BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bazylik Renata, Parzonko Anna J. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Reklama telewizyjna w opinii dzieci i młodzieży
Television Advertising in the Views of Children and Adolescents
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 9 (58), s. 55-65, wykr., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Reklama, Reklama telewizyjna, Młodzież, Dzieci, Efektywność reklamy, Psychologia reklamy
Advertising, Television advertising, Youth, Children, Advertising efficiency, Psychology of advertising
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja zagadnień związanych ze specyfiką reklamy telewizyjnej adresowanej do dzieci i młodzieży oraz charakteru oddziaływania przekazów reklamowych na rozwój świata wartości nastoletnich respondentów. Przedstawiono istotę reklamy komercyjnej i określono jej znaczenie w życiu młodych odbiorców. W związku ze specyfiką respondentów przedstawiono wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej dzieci w młodszym wieku szkolnym i dorastającej młodzieży. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu reklam telewizyjnych na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży. Badania przeprowadzone zostały w Warszawie (środowisko wielkomiejskie), gdyż właśnie w tym środowisku zjawiska z zakresu kultury masowej przebiegają najszybciej. Dzieci i młodzież zamieszkująca Warszawę styka się z reklamą na każdym kroku i nie ma możliwości ich uniknięcia. Reklamy stanowią istotny element ich codziennych doświadczeń. Wielkie miasto charakteryzuje relatywnie wysoki status materialny rodzin, duża dostępność sprzętu audiowizualnego, elektronicznego, który traktowany jest jak przedmiot codziennego użytku. Badania przeprowadzono za pomocą kwestionariusza wywiadu wśród 27 licealistów, 35 gimnazjalistów oraz 42 dzieci młodszych klas szkoły podstawowej. Wyniki badań świadczą o dużej sile oddziaływania reklamy na świat dziecka. To oddziaływanie jest niezmienne w czasie, choć wzrasta świadomość dzieci, co do oceny wiarygodności jej treści. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to explore issues related to television advertising directed at children and adolescents and the nature of the impact of advertising messages on the development of teenage respondents' world of values. The paper discusses the essence of commercial advertising and defines its role in the life of a young audience. Because of the young age of the respondents, the theoretical part refers to selected topics in developmental psychology of school children and adolescents. The empirical part presents the results of research study on the impact of television advertising on shaping the attitudes of children and adolescents. The study was conducted in Warsaw, as in metropolitan environment mass culture phenomena are more noticeable. Children and young people living in Warsaw are permanently exposed to advertising and there is no way to avoid it. Advertising is an important part of their everyday experience. Big city is characterized by relatively high economic status of families, high availability of audiovisual, electronic equipment, treated as an object of everyday use. The study was conducted using a questionnaire survey on 27 high school students, 35 middle school students and 42 children from early forms of primary school. The results show a significant influence of advertising on a child's world. This effect is stable over time, but the awareness of children assessing the reliability of its content is increasing with age. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Braun-Gałkowska M.: Dzieci - odbiorcy reklam, Wychowawca. Miesięcznik dla nauczycieli i wychowawców katolickich. Nr 7-8/2002.
 2. Doliński D.: Psychologia reklamy, Wydawnictwo Agencja Reklamowa AIDA, Wrocław 1998.
 3. Etyka w reklamie. Dokument Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu z dn. 22.II.1997 r., Watykan 1997.
 4. Hałdys K.: Reklama telewizyjna i system ochrony nieletnich przed jej oddziaływaniem, ZNZE WSIiZ 1/2007 (3).
 5. Jaska E.: Wpływ reklamy medialnej na rozpoznawalność produktu, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XIII, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011.
 6. Kall J.: Reklama, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1999.
 7. Lisowska - Magdziarz M.: Krótka historia reklamy, www.przyjaciele.doomni.net
 8. Międzynarodowy Kodeks Reklamy - Międzynarodowe reguły postępowania w sprawie praktyki reklamowej Międzynarodowej Izby Handlowej, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", 1/1996.
 9. ngo.pl / eu.ngo.pl / Opinia EKES w sprawie ram prawnych dla reklam kierowanych do dzieci i młodzieży
 10. White R.: Reklama, czyli co to jest i jak się ją robi, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1993.
 11. Żebrowska M. (red.): Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu