BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waniowski Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Percepcja cenowych haseł promocyjnych sieci handlowych w świetle badań sondażowych
The Perception of Retail Chains' Price Slogans in View of Survey Research
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 946-952, tab.
Słowa kluczowe
Cena produktu, Percepcja, Badania sondażowe, Promocja handlowa
Product price, Perception, Survey research, Commercial promotion
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Sieci handlowe swoją przewagę konkurencyjną budują najczęściej w oparciu o niskie ceny. Ceny te są komunikowane potencjalnym nabywcom w różny sposób, m.in. za pomocą cenowych haseł promocyjnych. Są one powszechnie stosowane przez większość sieci na rynku dóbr szybko zbywalnych2 i artykułów budowlano-dekoracyjnych. W artykule zbadano percepcję tych haseł przez studentów dwóch wrocławskich szkół wyższych. W szczególności zwrócono uwagę na identyfikowanie danego hasła z odpowiednią siecią oraz na rozumienie ich treści przez respondentów. Próbowano również uzyskać wiedzę o sposobach interpretacji argumentów zastosowanych przez sieć posługującą się danym hasłem.(abstrakt oryginalny)

Retail chains build their competitive advantage based mostly on low prices. These prices shall be communicated to potential buyers in a variety of ways including using price slogans. They are commonly used by most retailer networks of FMCG, construction and decorative commodities. The article examines the perception of those terms by the students of two universities in Wroclaw. In particular the attention was paid to identifying the slogan of chain as well as its understanding by the respondents. It was also tried to get the knowledge about mode of interpretation of the arguments used by the retail chain who introduces given slogan(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Shin, The Role of Selling Costs in Signaling Price Image, ―Journal of Marketing Research‖ Aug 2005, Vol. 42, Issue 3, s. 302
  2. L. Xia, K. Monroe, The influence of pre-purchase goals on consumers' perceptions of price promotions, "International Journal of Retail & Distribution Management‖ 2009, Vol. 37, Iss: 8, s. 685
  3. V. Zeithaml, Consumer perceptions of price, quality and value: a means-end model and synthesis of evidence, "Journal of Marketing‖ 1988, Vol. 52, No.3, s. 2.
  4. T. Domański, Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 69
  5. K. Bilińska-Reformat, Wpływ czynników globalnych i lokalnych na zachowania strategiczne sieci handlu detalicznego, [w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach. Red. G. Rosa i A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 776. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 31, Szczecin 2013, s. 30
  6. P. Mazurkiewicz: Ceny są ważniejsze od uczciwości sklepów. "Rzeczpospolita‖ nr 251, 26.10.2006, s. B4
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu