BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staszczyk Mateusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Badanie wpływu zmian stopy referencyjnej NBP i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na wartość transakcji dokonanych kartami płatniczymi
Studying the Impact of Changes in the NBP Reference Rate and the Average Wage in the National Economy on the Value of Transactions with Payment Cards
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 142-153, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Karty płatnicze, Wynagrodzenia, Transakcje bezgotówkowe
Payment cards, Remuneration, Non-cash transactions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania ekonometrycznego jest przedstawienie mechanizmu kształtującego po-ziom wartości transakcji dokonanych kartami płatniczymi. W niniejszej pracy za zmienną objaśnianą przyjęto wartość transakcji z kart płatniczych. Za zmienne objaśniające uznano stopę referencyjną i przeciętne wynagrodzenie. Dane z banków obejmują wszystkie operacje dokonane przy użyciu kart wydanych przez banki swoim klientom, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Do badania wybrano dane kwartalne za okres 2000-2010. Estymacji modelu liniowego dokonano za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Otrzymane wyniki potwierdziły założone hipotezy: wzrost stopy referencyjnej powoduje przeciętnie spadek wartości transakcji kartami płatniczymi, natomiast wzrost wynagrodzenia w gospodarce narodowej - odwrotną zależność.(abstrakt oryginalny)

The aim of the econometric analysis is to show the mechanism shaping the level of value of transactions made with payment cards. In the article the value of transactions from payment cards was assumed as dependent variable. Reference rate and average remuneration were accepted as dependent variables. Data from banks cover all transactions made using cards issued by banks to their clients, both in Poland and abroad. Quarterly data from the period 2000-2010 were chosen for the research. The estimation of linear order was made with the use of classic least squares method. The results confirmed the assumed hypotheses: the increase of reference rate usually leads to the decrease in the value of card transactions and the salary increase in the national economy to the reverse regularity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim, http:// nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/interchange.pdf.
  2. Brzoza-Brzezina M., Zagadnienie naturalnej stopy procentowej, http://akson.sgh.waw.pl/~mbrzez/Publikacje/ NSP_teoria.pdf.
  3. Gajda J., Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa 2004.
  4. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2011 r., http://www.nbp.pl/systemplatniczy/ karty- /q_04_2011.pdf.
  5. Kaźmierczak A., Instrumenty i realizacja polityki pieniężnej, [w:] Bankowość. Podręcznik akademicki, red. W. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2005.
  6. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.
  7. Kwiatkowski E., Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa, [w:] Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2006.
  8. Wdowiński P., Ekonometryczna analiza popytu na kredyt w polskiej gospodarce, http://www.knf.gov. pl/Images/ Popyt_na_kredyt_DAR_150211_tcm75-25592.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2014.1.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu