BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piórkowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wartości jako socjopsychologiczna determinanta zachowań menedżerskich. Perspektywa dialektyczna
Values as a Socio-Psychological Determinant of Managerial Behaviour. Dialectical Perspective
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 50-62, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Menedżer, Efektywność menedżera, Decyzje kierownicze, Wartości i normy etyczne
Manager, Efficiency of manager, Management decision, Value and ethical norms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Decyzje menedżerskie, będące przejawem menedżerskiego zachowania, uwarunkowane są czynnikami zarówno egzogenicznymi, stanowiącymi kontekst otoczenia organizacji, jak i endogenicznymi, determinującymi zachowanie samo w sobie. Czynniki endogeniczne zakorzenione są w socjopsychologicznych aspektach warunkujących charakter i zachowania jednostki - również menedżera. Przyjęte do rozważań tło stanowią dwa pojęcia, tj. postawa i zachowanie, rozpatrywane w ujęciu dialektycznym. Na tym tle osadzona jest jedna z determinant postaw/zachowań w ujęciu dualnym - wyznawane wartości. Celem opracowania jest wskazanie, przy zastosowaniu metody analizy literatury i implikacji z niej wynikających, wyznawanych wartości jako jednego z socjopsychologicznych uwarunkowań decyzji (zachowań) menedżerskich w określonym ujęciu - dialektycznym (postawa i zachowanie oraz komponenty podstawowych wartości). Artykuł ma charakter teoriopoznawczy, a wnioskowanie - dedukcyjny.(abstrakt oryginalny)

The article presents the considerations of managerial socio-psychological decisions (behaviour) in the context of managerial values confessed, though , in a particular dialectic approach (an attitude and behaviour as well as components of confessed values). The first part of the paper illustrates the attitude and behaviour as the exemplification of a dialectic approach. The second one deals with managerial values confesses and their impact on the managerial behaviour.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen I., Fishbein M., Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, Prentice Hall, New York 1980.
 2. Allport G.W., Personality: A Psychological interpretation, Holt, New York 1937.
 3. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 4. Bandura A., Social Foundations of Thought and Action, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, NJ 1986.
 5. Bartkowiak G., Psychologia zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999.
 6. Biernacka R.E., Portretowanie pracowników przez pryzmat cech osobowości konformizm - nonkonformizm, [w]: S.A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2003, tom VI.
 7. Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, PWE, 2003.
 8. Brzozowski P., Skala Wartości Schelerowskich - SWS, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1995.
 9. Chełpa S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 10. Falkowski A., Stachiewicz A., Lojalność wobec marki w aspekcie zachowań konsumenckich: Procedura operacjonalizacji pojęcia, "Czasopismo Psychologiczne" 1999, tom 5, nr 4.
 11. Hall C.S. Lindzey G., Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 12. Haugtvedt C., Leavitt C., Cognitive Strength of Established Brands: Memory, Attitudinal and Structural Approaches, [w:] Brand Equity and Advertising, red. D. Aaker, A. Biel, Lawrence Erlbaum, Hillsdale 1993.
 13. Makin P., Cooper C., Cox C., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 14. Myers D.G., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 15. O'Reilly C.A., Organizational behavior: where we've been, where we're going, "Annual Review of Psychology" 1991, nr 42.
 16. Paluchowski W.J., Hornowska E., Pracoholizm a system wartości i uwarunkowania temperamentalne, [w:] S.A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Wrocław 2003, tom VI.
 17. Perry R., Gillespie D., Lotz R., Attitudinal variables as estimates of behavior: a theoretical examination of the attitude - action controversy, "European Journal of Social Psychology" 1976, nr 6, 2.
 18. Piórkowska K., Micro-foundations w teorii zarządzania strategicznego - czy to tylko retoryka?, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, red. R. Krupski, t. 27, (2) 2014, Wałbrzych 2014, s. 129-137.
 19. Piwoni-Krzeszowska E., Kształtowanie partnerstwa z klientami w przedsiębiorstwach przemysłu spirytusowego, Rozprawa doktorska, Wrocław 2003.
 20. Robbins S., Coulter M.K., Management, Pearson Education, Prentice Hall, 2005.
 21. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 22. Rogers C.R., Client - centered therapy; its current practice, implications, and theory, Houghton Mifflin, Boston 1951.
 23. Rokeach M., The Nature of Human Values, The Free Press, New York 1973.
 24. Shefir M., Hovland C.I., Social Judgment: Assimilation and Contrast Effects in Communication and Attitude Change, New Haeven 1961.
 25. Stańczyk-Hugiet E., Pola eksploracji Strategy as Practice International Network, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, red. R. Krupski, t. 27, 2014(2), Wałbrzych 2014, s. 85-99.
 26. Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 27. Super D.E., Work Values Inventory, Riverside, Chicago 1970.
 28. Świątek-Barylska I., Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez wartości, [w:] W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 29. Tavris C., Wade C., Psychologia podejścia i koncepcje, Zysk i Spółka, Poznań 1999.
 30. Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Scholar, Warszawa 2010.
 31. Zimbardo P.G., Leippe M.R., Psychologia zmiany postawy i wpływu społecznego, Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 32. Zimbardo P.G., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/noz.2014.1.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu