BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wyrwicka Magdalena K. (Politechnika Poznańska), Krugiełka Agnieszka (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Działania odpowiedzialne społecznie w średnich przedsiębiorstwach i ich postrzeganie przez studentów i absolwentów wybranych uczelni na terenie Wielkopolski
Socially Responsible Action in Middle-Sized Companies and the Perception Thereof by Students and Graduates of Selected Universities in Greater Poland
Źródło
Problemy Zarządzania, 2010, vol. 8, nr 2 (28), s. 182-201, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Polityka zatrudnienia, Badanie przedsiębiorstw, Badania empiryczne, Badanie opinii, Studenci, Wyniki badań
Corporate Social Responsibility (CSR), Small business, Employment policy, Enterprises study, Empirical researches, Opinion research, Students, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest poziom realizacji idei społecznej odpowiedzialności w biznesie (CSR) w średnich przedsiębiorstwach na terenie województwa wielkopolskiego. Opracowanie jest złożone z dwóch części: teoretycznej, w której omówiono realizację działań społecznie odpowiedzialnych w Polsce w okresie ostatnich dziesięciu lat, oraz empirycznej, prezentującej wyniki badań wspomnianych działań w aspekcie relacji z rynkiem w obszarze zatrudnienia (polityki personalnej firm). Badania przeprowadzono w drugim kwartale 2009 r. w 52 przedsiębiorstwach. Wyniki badań wykazały, że firmy, które uzyskały łącznie najwyższe wyniki ogólne, wykazują najwyższą aktywność w obszarze relacji z rynkiem, a także że nie ma zależności między wielkością przedsiębiorstwa, rodzajem prowadzonej działalności a poziomem realizacji idei społecznej odpowiedzialności w biznesie. Badania wykazały także, że w żadnym z uczestniczących w badaniach przedsiębiorstw w misji nie znajduje się zapis sugerujący podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie oraz że osobami, które bezpośrednio podejmują decyzje dotyczące CSR, są właściciel, członkowie zarządu bądź inna osoba wskazana przez właściciela. Ponadto w badaniach uczestniczyło 323 studentów i absolwentów wybranych poznańskich uczelni, którzy w swoich wypowiedziach potwierdzili fakt postrzegania przedsiębiorstw podejmujących działania odpowiedzialne społecznie jako przyjaznych i wzbudzających poczucie bezpieczeństwa pracodawców, wskazali działania, które należy podjąć, aby zwiększyć poziom zaangażowania firm w CSR i podkreślili znaczącą, choć nie najważniejszą rolę zaufania w relacjach z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article is the level of corporate social responsibility (CSR) implementation in middle-sized enterprises of the Greater Poland voivodeship. The article consists of two parts. The theoretical part is devoted to the development of activities connected with CSR in Polish enterprises over a period of the last ten years. The empirical part presents the research carried out in 52 firms in the second quarter of 2009. The results show that the firms achieving the highest level of practical CSR implementation have been the most engaged in good relations in the market, and that there is no correlation between the size of the enterprises, the type of its activity (branch), and the level of practical CSR implementation. The results of the research emphasize that there was no mention of CSR in any of the companies' charters (which means there was no obligation) and that the people taking decisions pertaining to CSR were: the owner, the executive management or any person designated by the owner themselves. 323 students and graduates from universities and colleges Greater Poland took part in the research. They attested to the fact that enterprises which participated in CSR were perceived as friendly employers, evoking a sense of safety. The participants also pointed out the actions that should be undertaken to improve the enterprises' CSR and stressed the important (although not crucial) role of interpersonal trust in relationships with external and internal clients. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, A. 2009. Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 2. Arrow, K. 1974. The Limits of Organization, New York: Oxford University Press.
 3. Bodak, A. 2008. Odpowiedzialność społeczna pracownika wobec przedsiębiorstwa, w: Stankiewicz, J. (red.), Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 4. COM 2001. Green Paper Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, 366, Brussels: Commission of the European Communities 2001.
 5. Covey, S.M.R. i R.R. Merill. 2006. The speed of trust. The one thing that changes everything, New York-London-Toronto, Sydney: Free Press.
 6. Filek, J. 2007. Odpowiedzialny Biznes może przynosić zyski. Rzeczpospolita, nr 83.
 7. Gableta, M. 2006. Zakres przedmiotowy gospodarowania potencjałem pracy, w: Gableta, M. (red.) Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 8. Grudzewski, W., Hejduk, L, Sankowska, A. i A. Wańtuchowicz. 2009. Zarządzanie zaufaniem w organizacji, Warszawa: Difin.
 9. Kelly, K. 2001. Nowe reguły nowej gospodarki Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, Warszawa: WIG Press.
 10. Koładkiewicz, I. 2007. Społeczna odpowiedzialność a konkurencyjność. Perspektywa państwa, sektora i przedsiębiorstwa. MBA, nr 3.
 11. Kotlarska-Bobińska, I. (red.) 2004. Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 12. Kumar, N. 1998. The Power of trust in manufacturer-retailer. Harward Business Review, nr 74.
 13. Lewicka-Strzałecka, A. 2006. Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 14. Macierewicz, P. 2007. Czy mamy już biznes o wzorcowym morale. Gazeta Wyborcza, 15.10.2007.
 15. Piekarz, H. i A. Paliwoda-Matiolańska. 2007. Odpowiedzialność społeczna z perspektywy procesu zarządzania przedsiębiorstwem, w: Borowiecki, R. i A. Jaki (red.) Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 16. Społeczna odpowiedzialność w biznesie w Polsce. Wstępna analiza. 2009. Warszawa: Wydawnictwo Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, CeDeWu.
 17. Sztompka, P. 2007. Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Znak.
 18. Teneta-Skwiercz, D. 2009. CSR - nowe spojrzenie na źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, w: Lachniewicz, S. i M. Matejun (red), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 19. Wojtasiewicz, L. (red.) 2008. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania działalności firm należących do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu