BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gradoń Witold (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Metody oceny stabilności systemu bankowego w Polsce
The Banking System Stability Rating Methods in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 186, cz. 1, s. 254-267, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, System bankowy, System wczesnego ostrzegania, System finansowy, Stabilność finansowa
Banking sector, Banking system, Early warning system, Financial system, Financial sustainability
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Narodowy Bank Polski (NBP), Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny
National Bank of Poland, , Bank Guarantee Fund
Abstrakt
Z uwagi na rangę sektora bankowego i skalę jego oddziaływania na pozostałe ogniwa systemu finansowego w Polsce, zarówno cały sektor bankowy, jak i poszczególne banki najczęściej poddawane są analizie. Celem artykułu jest więc prezentacja podstawowych założeń metod systemów wczesnego ostrzegania wykorzystywanych w Polsce przez Narodowy Bank Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Komisję Nadzoru Finansowego wobec banków. Pozwoli to na ich porównanie oraz wskazanie głównych obszarów działalności banków poddawanych kontroli. Dokładna analiza porównawcza opisanych metod oraz krytyczna analiza ich zasadniczych założeń stanowić może natomiast przedmiot rozważań podjętych w kolejnych opracowaniach poświęconych tej problematyce. (fragment tekstu)

The economic effects of the collapse of the credit institutions in the modern market economy make increasing attention is paid to early warning systems. They allow to take appropriate corrective action early enough to prevent banks from collapse. The purpose of this article is to present models of early warning systems that are used in Poland by the Polish National Bank, the Bank Guarantee Fund and the Financial Supervision Commission. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BION, czyli nadzór oparty na analizie ryzyka. ekonimia24, www.rp.pl
 2. Bartkowiak R., Iwanicz-Drozdowska M., Królak W., Sowińska I.: Kryteria i metody oceny zagrożenia wypłacalności banku. Wnioski z doświadczeń BFG dla budowy systemu wczesnego ostrzegania. "Bezpieczny Bank" 1997, nr 1.
 3. Capiga M., Gradoń W., Szustak G.: Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych. CeDeWu, Warszawa 2013.
 4. Konat W., Sowińska I.: System monitorowania w BFG sytuacji banków komercyjnych. "Bezpieczny Bank" 2002, nr 1(16).
 5. Masiukiewicz P.: Zarządzanie sanacją banku. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 6. Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011 r. NBP, Warszawa 2011.
 7. Solarz J.K.: Istota i sposób pomiaru ryzyka systemu finansowego. W: Ryzyko w finansach i bankowości. Red. B. Filipiak, M. Dylewski. Difin, Warszawa 2010.
 8. Sowińska I.: Metodyka Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie oceny zagrożeń sytuacji finansowej banków. "Bezpieczny Bank" 2006, nr 2(31).
 9. Stress Testing at Major Financial Institutions: Survey Results and Practice. Committee on the Global Financial System, Bank of International Settlement, 2005.
 10. Uchwała KNF nr 258/2011 z dnia z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku. Dz.Urz. KNF nr 11, poz. 43.
 11. Uchwała KNF nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. Dz.Urz. KNF nr 2, poz. 11.
 12. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Dz.U. 2000, nr 9, poz. 131 z późn. zm.
 13. www.bfg.pl
 14. www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/necmod_pl.pdf
 15. Zaleska M.: Metodyka identyfikacji zagrożeń w bankach objętych obowiązkowym system gwarantowania depozytów. W: III Kongres Ryzyka Bankowego. BIK, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu