BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zabawa Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rentowność aktywów i kapitału własnego banków społecznie odpowiedzialnych
ROA and ROE of Socially Responsible Banks
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 186, cz. 1, s. 293-303, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1
Słowa kluczowe
Indeks RESPECT, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Banki, Bankowość, Kapitał własny, Rentowność aktywów, Rentowność banków
RESPECT Index, Corporate Social Responsibility (CSR), Banks, Banking, Ownership capital, Return on assets (ROA), Profitability of banks
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na współczesnym, konkurencyjnym rynku usług finansowych można zaobserwować coraz więcej inicjatyw ze strony banków w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Resposibility). Sytuacja ta jest zauważalna zarówno w polskim, jak i zagranicznym sektorze bankowym. Można zatem wnioskować, iż społeczna odpowiedzialność będzie stanowić jeden z głównych czynników umożliwiających uzyskanie w perspektywie długookresowej przez te organizacje trwałej przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku usług finansowych. Kierownictwa instytucji kredytowych powinny być świadome, iż aby ową przewagę nie tylko osiągnąć, ale i utrzymać, należy przyjąć aktywną postawę w każdym z obszarów społecznej odpowiedzialności wobec otoczenia społeczno-gospodarczego, w którym funkcjonuje dany bank. Analizując literaturę przedmiotu zauważalny jest brak opracowań dotyczących problematyki rentowności banków społecznie odpowiedzialnych. Stąd też w niniejszym artykule przeanalizowano kształtowanie się podstawowych wskaźników rentowności, jakimi są rentowność aktywów oraz rentowność kapitału własnego, w polskim sektorze bankowym w latach 2011-2012. Do analizy wykorzystano dane finansowe pochodzące z rocznych sprawozdań finansowych tych instytucji oraz raportów Narodowego Banku Polskiego. W artykule odniesiono się również do wyników badań przeprowadzonych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz w ramach projektu Respect Index umożliwiającego wyłonienie spółek społecznie odpowiedzialnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)

When analysing the current financial service market, it can be observed that the engagement of credit institutions in implementing the CSR idea is no longer a trend but a necessity arising from the considerations of contemporary economies. Examinations of the basic financial values of a bank, such as ROE and ROA, allows the conclusion that socially responsible banks are in a good economic situation in comparison to the entire banking sector. They are economically effective institutions. It is proved, among others, by the ratios values obtained in both analyses, both for the Respect Index and the Ranking Odpowiedzialnych Firm ranking list. Engagement in implementing the social corporate responsibility idea does not exclude the maintenance of a stable financial position on the competitive financial service market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec M.: Podstawy funkcjonowania instytucji kredytowych. W: Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Red. A. Gospodarowicz, A. Nosowski. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 2. Capiga M.: Finanse banków. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 3. Czerwonka M.: Inwestycje odpowiedzialne społecznie (SRI) - inwestowanie alternatywne. "Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN" 2011, nr 1 (4).
 4. Dziawgo L.: Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 5. Giagnocavo S., Gerez S., Sforzi J.: Cooperative Banks Strategies for Social-economic Problem Solving: Supporting Social Enterprise and Local Development. "Annals of Public and Cooperative Economics" 2012.
 6. Jurkowska A.: Instytucje kredytowe jako organizacje społecznie odpowiedzialne. W: Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Red. A. Gospodarowicz, A. Nosowski. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 7. Kałużny R.: Ocena i analiza sytuacji majątkowo-finansowej. W: Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Red. A. Gospodarowicz, A. Nosowski. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 8. Kochaniak K.: Efektywność finansowa banków giełdowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 9. Korenik D.: Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy. Difin, Warszawa 2009.
 10. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1998.
 11. Ranking 50 największych banków w Polsce. "Bank" 2012, 2013 (czerwiec).
 12. Raport o stabilności systemu finansowego. Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Finansowego, Warszawa 2012.
 13. Rudnicka A.: CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 14. Zabawa J.: Wskaźnik marż odsetkowej a współczynnik wypłacalności na przykładzie polskiego sektora bankowego. W: Annales Sectio H Oeconomica. Red. J. Węcławski. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
 15. www.odpowiedzialni.gpw.pl (czerwiec 2013).
 16. www.odpowiedzialnybiznes.pl (lipiec 2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu