BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mućko Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Sprawozdawczość finansowa w teorii rachunkowości
Financial Reporting in the Accounting Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 157-167, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Informacyjne aspekty rachunkowości
Słowa kluczowe
Teoria rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość
Accounting theory, Financial reporting, Accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współcześnie rachunkowość jest rozumiana jako': :
- dziedzina nauki,
- system informacyjny funkcjonujący w jednostkach gospodarczych,
- wiedza niezbędna do konstrukcji i prowadzenia systemu rachunkowości, oparta na osiągnięciach nauki. Relacje między teorią a praktyką rachunkowości, uzasadniające wyróżnienie trzech wymienionych jej wymiarów, wydają się zagadnieniem złożonym. Z jednej strony K. Sawicki stwierdza, że są to "dwie strony tej samej monety", a z drugiej W. Brzezin postuluje budowę ogólnej teorii rachunkowości, co jednak budzi pewne kontrowersje, a z pewnością oddala teorię od praktyki Potencjalna ogólna teoria rachunkowości musi przecież operować innymi pojęciami, bardziej abstrakcyjnymi niż wykorzystywane w praktyce (fragment tekstu)

In the article the author made an attempt to capture the special feature of the relation between accounting theory and practice. The practice constitutes a research filed for the accounting science. The practice set the most influential research directions. Because of the wide range of current accounting research, the article focus is narrowed to the financial reporting as one of the most fruitful research area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M., Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Blaug M., Metodologia ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 3. Brzezin W., Ogólna teoria współczesnej rachunkowości, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Częstochowa 2006.
 4. Brzezin W., Paradygmaty współczesnej rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce t. 51, Warszawa 1999.
 5. d'Arcy A., Accounting Classification and the International Harmonisation Debate - an Empirical Investigation, "Accounting, Organisations and Society" 2001, 26.
 6. Dobija D., Możliwości pomiaru kapitału intelektualnego organizacji i jego prezentacji w sprawozdaniach finansowych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 553, Kraków 2000.
 7. Gierusz J., Paszkiewicz A., Ujawnianie kapitału marki w rachunkowości - wyniki badań empirycznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, numer specjalny, t. 32 (88), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.
 8. Gos W., Problemy odnoszenia zmian wartości aktywów i pasywów, w: Rachunkowość we współczesnej gospodarce, red. T. Kiziukiewicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 412, Szczecin 2005.
 9. Gos W., Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2006.
 10. Hass-Symotiuk M., Mućko P., New Trends in Financiał Reporting, "Scientific Papers University of Latvia" 2006, Vol. 702, Economics V.
 11. Kostur A., Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowości. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 12. Leśkiewicz I., Leśkiewicz Z., Zarys metodologii ekonomii, cz. 1, Wstęp do filozofii nauki, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 13. Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa oraz nowe tendencje w sprawozdawczości finansowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 14. Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 15. Oleński J., Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2001.
 16. Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2005.
 17. Podstawy rachunkowości, red. S. Sojak, J. Stankiewicz, Dom Organizatora, TNOiK, Toruń2002.
 18. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, cz. I, Ekspert, Wrocław 2005.
 19. Report of the Committee on Accounting Theory Construction and Verification, "Accounting Review" 1971, Supplement, Vol. 46, No. 4.
 20. Szychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle rozwoju podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości - studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 21. Teoria rachunkowości w zarysie, red. M. Dobija, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 22. Wójtowicz P., O metodzie konstrukcji ogólnej teorii rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, t. 8 (64), Warszawa 2002.
 23. Zabawy D., Prawidłowość wyceny bilansowej samochodów. "Problemy Rachunkowości" 2005, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu