BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burlita Augustyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Czas jako aspekt zachowań konsumenckich
Time as an Aspect of ConsumerBehavior
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 9 (58), s. 76-87, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Gospodarowanie czasem, Ekonomia czasu, Zachowania konsumenta
Time economizing, Time economics, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z uwagi na znaczne przyspieszenie tempa ludzkiego życia stanowiące rezultat przemian technologicznych i cywilizacyjnych, nastąpił wzrost roli czasu jako aspektu funkcjonowania człowieka. Czas stał się nie tylko szczególnie cennym dobrem ale również istotnym wyznacznikiem zachowań konsumenckich. Umiejętność gospodarowania budżetem czasu coraz częściej decyduje bowiem o możliwości realizacji założonych przez jednostkę celów zawodowych i prywatnych, a tym samym zaspokojeniu określonych potrzeb. Celem artykułu jest wskazanie na podstawie przeprowadzonych badań wtórnych i pierwotnych roli czasu w zachowaniach konsumenckich oraz charakterystyka problemów współczesnego konsumenta z zarządzaniem budżetem czasu na przykładzie mieszkańców Szczecina. Na podstawie analizy wyników badań można wnioskować, że większość konsumentów, zwłaszcza tych wykształconych i osiągających wysokie dochody, żyje pod presją czasu i w różnym zakresie boryka się z jego "brakiem". Szczególnym problemem związanym z gospodarowaniem budżetem czasu jest jego równoważenie poprzez ustalenie określonych relacji pomiędzy czasem przeznaczanym na poszczególne obszary życia. (abstrakt oryginalny)

Owing to the significant acceleration of human life, which is a result of technological and civilization changes, the time role as an aspect of human functioning has increased. Time has become not only a particularly valuable good, but also the crucial determinant of consumer behavior. As the time budget management skill more frequently determines a possibility of achieving established by an individual occupational and personal goals, and thus satisfaction of specific needs. The purpose of the article is to identify the time role in consumer behavior and the characteristics of the contemporary consumer problems arising from the time budget exemplified by the inhabitants of Szczecin on the basis of conducted desk and primary research. On the basis of the research results analysis, it can be concluded that the majority of consumers, especially those who are educated and achieve high incomes, live under the pressure of time and to a varying extent wrestle with its "lack". The particular problem of managing the time budget is balancing it by setting determined relations between the time allocated for each area of life. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aveni A. F., Imperia czasu. Kalendarze, zegary i kultury, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 2. Budżet czasu ludności 1.VI.2003-31.V.2004, GUS, Warszawa 2005.
 3. Burlita A., Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowania na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 4. Bywalec C., "Nowa konsumpcja" - klucz do rozwoju, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 13/2003.
 5. Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K., Czas wolny- czasem konsumpcji?, PWE, Warszawa 1992.
 6. Dobowy budżet czasu ludności 1996, GUS, Warszawa 1998.
 7. Goryniak M., Zajęci czasem wolnym, "Charaktery. Magazyn psychologiczny", nr 12/2012.
 8. Gleick J., Szybciej. Przyspieszenie niemal wszystkiego, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 9. Honore C., Pochwała powolności. Jak zwolnić tempo i cieszyć się życiem, Drzewo Babel, Warszawa 2011.
 10. http://www.projektsukces.pl/zarzadzanie-czasem-najwieksze-bledy.html, dostęp dnia 5.03.2013 r.
 11. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_statystyczny_rp_2011.pdf, dostęp dnia 10.08.2012r.
 12. Jung B. H., Ekonomia czasu wolnego. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 1989.
 13. Kozioł L., Zarządzanie czasem pracy, ANTYKWA, Kraków 2000.
 14. Kundera M., Slowness, HarperCollins, New York, 1996.
 15. Nydhal S., W ślepej uliczce pośpiechu, "Forum", nr 1/ 2011.
 16. Richards E. G., Odmierzanie czasu - kalendarz i jego historia, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2002.
 17. Seiwert L. J., Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1998.
 18. Tischner J., Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1992.
 19. Zimbardo P., Boyd J., Paradoks czasu, PWN, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu