BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojan Adrian (Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie)
Tytuł
Polityka zagraniczna współczesnej Polski w świetle uwarunkowań instytucjonalno-prawnych
Foreign Policy of Contemporary Poland in the Light of Institutional and Legal Conditions
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2013, nr 1 (40), s. 114-142, bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe
Konkubinat, Polityka zagraniczna, Konstytucja RP, Władza wykonawcza, Ustrój polityczny
Cohabitation, Foreign policy, RP Constitution, Executive authority, Political system
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza uwarunkowań prawnoinstytucjonalnych współczesnej polskiej polityki zagranicznej. Zawartość merytoryczna tekstu została podzielona na cztery części. Po wprowadzeniu otwierającym artykuł autor w kolejnej części dokonuje analizy instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i realizację polityki zagranicznej Polski. Część trzecia odnosi się do istoty polskiej polityki zagranicznej w warunkach koabitacji. Artykuł zamyka podsumowanie, w którym autor wskazuje, że istniejące w polskiej polityce zagranicznej problemy są wynikiem zarówno nieprecyzyjnych przepisów Konstytucji RP z 1997 roku, jak i czynników osobowościowych i politycznych najważniejszych osób w państwie. (abstrakt oryginalny)

The article is aimed at analyzing legal and institutional conditions of contemporary Polish foreign policy. The contents were divided into four parts. After the introduction, the author analyzes the institutions responsible for the development and implementation of Polish foreign policy. The third part deals with the essence of the Polish foreign policy in the conditions of cohabitation. In the conclusions, the author points out that the institutional problems existing in the Polish foreign policy result from both inaccurate regulations in the 1997 Constitution of the Republic of Poland and personal and political features of the most important people in the state. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alberski R., Władza wykonawcza, [w:] System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, red. H. Lisicka, Biuro Doradztwa Ekologicznego, Wrocław 2005.
 2. Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 3. Chorążewska A., Dualizm egzekutywy i jego konsekwencje: casus sporu o reprezentację Polski w Radzie Europejskiej, [w:] Instytucja prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, red. T. Mołdawa, J. Szymanek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
 4. Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989-1997), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999.
 5. Cieślik Z., Udział Sejmu w stanowieniu prawa Unii Europejskiej, [w:] Rola Sejmu w Unii Europejskiej. Seminarium dla nowo wybranych posłów VI kadencji, Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
 6. Fiszer J.M., Republika Federalna Niemiec, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 1994.
 7. Fuksiewicz A., Sejm i Senat rok po wejściu w Zycie traktatu lizbońskiego -dostosowanie do reformy instytucjonalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 8. Gibas T., System koordynacji polityki europejskiej w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, [w:] Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do Unii Europejskiej, red. J.M. Fiszer, ISP PAN, Warszawa 2006.
 9. Glajcar R., Instytucja prezydenta w projektach konstytucji ugrupowań parlamentarnych (pomiędzy parlamentaryzmem a prezydenckim systemem rządów), [w:] Prezydent w Polsce po 1989 r. Studium politologiczne, red. R. Glajcar, M. Migalski, Wydawnictwo Sejmowe 2006.
 10. Graczyk M., PO chce zrobić z Tuska kanclerza, "Dziennik", 6.V2008.
 11. Grochol R., Uhlig D., Prezydent Kaczyński: Desygnuję Tuska, ale..., "Gazeta Wyborcza", 2.XI.2009.
 12. Grzybowski M., Mikuli P., Realizacja konstytucyjnych kompetencji Prezydenta RP w sferze stosunków międzynarodowych, [w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 13. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat stosunków polsko-chińskich, Stenogram z 54. Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP w dniu 01.11.2012 r. Biuro Komisji Sejmowych.
 14. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat udziału Polski w organizacjach międzynarodowych, zaangażowanie finansowe, udział polskich obywateli w strukturach kierowniczych, Stenogram z 57. posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych w dniu 22.11.2012 r., Biuro Komisji Sejmowych.
 15. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483.
 16. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Projekt Prawa i Sprawiedliwości, styczeń 2010.
 17. Kowalska M., System polityczny Republiki Federalnej Niemiec, [w:] red. M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska, System polityczny RFN, PWN, Warszawa 2009.
 18. Kucharski S., Prezydent Kaczyński leci na wojnę do Gruzji, "Polska The Times", 12.VIII.2008.
 19. Kuczyńska A., Francja V Republiki i jej koabitacje (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002), Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2008.
 20. Lorenz W., Superminister Sikorski, "Życie Warszawy", 5.IX.2009.
 21. Mała Konstytucja z 1992, Dz. U. z 1992 r. Nr 84, poz. 426.
 22. Milewicz E., Do ratyfikacji traktatu droga wiedzie przez Trybunał Konstytucyjny, "Gazeta Wyborcza", 19.III.2008.
 23. Nowak-Far A., System koordynacji polityki Polski wobec Unii Europejskiej, [w:] Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia politycz-no-ustrojowe, red. J. Barcz, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009.
 24. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2007 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r. Państwowa Komisja Wyborcza, Warszawa 23.10.2007.
 25. Opaliński B., Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów na tle Konstytucji Rzeczypospolitej z 1997 roku, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 26. Osiecki G., Gielewska A., Prezydent może jeździć, "Dziennik", 21.V.2009.
 27. Pastusiak L., Rozważania o polskiej polityce zagranicznej, [w:] Bezpieczeństwo narodowe Polski. Geostrategiczne i geoekonomiczne uwarunkowania, red. E. Haliżak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1995.
 28. Podgórzańska R., Problem kohabitacji egzekutywy w Polsce i jego implikacje dla polskiej polityki zagranicznej, [w:] Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, red. R. Podgórzańska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 29. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2009 r. sygn. akt Kpt 2/08, Monitor Polski 2009, Nr 32, poz. 478.
 30. Priorytety Polskiej Polityki Zagranicznej 2012-2016, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2012.
 31. Projekt Konstytucji RP, Samoobrona RP, grudzień 2004.
 32. Pułło A., Ustroje państw współczesnych, LexisNexis, Warszawa 2007.
 33. Raport w sprawie koordynacji polityki zagranicznej, Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994.
 34. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych, Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1492.
 35. Sarnecki P., Uwaga nr 4 do art. 133 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, t. I.
 36. Sarnecki P., Zakres działania i funkcje Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Zakamycze, Kraków 2002.
 37. Skiba L. Rządzić państwem: centrum decyzyjne rządu w wybranych krajach europejskich, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2010.
 38. Skrzydło W., Rada Ministrów i administracja rządowa, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2010.
 39. Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 40. Skrzydło W., Ustrój polityczny V Republiki w okresie kohabitacji (1986-1988), "Studia Prawnicze", 1989, nr 2-3.
 41. Sprawozdanie stenograficzne z 35. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 lutego 2009 r. (trzeci dzień obrad).
 42. Sprawozdanie stenograficzne z 46. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 2009 roku (trzeci dzień obrad).
 43. Stemplowski R., Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, PISM, Warszawa 2006.
 44. Stenogram ze 104 posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP w dniu 22.04.2012 r, Biuro Komisji Sejmowych.
 45. Sulowski S., Polityka zagraniczna, [w:] red. S. Sulowski, K.A. Wojtaszczyk, System polityczny Republiki Federalnej Niemiec. Wybrane problemy, Instytut Nauk Politycznych UW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005.
 46. Sulowski S., Wojtaszczyk K.A. [red.], System polityczny Republiki Federalnej Niemiec, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005.
 47. Szymanek J., Racjonalizacja parlamentarnego systemu rządów, "Przegląd Sejmowy", 2007, nr 1.
 48. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
 49. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, art. 148b ust. 1 pkt. 1-12.
 50. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 51. Ustaw o Komitecie do Spraw Europejskich, Dz.U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1277.
 52. Ustawa o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie pracy działania ministrów, art. 7 ust. 4 pkt. 1, Dz.U. z 2012 r., poz. 392.
 53. Ustawa z 8października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1395.
 54. Ustawa z 8 września 1997 r. o działach administracji publicznej, art. 38 ust. 3, Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437.
 55. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (wersja skonsolidowana), art. 1 ust. 1-5. Dz.U. z 2012 r., poz. 461.
 56. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej, Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1403.
 57. Ustawa z dnia 29 maja 1974 roku o urzędzie Ministra Spraw Zagranicznych, art. 2 ust. 1, Dz.U. z 1974 r. Nr 21, poz. 115 (ustawa została uchylona 01 kwietnia 1999 r.)
 58. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, art. 33 ust. 1a pkt. 1 i 3, Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199.
 59. Wroński P., Kto się potknie o Sikorskiego?, "Gazeta Wyborcza", 12.XI.2007.
 60. Załącznik do uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r., pkt. 22, MP 1998 Nr 44 poz. 618 z późn. zm.
 61. Zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, M.P. 2012 nr 0, poz. 443.
 62. Zarządzenie Nr l Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -wraz z załącznikiem (wersja skonsolidowana).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu