BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnota Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Bank jako instytucja zaufania publicznego w dobie kryzysu - mit czy rzeczywistość?
Bank as an Institution of Public Trust at the Time of Crisis - Myth or Reality?
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 186, cz. 1, s. 153-163, bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1
Słowa kluczowe
Zaufanie publiczne, Banki, System bankowy, Zaufanie społeczne, Kryzys finansowy, Instytucje finansowe
Public confidence, Banks, Banking system, Social trust, Financial crisis, Financial institutions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Już w średniowieczu ludzie powierzali swoje pieniądze bankierom w celu ich pomnożenia, a z czasem także zabezpieczenia przed oszustami czy spadkiem ich realnej wartości. W związku z tym banki od wieków są postrzegane i kojarzone w powszechnej świadomości jako instytucje zaufania publicznego. Przyglądając się ostatnim wydarzeniom na Cyprze i analizując sytuację na rynkach finansowych wydaje się słuszne wielokrotne stawianie pytania, czy kłopoty banków, ich kolejne upadłości nie spowodują całkowitego załamania i bankructw gospodarek narodowych? Pojawiają się również wątpliwości, czy warto dalej bezgranicznie ufać bankom oraz instytucjom nadzorującym i gwarantującym depozyty. Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie i ocena banku jako instytucji zaufania publicznego na tle ostatniego kryzysu finansowego oraz problemów w strefie euro. Poszukiwano również odpowiedzi na pytanie, czy w ostatnich latach rzeczywiście została naruszona wiarygodność i zaufanie do banków. (fragment tekstu)

Observing recent events in Cyprus and the resulting financial turmoil, appeared considerable doubts as to whether troubled banks and their subsequent insolvency will not cause a complete collapse and bankruptcy of national economies. In addition, difficulties in recovering complex deposits or take financial resources in bank branches undermine the authority of the banks. Therefore, based on the experience of the United States and Europe in the article tries to answer the following questions: if the credibility and confidence in the banking has been actually violated and whether banks can be still treated as institutions of public trust? Relying on numerous examples can be concluded that although the banks on the basis of the theory are treated as institutions of public trust, nowadays are no longer 100% reliable and do not enjoy so much confidence as before. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acharya V., Philippon T., Richardson M., Roubini N.: The Financial Crisis of 2007-2009: Causes and Remedies. W: Restoring Financial Stability: How To Repair a Failed System. Red. V. Acharya, M. Richardson. Wiley&Sons, 2009.
 2. Adamek A., Bitner-Przybylska K., Brożyna M., Chudzik M., Frań A., Karasek I., Kohutek K., Korus K., Kwaśnicki R., Lachner J., Molis J., Olczyk M., Płończyk K., Podlasko P., Porzycki M., Rataj A., Rogoń D., Rusinek M., Spyra M., Spyra T., Szuster S., Tereszkiewicz P., Wacławik A., Wejman F., Wyrwiński M.: Prawo bankowe. Komentarz. T. I i II. Zakamycze, Kraków 2005.
 3. AFP, dpa, t-online.de: EZB und EU: Auch reiche Sparer sollen künftig Banken retten. http://www.t-online.de/wirtschaft/schuldenkrise/id_62952670/ezb-und-eu-kommissionwollen- sparer-bei-bankenpleite-enteignen.html
 4. Bączyk M., Góral L., Fojcik-Mastalska E.: Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa 2005.
 5. Gazeta Parkiet: Właściciele dużych depozytów na Cyprze mocno stracą. http://www.par kiet.com/
 6. Głuchowski J., Szambelańczyk J.: Bankowość: podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
 7. Highlighting the Link Between Bank Soundness and Macroeconomic Policy. "IMF Survey" 1996.
 8. http://www.tvncnbc.pl/
 9. Janiak A.: Bank jako instytucja zaufania publicznego. "Glosa - Przegląd Prawa Gospodarczego" 2003, nr 2.
 10. Jaworski W.L., Zawadzka Z.: Bankowość: podręcznik akademicki. Poltext, Warszawa 2001.
 11. Kałużny R.: Skutki kryzysu. Nowe spojrzenie na rolę banków. W: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych. Red. A. Janc. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 12. Kosikowski C., Dzwonkowski H., Huchla A.: Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa 2002.
 13. Krugman P.: The Cypriot Haircut. http://krugman.blogs.nytimes.com/
 14. Kuczyński P.: Polskie echa cypryjskiego kryzysu. http://kuczynski.blogbank.pl/
 15. Masiukiewicz P.: Rola państwa w przezwyciężaniu kryzysu banku. W: Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich. Red. J. Szambelańczyk. Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
 16. Ofiarski Z.: Prawo bankowe. Zakamycze, Kraków 2004.
 17. Orzeczenie TK z dnia 16 maja 1995 r. (k 12/93) OTK 1995, cz. I, poz. 14.
 18. Pitera J.: Charakterystyka instytucji zaufania publicznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Sądów Powszechnych. "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2007, nr 4.
 19. Prawo karne gospodarcze. Prawo gospodarcze i handlowe. Red. O. Górniok. T. X. Warszawa 2003.
 20. Smoczyński W.: Euro we mgle. Wywiad z E. Nielsenem. http://www.presseurop.eu/pl/ content/blog/3692621-euro-we-mgle
 21. Solarz J.K.: Rozwój systemów bankowych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
 22. Summers L.: Fox News Sunday's Interview z 26.04.2009.
 23. Uchwała Izby Cywilnej SN z 30.04.1999 r. III CZP 61/98. OSNC 1999, nr 12, poz. 201.
 24. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Dz.U., nr 4, poz. 18 z późn. zm.
 25. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dz.U., nr 116, poz. 1216 z późn. zm.
 26. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Dz.U., nr 183, poz. 1537 z późn. zm.
 27. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz.U., nr 183, poz. 1538 z późn. zm.
 28. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz.U., nr 140, poz. 939 z późn. zm.
 29. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Prawo karne Dz.U., nr 88, poz. 553 z późn. zm.
 30. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18.04.2000 r., K 23/99, "Glosa" 2000, nr 12, s. 47, OTK ZU 2000, nr 3, poz. 89.
 31. Zieliński T.: Współczesny bank wobec paradygmatu zaufania publicznego. Annales UMCS Sectio H, vol. XLVII, 3, Lublin 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu