BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rokita Paweł (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Wyznaczanie wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego kapitałowych papierów wartościowych, podejście standardowe a metoda wartości zagrożonej (VaR)
Calculating Market Risk Charges for a Stock Portfolio -Standardized Approach vs. VaR Method
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 467-481, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Bankowość, Ryzyko bankowe, Pomiar ryzyka, Miernik ryzyka (VaR)
Banking, Banking risk, Risk measures, VaR method
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyznaczanie wymogów kapitałowych z tytułu różnych rodzajów ryzyka (tzw. kapitału adekwatnego) jest obowiązkiem banków. Banki w Polsce mogą w tym celu stosować metody nie wymagające pomiaru ryzyka, określane wspólną nazwą podejścia standardowego, lub ubiegać się o zgodę właściwych organów nadzorczych na stosowanie metody wartości zagrożonej (VaR), której istotą jest pomiar ryzyka. Obecnie przy obliczaniu wymogów kapitałowych w celach nadzorczych powszechnie wykorzystywane jest podejście standardowe. Celem tego artykułu jest przeanalizowanie na przykładzie wybranego portfela, jaki wpływ na wielkość kapitału adekwatnego może mieć przejście od podejścia standardowego do metody wartości zagrożonej (fragment tekstu)

Banks in Poland use at present the so-called standardized method of calculating regulatory capital charge for market risk. However, some leading banks have already developed their own VaR based risk measurement systems for internal use. If a bank running such an internal risk model satisfies certain qualitative requirements, it may be allowed by the supervisor to use the model instead of standardized approach to calculate their regulatory capital requirements. It is worth mentioning that the capital requirements resulting from the two approaches may differ considerably. The aim of this paper is to discuss potential influence that replacing one approach by another may exert on the value of capital requirement for market risk. An example of a stock portfolio from Polish market is presented to illustrate the problem. Firstly, several VaR-estimation models are analyzed to select one o them by means of back-testing. Then, the selected model is used to calculate market-risk charge for the analyzed portfolio. Finally, this capital requirement is compared with the one resulting from the standardized approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Christoffersen P.F. (1998), Evaluating Interval Forecasts. "International Economic Review" nr 39, s. 841-862.
 2. Consigiio, Massabó, Ortobeili (2000), Non-Gaussian Distribution for VaR Calculation: an Assessment for the Italian Market. Maszynopis, University of Calabria.
 3. Dowd K. (1998): Beyond Value at Risk The New Science of Risk Management, Chichester, John Wiley & Sons.
 4. Haas M. (2002), New Methods in Backtesting. Maszynopis. CAESAR, Bonn.
 5. Embrechts P. (1999a), Extreme Value Theory: Potential and Limitations as an Integrated Risk Management Tool. Maszynopis ETH, Zurich.
 6. Embrechts P., de Haan L., Huang X. (1999b), Modelling Multivariate Extremes. Maszynopis ETH, Zurich. Dostępne w Internecie na stronie (http://www.math.ethz.ch/~embrechts).
 7. Embrechts P., McNeil A., Straumann D. (1999c),Correlation and Dependence in Risk Management: Properties and Pitfalls. Maszynopis. ETH, Zurich.
 8. Embrechts P., Kluppelberg C., Mikosch T. (1997), Modelling Extremal Events for Insurance.
 9. Fisz M. (1969), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, Warszawa, PWN.
 10. Jorion P. (2001),Value at Risk. The New Benchmark for Managing Financial Risk, Wyd. 2, McGraw. McNeil A. (1999), Extreme Value Theory for Risk Managers, W: "Internal Modelling and CADII", Londyn: Risk Publications, s. 93-113. Dostępne także w Internecie pod adresem: (http://www.math.ethz.ch/~mcneil/ftp/cad.pdf).
 11. Nolan J.P. (2002), Stable Distributions. Models for Heavy Tailed Data. Maszynopis, American University, Waszyngton. Dostępne w Internecie pod adresem: (http://www.academic2.american.edu/~ipnolan/stable/chapl.pdf)
 12. Nolan J.P. (1997), Numerical Calculation of Stable Densities and Distribution Functions. Maszynopis, American University, Waszyngton.
 13. Rachev S., Mittnik S. (2000), Stable Paretian Models in Finance, Chichester, Nowy Jork, Weinheim, Brisbane, Singapur, Toronto, Wiley.
 14. Rejman A. (1997), Modelowanie stochastyczne i symulacje rynku papierów wartościowych przy wykorzystaniu procesów a-stabilnych. Praca doktorska, Politechnika Wrocławska, Instytut Matematyki.
 15. Return to Risk Metrics: The Evolution of a Standard (2001). Red. C.C. Finger. Risk Metrics Group. Dostępne w Internecie na stronie www.riskmetrics.com
 16. Rokita P. (2004a), Koncepcja wartości zagrożonej (VaR) w analizie ryzyka inwestycji banków na rynku polskim. Praca doktorska, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 17. Rokita P. (2004b), Szacowanie wartości zagrożonej (VaR) dla głównych czynników rynkowych na polskim rynku porównanie wybranych modeli. Maszynopis, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 18. Uchwała nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytułu przekroczeń limitów koncentracji wierzytelności, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynników wypłacalności banku, z uwzględnieniem powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania, Dziennik Urzędowy NBP Nr 22, poz. 43, z 2001 r.
 19. Uchwała nr 1/2003 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 4 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę KNB nr 5/2001. Dziennik Urzędowy NBP Nr 11, poz. 16, z 2003 r.
 20. Prawo bankowe. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późn. zm.), Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939. Dz.U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, Dz.U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399, Dz.U. z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 1222, poz. 1316, Dz.U. z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1195 i Nr 130, poz. 1450 i 1452, Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i poz. 1387, Nr241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535. Nr 65, poz. 594, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 632, Nr 91,poz. 870,Nr96, poz. 959.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu