BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antonowicz Paweł (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Długość cyklu inkasa należności i rotacji zapasów w przedsiębiorstwach na trzy lata przed sądowym ogłoszeniem upadłości
Cycle Length Collection of Receivables and Inventory Turnover in Companies for Three Years Before the Bankruptcy Court
Źródło
Problemy Zarządzania, 2011, vol. 9, nr 1 (31), s. 53-71, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w kryzysie
Słowa kluczowe
Inkaso, Zapasy, Upadłość przedsiębiorstwa, Wierzytelności, Niewypłacalność przedsiębiorstwa, Analiza finansowa, Badanie przedsiębiorstw, Badanie sprawozdań finansowych, Analiza statystyczna, Wyniki badań
Documentary collection, Inventories, Enterprise bankruptcy, Liability, Company insolvency, Financial analysis, Enterprises study, Audit of financial statement, Statistical analysis, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały przedstawione wyniki badania zmian długości cyklu inkasa należności oraz rotacji zapasów w okresie trzech lat przed ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstw. Analizie zostało poddanych łącznie 128 podmiotów gospodarczych, których sądowe ogłoszenie upadłości miało miejsce w latach 2003-2010. Wyniki prowadzonych badań wskazują, iż średnio na rok przed bankructwem jednostki upadające są w stanie skutecznie windykować swoje należności co 99 dni. Oznacza to, iż podmioty te, mając trudności z egzekwowaniem swoich wierzytelności, w konsekwencji same stają się niewypłacalnymi dłużnikami. Na zasadzie reakcji łańcuchowej pogrążają kolejne przedsiębiorstwa stanowiące kolejne ogniwa procesów gospodarczych. Badane jednostki wraz ze zbliżaniem się ku upadłości wydłużają ponadto średni cykl rotacji zapasów, które przeciętnie na rok przed upadłością utrzymywane są na magazynie przez 64 dni. Sytuacja ta jest konsekwencją popełniania błędów na poziomie zarządzania operacyjnego bankrutujących przedsiębiorstw. Bieżący monitoring i świadoma interpretacja omawianych w artykule wskaźników analizy finansowej może stanowić skuteczne narzędzie optymalizacyjne i pozwalające kontrolować zarządzanie obszarem aktywów obrotowych przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of changes in cycle length collection of receivables and inventory turnover in the three years before the bankruptcy of enterprises. Analyzed were a total of 128 economic entities, whose bankruptcy proceedings took place in the years 2003-2010. The results of the study indicate that on average one year prior to bankruptcy, the companies are able to effectively vindicate their claims every 99 days. This means that those companies, having difficulties in enforcing their claims, consequently themselves become insolvent debtors. By way of a chain reaction they plunge other companies, which are further links the business processes. The tested entities with the approach toward bankruptcy also lengthen the average cycle of rotation of stocks, which, on the average of one year prior to bankruptcy, are kept in stock for 64 days. This situation is a consequence of making mistakes at the operational management level of bankrupt companies. Ongoing monitoring and conscious interpretation of the indicators of the financial analysis, discussed in the article, can be an effective optimization tool to monitor and manage enterprise assets area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Antonowicz, P. 2007. Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, ODDK.
  2. Antonowicz, P. 2010, Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce - roczny raport z badań, Warszawa: Wydawnictwo KPF w Polsce.
  3. Antonowicz, P. 2010, Zmienne egzogeniczne funkcji dyskryminacyjnych w polskich modelach prognozowania upadłości przedsiębiorstw, w: A.P. Balcerzak i E. Rogalska (red), Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  4. Gabrusewicz, W. 2010, Audyt sprawozdań finansowych, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  5. Micherda, B. 2006, Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Warszawa: Difin.
  6. Zakrzewski, R. 2010. Udział małych i średnich przedsiębiorstw w wytwarzaniu PKB i wartości dodanej brutto. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, Warszawa: PARP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu