BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lulewicz-Sas Agata (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Benchmarking jako narzędzie doskonalenia organizacji w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu
Benchmarking as a Tool to Improve Organisation in the Area of Corporate Social Responsibility
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2013, nr 6A tom 2, s. 326-337, tab., rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Benchmarking, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Doskonalenie organizacji
Benchmarking, Corporate Social Responsibility (CSR), Organisation improving
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Proces doskonalenia organizacji odbywa się z wykorzystaniem różnych narzędzi zarządzania. Jednym z nich jest benchmarking oznaczający porównywanie się do najlepszych i wskazywanie sposobów osiągnięcia lepszych rezultatów. Benchmarking można też zastosować jako narzędzie doskonalenia organizacji w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) rozumianego jako jedna z form wdrażania zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach. Celem rozważań jest przedstawienie wytycznych w zakresie benchmarkingu przeprowadzanego w obszarze CSR. CSR jest realizowana w celu osiągnięcia ładu zintegrowanego, łączącego następujące łady składowe: ład ekonomiczny, ład ekologiczny, ład społeczny, ład korporacyjny (zarządczy). Ład zintegrowany traktować należy jako benchmark, czyli wzorzec, stan docelowy. Benchmarking CSR zaś to proces wdrażania różnych działań w celu osiągnięcia ładu zintegrowanego. W artykule zaproponowany został proces benchmarkingu CSR, a także wskaźniki służące do oceny organizacji w zakresie CSR. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzić można, że w obszarze CSR przedmiotem porównywania mogą być wyniki/efekty realizowanych działań CSR (benchmarking wyników) oraz procesy osiągania wyników/efektów (benchmarking procesów). (abstrakt oryginalny)

The process of improvement of the organisation involves the use of a variety of management tools. One of them is the benchmarking which indicates the comparison to the best and identifies the ways of achieving better results. Benchmarking can also be used as a tool to improve organisation in the area of CSR (corporate social responsibility), defined as one of the forms of implementation of sustainable development in companies. The purpose of author's consideration is to provide guidelines for benchmarking in the area of CSR. CSR is implemented in order to achieve integrated governance, linking together the following elements: economic governance, ecological governance, social governance, corporate governance (management). Integrated governance should be treated as the benchmark, that is, the final model. Benchmarking is the process of implementation of various activities in order to achieve the integrated governance. The CSR benchmarking process, as well as indicators to assess the organisation in the scope of the CSR have been proposed in this article. On the basis of the analysis it can be concluded that in the area of CSR the subject of comparison may be the results/outcomes of implemented CSR activities (result benchmarking), and processes to achieve results/effects (process benchmarking). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernatt M. (2009), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 2. Borys G., Borys T. (2011), Zintegrowana odpowiedzialność biznesu - geneza i istota, (w:) Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
 3. Borys T. (2011), Interdyscyplinarność ekonomii zrównoważonego rozwoju, (w:) Poskrobko B. (red.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok.
 4. Carrol A.B. (1979), A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, "Academy of Management Review", Vol. 4, No. 4.
 5. Czekaj J. (1995), Benchmarking - metoda racjonalizacji organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9.
 6. Dąbrowska-Mitek M. (2007), Zastosowanie koncepcji benchmarkingu w sektorze logistyki, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1187.
 7. Filek J. (2004), Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 8. Freeman R.E., Velamuri S.R., Moriarty B. (2006), Company Stakeholder Responsibility: A New Approach to CSR, Business Roundtable Institute for Corporate Ethics.
 9. Gasiński T., Piskalski G. (2009), Zrównoważony rozwój. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 10. Gomółka Z. (2009), Doskonalenie funkcjonowania organizacji, Difin, Warszawa.
 11. Green Paper Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility (2001), COM 366, Brussels.
 12. Grudzewski W.M., Hejduk I.H. (2004), Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 13. Hacker M.E., Kleiner B.M. (2000), 12 steps to better benchmarking, "Industrial Management", No. 42(2).
 14. ISO 26000 (2010), Guidance on Social Responsibility, ISO.
 15. Keehley, P., Medlin, S., MacBride, S., & Longmire, L. (1997), Benchmarking for best practices in the public sector, Jossey Bass, California.
 16. Kline J.J. (2003), Activity-based costing and benchmarking: A tandem for quality oriented governments, "Journal of Government Financial Management", No. 52(3).
 17. Kuczewska J. (2007), Europejska procedura benchmarkingu. Programy i działania, PARP, Warszawa.
 18. Kuraszko I. (2010), Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa.
 19. Mikkila M., Toppinen A. (2008), Corporate Responsibility Reporting by Large Pulp and Paper Companies, "Forest Policy and Economics", Vol. 10, No. 7-8.
 20. Niećko-Bukowska B. (2008), Perspektywy ujęcia odpowiedzialności, "Investigationes Linguisticae", Vol. XVI, Poznań.
 21. Rigby D., Bilodeau B. (2011), Management Tools & Trensd 2011, Bain&Company.
 22. Roszkowska P. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym, Difin, Warszawa.
 23. Spendolini M. (1992), The benchmarking book, American Benchmarking Association, New York.
 24. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw (2010), UNDP.
 25. Tischner J. (1995), Gra wokół odpowiedzialności, "Znak", nr 10.
 26. Węgrzyn A. (2000), Benchmarking nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Antykwa, Kluczbork-Wrocław.
 27. What Does Business Think about Corporate Social Responsibility. Part II. Comparison of Attitudes and Practices in Hungary, Poland and Slovakia (2005), Raport Banku Światowego.
 28. Young S. (1993), Checking performance with competitive benchmarking, "Professional Engineering", No. 6(2).
 29. Ziębicki B. (2007), Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 30. Ziębicki B. (2005), Wykorzystanie benchmarkingu w doskonaleniu działalności instytucji użyteczności publicznej (na przykładzie PPUP "Poczta Polska"), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni", nr 3.
 31. Zimniewicz K. (1999), Współczesne koncepcje i metody zarzadzania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu