BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewc-Rogalska Alina (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Koniunkturalne i sektorowe uwarunkowania kreacji wartości dla akcjonariuszy
Economy-related and Sector Conditions for the Creation of Value for Shareholders
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 75-86, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Wartość dla akcjonariuszy, Kryzys finansowy, Akcjonariusz
Shareholder Value (SHV), Financial crisis, Shareholders
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest określenie, w jakim stopniu kryzys na rynku finansowym i zmiany koniunktury gospodarczej oraz zróżnicowanie sektorowe wpływają na kreację wartości dla akcjonariuszy (na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie). Ze względu na kryterium stopy zwrotu z subindeksu sektorowego wyróżniają się sektor paliwowy i media. Relacja ceny rynkowej do wartości księgowej akcji osiągała najwyższy poziom w sektorze mediów i przemysłu spożywczego, a także w budownictwie i telekomunikacji. Najwyższą stopę dywidendy wykazywała telekomunikacja i przemysł spożywczy. Wymienione sektory ujawniały wysoką zdolność do kreacji wartości głównie w okresie korzystnej koniunktury giełdowej, a podczas jej pogorszenia - wykazywały mniejszą destrukcję wartości niż w pozostałych sektorach.(abstrakt oryginalny)

This study aims to determine to what extent the crisis in the financial market and changes in economy trends and differentiation between sectors affect the creation of value for shareholders (exemplified by companies quoted on the Warsaw Stock Exchange). In terms of the criterion of a rate of return from the sector sub-index, the fuel and media sector are conspicuous. The relation of a market price to the book value of shares achieved the highest level in the media and food sectors, as well as in civil engineering and telecommunication. The highest rate of dividend was demonstrated by telecommunication and food industry. The enumerated sectors showed a high capacity to create the value, mainly in the period of a favourable trend in the stock exchange, while they demonstrated lower destruction of value than other sectors during its deterioration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G.A., Shiller R.J., Zwierzęcy instynkt - czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu, Wydawnictwo Emka, Warszawa 2011.
 2. Bhagat S., Bolton B., Corporate governance and firm performance, "Journal of Corporate Finance" 2008, vol. 14.
 3. Bojańczyk M., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach niestabilności rynku kapitałowego, SGH, Warszawa 2011.
 4. Brzozowska K., Flejterski S., Reakcje instytucji polskiego system bankowego na światowy kryzys finansowy, [w:] Zarządzanie finansami. Aktualne wyzwania teorii i praktyki, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 533, Seria: Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, Szczecin 2009.
 5. Cwynar A., Cwynar W., Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2007.
 6. Dudycz T., Brycz B., Czy paradygmat wartości przeżywa kryzys?, [w:] Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 534, Seria: Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, Szczecin 2009.
 7. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 8. Horbaczewska B., Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym, CeDeWu, Warszawa 2012.
 9. Iwanicz-Drozdowska M., Kryzys subprime na tle innych współczesnych kryzysów bankowych, "Nauki o Finansach" 2009, nr 1.
 10. Jajuga K., Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007.
 11. Koralun-Bereźnicka J., Kraj i sektor jako czynniki kształtujące rynkowe stopy zwrotu w świetle przeglądu badań, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, Wrocław 2009.
 12. Kowerski M., Wpływ czynników makroekonomicznych na decyzje dywidendowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 56, Wrocław 2009.
 13. Marcinkowska M., Wpływ władztwa korporacyjnego na tworzenie wartości przedsiębiorstwa, [w:] Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, red. S. Rudolf, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 14. Matyjas Z., Wpływ czynników oddziałujących na poziomie firmy oraz czynników sektorowych na wyniki finansowe spółek w świetle badań empirycznych, "Zarządzanie i Finanse" 2012, nr 4/2.
 15. Rocznik Giełdowy 2008, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2008, http://www. gpw.pl, dostęp 14.09.2012.
 16. Rocznik Giełdowy 2009, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2009, http://www. gpw.pl, dostęp 14.09.2012.
 17. Rocznik Giełdowy 2010, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2010, http://www. gpw.pl, dostęp 14.09.2012.
 18. Rocznik Giełdowy 2011, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2011, http://www. gpw.pl, dostęp 14.09.2012.
 19. Rocznik Giełdowy 2012, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2012, http://www. gpw.pl, dostęp 14.09.2012.
 20. Słoński T., Zawadzki B., Analiza wpływu wykupu akcji na wartość spółek giełdowych w latach 2005-2010, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 174, Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, red. K. Jajuga, Wrocław 2011.
 21. Szewc-Rogalska A., Sektorowe zróżnicowanie całkowitej stopy zwrotu z akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw, red. M. Sierpińska, t. 1, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Vizja Press & IT, Warszawa 2009.
 22. Szewc-Rogalska A., Wpływ struktur własnościowych spółek giełdowych na kreację wartości dla akcjonariuszy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
 23. Szyszka A., Zaremba A., Długoterminowe stopy zwrotu po ogłoszeniu skupu akcji własnych, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 174, Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, red. K. Jajuga, Wrocław 2011.
 24. Wypych M., Dywidendy w okresie spowolnienia gospodarczego (na przykładzie spółek giełdowych), [w:] Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 640, Seria: Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, Szczecin 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2014.1.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu