasopisma dla dzieci i młodzieży w latach 1989-1996, "Guliwer" 1997, nr 2, s. 47-50.
 59. N. Kunowska-Porębna, Dziecięce czasopisma religijne, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, s. 483-484.
 60. G. Kuprianowicz, J. Charkiewicz, Kościół prawosławny w Polsce a media, [w:] Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004,Warszawa 2004, s. 97-108.
 61. U. Kuś, Model dziecięcej prasy katolickiej w Polsce w latach 1989-1996, maszynopis pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem J. Jarowieckiego, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP Kraków.
 62. C. Lechicki, Polska prasa katolicka 1945-1948, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" 1983, nr 2, s. 65-87.
 63. C. Lechicki, Prasa religijna, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976, s. 174, 182, 191.
 64. C. Lechicki, Rzut oka na 100 lat czasopiśmiennictwa katolickiego (1833-1939), "Novum" 1975, nr 1/3, s. 76-91.
 65. A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 1998, s. 116
 66. A. Lepa, Prasa katolicka w Polsce anno domini 1993, [w:] Katalog prasy katolickiej w Polsce, oprac. A. Lepa i Z. Czop, Łódź 1994, s. 4.
 67. A. Lepa, Prasa katolicka w Polsce - szanse i zagrożenia, [w:] Pięciolecie transformacji mediów, pod red. A. Słomkowskiej, Warszawa 1985, s. 171-180.
 68. A. Lepa, Z. Czop, Katalog prasy katolickiej w Polsce: stan z 31 stycznia 1994 r., Łódź 1994.
 69. "L'Osservatore Romano" 1994, nr 5, s. 16.
 70. T. Mielczarek, Między monopolem a pluralizmem. Zarys dziejów środków komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-1997, Kielce 1998.
 71. T. Mielczarek, Prasa Kościoła katolickiego, [w:] T. Mielczarek, Między monopolem a pluralizmem..., Kielce 1998, s. 255-260.
 72. T. Mielczarek, Prasa Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1989-2004, [w:]Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004, red. E. Kossewska i J. Adamowski, Warszawa 2004, s. 89-96.
 73. A. Nowak, K. Wodarski, Katalog pism parafialnych Archidiecezji katowickiej, Ruda Śląska-Wirek 1996.
 74. A. Orszulik, Znaczenie prasy w życiu Kościoła i stan prasy katolickiej w Polsce, "Pismo Okólne - Biuletyn Prasowy Episkopatu Polski" 1988, nr 24, s. 18-31.
 75. A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980, s. 295 (Historia prasy polskiej, pod red. J. Łojka, t. 3).
 76. W. Papis, Współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży, "Więź" 1997, nr 2.
 77. E. Papis, Współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży, "List do Pani" 1995, nr 11/12, s. 8.
 78. A Petrowa-Wasilewicz, Świat jako nieustająca balanga, "Więź" 1997, nr 2.
 79. D. Pilot, "Bravo", "Tina", gut "Dziewczyna", "Gazeta Wyborcza" 1993, nr 29, s. 16.
 80. J. Podlasińska, Katolickie czasopisma dla dzieci i młodzieży, "Guliwer" 1997, nr 2, s. 51-52.
 81. K. Pokorna-Ignatowicz, Instrukcja duszpasterska "Communio et progressio" o środkach społecznego przekazu: refleksje w trzydziestą rocznicę jej przyjęcia, "Zeszyty Prasoznawcze" 2000, nr 3/4, s. 159-171.
 82. Pornografia i przemoc w środkach społecznego przekazu jako problem duszpasterski, Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Watykan 1989.
 83. Prasa, radio, telewizja, film w nauczaniu Kościoła. Antologia tekstów źródłowych, Warszawa 1992, s. 71.
 84. M. Przeciszewski, Wiara na łamach, "Press" 2000, nr 10, s. 66.
 85. M. Przetacznikowa, Wiek przedszkolny, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, pod red. M. Żebrowskiej, Warszawa 1975, s. 416-521.
 86. G. Rydlewski, Instytucjonalne formy kontaktów między państwem a Kościołem katolickim w Polsce w latach 1949-1980,Warszawa 1990.
 87. G. Rydlewski, Spór o wartości chrześcijańskie w mass mediach, [w:] Kontrowersje wokół transformacji prasy polskiej (1989-1992), red. S. Słomkowska, Warszawa 1993, s. 31.
 88. G. Rydlewski, Spór o wartości chrześcijańskie w mass mediach w Polsce, [w:] Kontrowersje wokół transformacji prasy polskiej (1989-1992), pod red. A. Słomkowskiej, Warszawa 1993, s. 22.
 89. G. Rydlewski, Środki społecznego przekazu w nauczaniu Kościoła katolickiego w Polsce, [w:]Materiały pomocnicze do najnowszej historii dziennikarstwa, t. 22, s. 21.
 90. D. Skulicz, Wartości i zagrożenia, "Wychowawca" 2002, nr 6, s. 17-19.
 91. J. Sobczak, Prasa polskich wyznawców islamu, [w:] Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004,Warszawa 2004, s. 113-122.
 92. Sobór watykański II. Konstytucje, dekrety..., s. 79-81.
 93. Z. Sokół, Czasopisma dla najmłodszych (1991-1995), "Poradnik Bibliotekarza" 1996, nr 9, s. 9-12.
 94. Z. Sokół, Prasa dziecięco-młodzieżowa po 1989 r., "Poradnik Bibliotekarza" 1996, nr 3, s. 3-6.
 95. Z. Sokół, Transformacja prasy dziecięco-młodzieżowej, [w:] Transformacja mediów 1989-1995, pod red. A. Słomkowskiej, Warszawa 1996.
 96. Z. Sokół, Transformacja prasy dziecięco-młodzieżowej w latach 1990-1991, "Poradnik Bibliotekarza" 1996, nr 7-8, s. 5-7.
 97. L. Stomma, Dziewczyna, "Polityka" 1995, nr 9, s. 28.
 98. G. Strupczewska, Katolicki "Jaś" goni świeckiego "Misia", "Gazeta Wyborcza" 1998, nr 67, s. 8.
 99. J. Szymczak, Etyka mass mediów, "Ład" 1992, nr 20, s. 1. Zob. też: idem, Mass media a rzeczywistość społeczna, "Zeszyty Społeczne KIK" 2000, nr 8, s. 43-49.
 100. L. Tranda, Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce a media masowe, [w:] Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004,Warszawa 2004, s. 109-112.
 101. G. Węglarczyk, Prasa młodzieżowa - pomoc w wychowywaniu czy demoralizacja, "Wychowawca" 1995, nr 2, s. 31.
 102. M. Wielek, Polska prasa wyznaniowa, [w:] Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004,Warszawa 2004, s. 25-34.
 103. Z. Zieliński, Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944, Lublin 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu