BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniec Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wybrane systemy wspomagające zarządzanie zrównoważonym rozwojem w małych i średnich przedsiębiorstwach
Some Systems Supporting Sustainable Development Management in Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2013, nr 6A tom 2, s. 296-305, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Zarządzanie środowiskiem, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Sustainable development, Environmental management, Corporate Social Responsibility (CSR), Small business
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Zagadnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w coraz większym stopniu determinują prowadzenie działalności gospodarczej. Dominującym trendem w większości państw uprzemysłowionych jest promowanie systemów i koncepcji wspomagających wdrażanie rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwach, a szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przykładowymi rozwiązaniami są m.in. systemy zarządzania środowiskowego wg EMAS lub ISO 14001 oraz Corporate Social Responsibility, mające odzwierciedlenie nie tylko w strategiach rozwoju zrównoważonego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej (UE), lecz także Polski. (abstrakt oryginalny)

The issues of sustainable development and environmental protection increasingly determine conducting and establishing business activities. The dominant trend in most industrialised countries is to promote systems and concepts that foster the implementation of sustainable development in enterprises, especially in small and medium-sized ones. Examples of solutions include environmental management systems according to EMAS or ISO 14001 and Corporate Social Responsibility, which are reflected not only in strategies for sustainable development of the United Nations and the European Union, but also in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brauweiler J. (2010), Umweltmanagementsysteme nach ISO 14001 und EMAS, (w:) Kramer M. (red.), Integratives Umweltmanagement, Gabler, Wiesbaden.
 2. Dobra praktyka CRS. Element strategii firmy (2010), PKPP Lewiatan, Głos Biznesu, Warszawa.
 3. Ekozarządzanie w przedsiębiorstwie - podręcznik (2010), wydany przez Centrum Informacji o Środowisku, Warszawa.
 4. Engel H.W. (2008), EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MSP, Bruksela.
 5. Gasiński T., Piskalski G. (2009), Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 6. Green Paper: Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, COM(2001) 366 final.
 7. Haller A. (2007), Nachhaltigkeitsleistung als Element des Value Reporting, (w:) Fischer T.M. (red.), Controlling&Management, ZfCM - Zeitschrift für Controling und Management, Sonderheft, No. 3.
 8. Hansmann K.-W. (1998), Umweltorientierte Betriebswirtschaftslehre, Wiesbaden.
 9. ISO 26000 Social Responsibility (2010), International Organization for Standardization, Genewa.
 10. ISO Survay 2011, http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-survey.htm [dostęp: 18.04.2013].
 11. Jenkis H. (2009), A 'business oportunity' model of corporate social responsibility for small- and medium-sized enterprises, "Business Ethics: A European Review", Vol. 18(1).
 12. Komunikat Komisji (2010), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM/2010/2020, Bruksela.
 13. Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Zakrzewski R. (2012), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, (w:) Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, PARP, Warszawa.
 14. Norma PN-EN ISO 14001 (2005), Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 15. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu: Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach (2011), Raport dla PARP opracowany przez: MillwardBrown SMG/ KRC and PricewaterhouseCoopers, Warszawa 2011.
 16. Sygnały EEA 2012: Budujemy przyszłość, jakiej pragniemy (2012), Europejska Agencja Środowiska (EEA), Kopenhaga.
 17. The ISO Survey of Management System Standard Certifications - 2011, Genewa, http://www.iso.org/iso/news.htm?refid=Ref1686 [dostęp: 28.04.2013].
 18. Urbaniec M., Kramer M. (2004), Cel przedsiębiorstwa i ekologiczne wyzwanie, (w:) Kramer M., Urbaniec M.; Kryński A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, tom I: Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
 19. Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw - propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP (2011), Raport z analizy danych zastanych, PARP, Warszawa.
 20. Vision 2050 - The new agenda for business (2010), WBCSD, Genewa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu