BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Targaszewska Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
An Attempt at Measuring the Effectiveness of Higher Education in Poland
Próba pomiaru efektywności szkolnictwa wyższego w Polsce
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (43), s. 50-59, tab., bibliogr. 20 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Stopa zwrotu, Edukacja, Efektywność, Test Wilcoxona, Szkolnictwo wyższe
Rate of return, Education, Effectiveness, Wilcoxon test, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Modernizacja szkolnictwa wyższego jako czynnika rozwoju gospodarczego jest obecnie jednym z ważniejszym priorytetów Unii Europejskiej. W 2007 r. Komisja Europejska przedstawiła Agendę modernizacyjną szkół wyższych, w której zapowiedziała reformę trzech kluczowych dla rozwoju gospodarki obszarów: programów nauczania, zarządzania i finansowania. Zgodnie z agendą finansowanie szkolnictwa ma się opierać na efektach. Co więcej, inwestycje w szkolnictwo wyższe powinny przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Najczęściej stosowanym narzędziem pomiaru korzyści indywidualnych, a więc efektywności kształcenia, jest model Mincera. W pracy zaprezentowano wyniki badań nad prywatną stopą zwrotu w edukację, oszacowaną za pomocą klasycznej (wyrażonej za pomocą liczby lat nauki i stażu pracy) funkcji zarobków Mincera. Do analizy wykorzystano dane indywidualne Diagnozy Społecznej - badania mierzącego warunki i jakość życia Polaków. Badania przeprowadzono dwuetapowo. W pierwszym kroku zbudowano model dla wszystkich respondentów ujętych w Diagnozie Społecznej w 2011 r. Następnie zbudowano osobne modele dla respondentów, którzy w badaniu przeprowadzonym w 2011 r. zadeklarowali wykształcenie wyższe oraz brali udział w diagnozie w poprzednich latach (od roku 2003) i deklarowali wtedy niższy (inny niż wykształcenie wyższe) poziom wykształcenia. Aby stwierdzić istotność różnic w dochodach przed osiągnięciem i po osiągnięciu wykształcenia wyższego przeprowadzono uprzednio test Wilcoxona dla par obserwacji.(abstrakt oryginalny)

In 2006, the European Commission presented the Modernization Agenda for Universities founded on three reforms: curricular, governance and funding. According to the agenda, funding should be based on output-oriented budgeting. What is more, investment in higher education should bring benefits to all stakeholders. The most commonly used tool for measuring the private rate of return to education is Mincer's econometric model. The paper presents the results of research on the private rate of return to education, which was estimated by the classical Mincerian function where wages are modelled as a function of level of education and experience. Empirical research was conducted using individual data from the Social Diagnosis - research of selected Polish households. The study was conducted in two stages. First, the parameters of the Mincer's model for respondents included in the diagnosis in 2011 were estimated. Secondly, the parameters of the model for respondents, who declared in 2011 having higher education degree and who took part in the diagnosis in previous years (since 2003) and then declared a lower (other than higher) level of education, were estimated. To determine the significance of differences in monthly net incomes before and after reaching the higher education degree, the Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Rank Test was used.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago 1994.
 2. Center for Higher Education Policy Studies, The Extent and Impact of Higher Education Curricula Reform across Europe. Final Report to the Directorate-General for Education and Culture of the European Commission, Part Two: Summaries of National Reports on Curriculum Reform in 32 European Countries, Enschede 2006, www.ec.europa.eu/education/pdf/doc242 en.pdf (30.06.2013).
 3. Center for Higher Education Policy Studies, , Progress in Higher Education Reform across Europe, Governance Reform, Volume 1: Executive Summary Main Report, Enschede 2008a, www.ec.europa.eu/education/higher-education/doc/governance/vol1en.pdf (30.06.2013).
 4. Center for Higher Education Policy Studies, Progress in Higher Education Reform across Europe. Funding Reform. Volume 1: Executive Summary and Main Report, Enschede 2008b, www.ec.europa.eu/education/higher-education/doc/funding/vol1en.pdf (30.06.2013).
 5. Confederation of The EU Rectors Conferences and Association of European Universities of The EU Rectors, The Bologna Declaration on the European Space for Higher Education: an Explanation, www.ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna.pdf, 2000 (accessed: 09.07.2013).
 6. Diagnoza Społeczna 2013, www.diagnoza.com (20.08.2013).
 7. Dziechciarz J., On rate of return measurement in education, "Research Papers of Wroclaw University of Economics" 2011, no. 194, pp. 49-66.
 8. European Commission, Commission Staff Working Document, Lisbon Strategy Evaluation Document, Brussels 2010a, www.ec.europa.eu/europe2020/pdf/lisbon_strategy_evaluation_en.pdf, (17.08.2013).
 9. European Commission, Communication from the Commission, Europe 2020 A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Brussels 2010b, www.eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF (21.06.2013).
 10. European Commission, www.ec.europa.eu/education/higher-education/doc1324_en.htm, 2012 (20.02. 2012).
 11. European Commission, Modernisation and employability at heart of new higher education reform strategy, Brussels 2013, www.europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1043_en.htm?locale=frn (01.09.2013).
 12. Heckman J.J., Lochner L., Todd P.E., Fifty Years of Mincer Earning Regressions, NBER Working Papers, no. 9732, National Bureau of Economic Research, 2003.
 13. Howell D.C., Statistical Methods for Psychology, Wadsworth Publishing Company, Belmont 2009.
 14. Jackson S.L., Research Methods and Statistics: A Critical Thinking Approach, Wadsworth Publishing Company, Belmont 2011.
 15. Mincer J.A., Schooling, Experience and Earnings, Columbia University Press, New York 1974.
 16. Polachek S.W., Earnings Over the Lifecycle: The Mincer Earnings Function and Its Applications, IZA Discussion Paper 2007, no. 3181.
 17. Psacharopoulos G., Returns to Investment in Education: A Global Update, World Development 1994, no. 22(9), pp. 1325-1343.
 18. Psacharopoulos G., The Profitability of Investment in Education: Concepts and Methods, HCO Working Papers 1995, no. 63.
 19. Psacharopoulos G., Returns to Investments in Education: A European Survey, CHEPS, Enschede 2009.
 20. Rada Monitoringu Społecznego 2002-2011, Diagnoza Społeczna: zintegrowana baza danych, 2003- -2011, www.diagnoza.com (04.08.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2014.1.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu