BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cheba Katarzyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Hołub-Iwan Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
How to Measure the Effectiveness of Technology Parks? The Case of Poland
Jak mierzyć efektywność funkcjonowania parków technologicznych? Przykład Polski
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (43), s. 27-38, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Park nauki i technologii, Pomiar efektywności, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Science and Technology Park, Efficiency measurement, Multi-dimensional comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W gospodarce opartej na wiedzy czynnikiem budowania dobrobytu jest kapitał ludzki, zdolny do innowacyjnego myślenia i przedsiębiorczego działania. Przykładem dużej koncentracji innowacyjnego kapitału ludzkiego są parki technologiczne. W ciągu ostatnich pięciu lat w Polsce powstało kilkanaście nowych inicjatyw parkowych. W niektórych dużych miastach, takich jak: Poznań czy Wrocław, można już mówić o "modzie" na tworzenie parków. Inicjatywy te nazywane są parkami technologicznymi, naukowymi czy parkami biznesu. Efektem działań parków powinien być rozwój mierzony np. wzrostem zatrudnienia w regionach czy innowacyjnością przedsiębiorstw. Parki technologiczne to organizacyjnie i koncepcyjnie najbardziej rozwinięte ośrodki innowacji w Polsce. Przedsiębiorcy, przedstawiciele sektora nauki, instytucji otoczenia biznesu czy władz regionalnych oczekują od nich trwałego, intensywnego rozwoju, przekładającego się na rozwój otoczenia, w którym funkcjonują. Głównym celem pracy jest wielowymiarowa ocena przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju parków technologicznych w Polsce oraz wskazanie czynników wpływających na efektywność ich funkcjonowania. Do badania przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju parków technologicznych w Polsce zastosowano taksonomiczny miernik rozwoju zi wyznaczony na podstawie informacji statystycznych zebranych w trakcie badania "Benchmarking parków technologicznych w Polsce - edycja 2012". Analizie poddano informacje statystyczne z 19 wybranych do badania parków. Przeprowadzona wielowymiarowa analiza porównawcza uczestniczących w badaniu parków technologicznych pokazała, że faza rozwoju parku nie zawsze przekłada się bezpośrednio na pozycję zajmowaną w rankingu.(abstrakt oryginalny)

In a knowledge-based economy, the human capital that is capable of innovative thinking and entrepreneurial action is the factor responsible for the creation of prosperity. Technology parks are an example of a high concentration of innovative human capital. In the past five years several new park initiatives have been established in Poland. In some large cities such as Poznan and Wroclaw, there is already a kind of fashion for technology parks. These initiatives are called technology parks, research and business parks. The activities of parks should be development measured, for example, by employment growth in the regions, and the innovativeness of companies. Technology parks are from an organizational and conceptual point of view the most advanced innovation centers in Poland. Entrepreneurs, representatives of the scientific sector, business environment institutions as well as regional authorities expect of them a permanent, intensive development, which translates into the development of the environment in which they operate. The main aim of this paper is a multidimensional comparative analysis of the spatial diversity of the development of technology parks in Poland. For the study of spatial differentiation in the development of technology parks in Poland a taxonomic measure of development zi was used, which was based on the statistical information collected during the study "Benchmarking of technology parks in Poland - 2012 edition". The statistical information of the 19 technology parks selected for the study was analyzed. The multi-dimensional comparative analysis in the study of technology parks shows that the phase of growth of parks does not always translate directly into the position they occupy in the taxonomic hierarchy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowska J., Measuring the success of science parks: performance monitoring and evaluation, XXVIII IASP World Conference on Science and Technology Parks, 2011.
 2. Hellwig Z., Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, PWE, Warszawa 1981.
 3. Hołub-Iwan J., Olczak A.B., Cheba K., Benchmarking parków technologicznych w Polsce - edycja 2012, PARP, Seria Innowacje, 2012.
 4. Kowalak B. (ed.), Benchmarking parków technologicznych w Polsce - edycja 2010, PARP, Warszawa 2010.
 5. Matusiak B., Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych, PARP, Seria Innowacje, 2011.
 6. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 7. Parteka T., Innowacyjne region, kreatywne metropolie, IV Sesja Parlamentu Hanzeatyckiego, Hamburg 2007.
 8. Sassen S., Cities in a World Economy, Pine Forge Press, Thousand Oaks 2006.
 9. Simmie J., Innovative cities, Spoon Press, London 2001.
 10. Sokołowski A., O identyfikacji zadań taksonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1984.
 11. Zeliaś A. (ed.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 12. Zeliaś A., Poziom życia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2014.1.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu