BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koleśnik Jan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rola państwa w zrównoważonym rozwoju systemu bankowego
The Role of the State in the Sustainable Development of the Banking System
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 124-131, tab., bibliogr. 10 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Pomoc państwowa, Rozwój zrównoważony
Banking sector, State aid, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy państwo ma skuteczne instrumenty oddziaływania na system bankowy w celu ograniczenia powstającego w nim ryzyka, którego materializacja mogłaby zagrozić całej gospodarce. Cel ten został osiągnięty przez identyfikację narzędzi oddziaływania na system bankowy stosowanych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem podziału na instrumenty standardowe oraz działania podejmowane jako odpowiedź na wydarzenia ostatniego kryzysu. Dokonana analiza wykazała, iż pomimo że kluczową rolę będą odgrywać instrumenty powstające w ramach unii bankowej, to nie ograniczy to jednak roli państwa w systemie bankowym, lecz nada jej sformalizowany i kompleksowy wymiar, dzięki któremu możliwe będzie szybsze reagowanie na pojawiające się problemy i ograniczanie kosztów ich rozwiązania.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to answer the question whether the state has effective instruments of impact on the banking system in order to reduce the risk which materialization would threaten the entire economy. This aim was achieved by identifying the tools of impact on the banking system used in the European Union, taking into account the distribution of standard instruments and actions which had been taken in response to the events of the last crisis. This analysis indicated that the key role would be played by the instruments created in the banking union. However, this will not limit the role of the state in the banking system, but it will give it a formalized and complex dimension through which it will be possible to react quicker to emerging issues and to reduce the costs of such a solution.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Council of the European Union, Council agrees general approach on Single Resolution Mechanism, Brussels, 18 December 2013 (17602/13).
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. (2013/36/UE) w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (2013/L 176/338).
  3. European Commission, Facts and figures on State aid in the EU Member States, Brussels 21 December 2012 (SEC 2012 443 final).
  4. European Commission, Communication from the Commission on the application, from 1 August 2013, of State aid rules to support measures in favour of banks in the context of the financial crisis (2013/C 216/1).
  5. Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
  6. Koleśnik J., Pożądany kształt europejskiego, zintegrowanego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz gwarantowania depozytów, [w:] Unia bankowa, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2013.
  7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. (575/2013) w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (2013/L 176/1).
  8. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (2013/L 287/63).
  9. The High-level Group on Financial Supervision in the EU, 2009, Report, Brussels, 25 February.
  10. Zaleska M., Unia bankowa - koncepcja i wyzwania, [w:] Unia bankowa, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2014.1.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu