BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelak Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ocena procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN)
Evaluation of the Reproduction Processes of the Fixed Assets of Farms Engaged in Agricultural Accountancy (FADN)
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 3, s. 45-64, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Środki trwałe, Majątek trwały
Arable farm, Farm Accountancy Data Network (FADN), Fixed assets, Tangible property
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest rozpoznanie procesów reprodukcji majątku trwałego w gospodarstwach rolnych w Polsce prowadzących rachunkowość rolną FADN. Jednocześnie sformułowano pytania badawcze: - jakie tendencje występują w procesach reprodukcji w grupie badanych gospodarstw rolnych? - jakie są zróżnicowania pomiędzy różnymi grupami gospodarstw w zakresie badanych zjawisk? Realizacja celu głównego artykułu oraz odpowiedzi na pytania badawcze pozwolą na weryfikację hipotezy: istnieje dominacja (w sensie powszechności) procesów reprodukcji zawężonej nad rozszerzoną w grupie badanych gospodarstw rolnych. Zakres czasowy analiz odnosi się do okresu 2004-2011 i opiera się na próbie gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną systemu FADN.(fragment tekstu)

The main aim of this paper is to identify the processes of reproduction of fixed assets of farms in Poland leading agricultural accountancy of the FADN system. The time range of the analysis refers to the period 2004-2011 and is based on a sample of farms engaged in agricultural accounting of the FADN system. In the analyzed period (2004-2011) narrow reproduction processes were dominant in the analyzed group of farms. In the period of economic recovery in agriculture studied farms actively reproducing the productive assets, then the greater their share reached extended reproduction. There are significant differences in the process of reproduction due to the production profile, and above all the economic size of surveyed farms. One has noticed that the farms specialized in milk production modernization processes ensure almost the whole examined period extended reproduction, there has been an increase in investment. On the other hand, in non-specialist units we had to deal with a clear decapitalization of assets. Tested farms of economic size of 50-500 thousand euro values of standard production usually recorded the extended reproduction, while those below 25 thousand narrow one. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyńska-Grzymek I., Skarżyńska A.: Stan i szanse rozwoju gospodarstw towarowych uznanych za słabe ekonomicznie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 2011.
 2. Baryschrikov N., Samygin D., Cherdantseva E.: Influence of the state support on conducting reproduction process in the agricultural organizations. Finance and Credit, 35(467), September 2011.
 3. Bezat-Jarzębowska A., Rembisz W., Sielska A.: Substytucyjność źródeł dochodu producenta rolnego. Wieś i Rolnictwo, nr 3, 2013.
 4. Czekaj T.: Zachowania inwestycyjne polskich gospodarstw rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, 2011.
 5. Czyżewski A.: Dochody rolnicze a procesy reprodukcji w gospodarce chłopskiej w okresie Polski Ludowej. Ekonomista, nr 4-5, 1986.
 6. Czyżewski A.: Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w agrobiznesie [w:] Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali lokalnej (red. A. Czyżewski). Wydawnictwo ODR w Sielinku, Poznań 1995.
 7. Czyżewski A., Matuszczak A.: Krajowe i unijne finansowanie wydatków budżetowych w sektorze rolno-żywnościowym w latach 1996-2012. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2,2012.
 8. Czyżewski A., Matuszczak A.: Wydatki w krajowym budżecie rolnym Polski na rzecz rozwoju lokalnego przed i po integracji z Unią Europejską (1997-2011). Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1, 2011.
 9. Czyżewski B.: Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce. PWE, Warszawa 2012.
 10. Górski J., Nasiłowski M., Sadowski Z., Sierpiński W.: Ekonomia polityczna. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1970.
 11. Grabowski S.: Procesy reprodukcji w gospodarstwach indywidualnych. PWRiL, Warszawa 1991.
 12. Guzewicz W., Osuch D., Zdzieborska M.: Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstwa powstałych z majątku byłych pgr (lata 2000-2003 i zamierzenia na rok 2004). IERiGŻ, Warszawa 2004.
 13. Iwin J., Niedzielski Z.: Rzeczowy majątek trwały, amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 2002.
 14. Józwiak W., Ziętara W.: Kierunki i zakres wsparcia inwestycji w polskich gospodarstwach rolnych w latach 2014-2020. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 2013.
 15. Kagan A.: Efektywność produkcyjno-ekonomiczna przedsiębiorstw rolnych na tle procesów restrukturyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem spółek, w których prawa z udziałów wykonuje Agencja. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 16. Kusz D., Gędek S., Ruda M.: Endogeniczne uwarunkowania działalności inwestycyjnej gospodarstw rolniczych w Unii Europejskiej. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. l, 2013.
 17. Leopold A.: Polityka w stosunku do wsi i rolnictwa w okresie transformacji systemowej [w:] Wieś i rolnictwo w okresie transformacji systemowej (red. L. Klank). IRWiR, Warszawa 1995.
 18. Marks K., Engels F.: Dzieła wybrane. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
 19. Marks K.: Kapitał. T. II. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1955.
 20. Nowak P: Reprodukcja majątku trwałego zasobu własności rolnej skarbu państwa (na przykładzie oddziału terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995-2008). Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2, 2008.
 21. Piotrowicz A.: Czynniki określające strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 3, 2002.
 22. Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014--2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (materiały informacyjne). Warszawa 2013.
 23. Poczta W., Czubak W.: Bariery pozyskiwania środków UE na cele inwestycyjne przez gospodarstwa rolne [w:] Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich (red. M. Wigier). Seria Raporty Programu Wieloletniego 2005-2009, nr 66. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 24. Rynek mleka. Stan i perspektywy (red. J. Seremak-Bulge). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 25. Seremak-Bulge J.: Koniunktura w rolnictwie. Rynek Rolny, lata 2004-2011. IERiGŻ--PIB, Warszawa.
 26. Sobczyński T.: Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw rolniczych Unii Europejskiej na podstawie inwestycji netto w latach 1998-2008. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 291 (65), 2011.
 27. Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstwa rolnych osób fizycznych (red. W. Józwiak). Seria Raporty Programi Wieloletniego 2005-2009, nr 132. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 28. Wasilewska A.: Wyposażenie i efektywność środków trwałych w gospodarstwach indywidualnych o różnych typach produkcyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 78, 2009.
 29. Wojewodzie T.: Dywestycje w gospodarstwach rolnych - istota, definicja, podział. Wieś i Rolnictwo, nr 2, 2010.
 30. Woś A.: Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998. IERiGŻ, Warszawa 2000.
 31. Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 32. Zwolak J.: Rola środków trwałych w rolnictwie polskim w latach 1990-2004. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu