BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Unijny system handlu emisjami gazów cieplarnianych w trzecim okresie rozliczeniowym - próba oceny
The EU Greenhouse Gases Emission Trading Scheme in the Third Trading Period - Assessment Attempt
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 19-26, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rynek emisji zanieczyszczeń, Emisja gazów, Środowisko przyrodnicze, Klimat
Pollution emission market, Gas emissions, Natural environment, Climate
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny unijnego systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych w trzecim okresie rozliczeniowym, obejmującym lata 2013-2020. System ten stanowi wręcz fundamentalny instrument wspólnotowej polityki klimatycznej. Od 1 stycznia 2013 r. funkcjonuje w znowelizowanej formule prawnej. Celem opracowania jest udzielenie częściowej odpowiedzi na pytanie, czy system w swojej nowej formule może być uznany za optymalny instrument bieżącej polityki klimatycznej. Udzielając odpowiedzi na to pytanie, posłużono się dwoma wybranymi, ale bardzo istotnymi kryteriami optymalizacyjnymi, a mianowicie kryterium skuteczności środowiskowej i kryterium minimalizacji efektów dystrybucyjnych.(abstrakt oryginalny)

The article presents an attempt to assess the EU greenhouse gases emission trading scheme in the third trading period covering the years 2013-2020. The system constitutes the absolutely fundamental instrument of the community climate policy. Starting from 1st January 2013 it has been functioning according to the revised legal formula. The objective of the study is to provide a partial answer to the question whether the system, in its new formula, can be regarded as the optimal instrument of the current climate policy. Answering this question two selected, but, crucial optimization criteria were used, i.e. the criterion of environmental effectiveness and the criterion of distribution effects minimization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran J., Janik A., Ryszko A., Handel emisjami w teorii i praktyce, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2011.
 2. Barde J.S., Polityka ochrony środowiska i jej instrumenty, [w:] Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor (red.), Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 3. Borys T., Metodologia pomiaru nowego paradygmatu rozwoju, Materiały konferencyjne, Białowieża, grudzień 2013.
 4. Decyzja Rady nr 94/69/WE z dnia 15 grudnia 1993 r. dotycząca zawarcia Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Dz.Urz. UE L 33 z 7.2.1994.
 5. Demonstracyjny raport z oceny skutków regulacji dla dyrektywy 2009/29/WE dla Polski w okresie do roku 2020 z wykorzystaniem elementów metodologii brytyjskiej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
 6. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 7. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz.Urz. WE L 275 z 25.10.2003.
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz.Urz. UE L 140/63 z 5.6.2009.
 9. Krótkookresowe skutki makroekonomiczne pakietu energetyczno-klimatycznego w gospodarce Polski. Wnioski dla polityki pieniężnej, Instytut Ekonomiczny, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012.
 10. Ramseur J.L., Emission Allowance Allocation and Cap-And-Trade Program: Options And Condiderations, [in:] A.D. O'Connor, Role of Auctions in Emission Allowance Allocations for Greenhouse Gases, Nova Science Publishers, 2010.
 11. Komunikat Komisji, Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/ WE, Dz.Urz. UE C 99/9 z 31.3.2011.
 12. Zestawienie najważniejszych argumentów merytorycznych uzasadniających negatywną ocenę unijnej polityki klimatycznej oraz potrzebę jej gruntownej modyfikacji, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2014.1.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu